Diccionario Sendinés

Libros

Números
Números

Diccionario Sendinés (A-L)

Diccionario Sendinés (M-Z)

Español Sendinés
Español Sendinés
a till
abajo ner
abandona löv
abandonada Övergivna
abandonado övergiven
abandonar lämna
abandono nedläggning
abandonó Han övergav
abanico fläkt
abarca omslag
abastecimiento tillhandahållande
abdomen buken
abel Abel
abierta öppen
abiertamente öppet
abiertas öppen
abierto öppen
abiertos öppen
abismo avgrund
abogado advokat
abogados advokater
abordar tillvägagångssätt
aborto abort
abrazo kram
abre öppnas
abren öppen
abría öppnade
abriendo öppning
abrieron De öppnade
abrigo kappa
abril April
abrió Han öppnade
abrir öppen
abrirse öppen
absoluta absolut
absolutamente absolut
absoluto absolut
absorción absorption
abstracción abstraktion
abstracto abstrakt
absurda absurt
absurdo absurt
abuela mormor
abuelo farfar
abuelos farföräldrar
abundan överflöd
abundancia överflöd
abundante stadig
abundantes riklig
abuso missbruk
abusos missbruk
acá här
acaba bara
acababa bara
acabado färdiga
acabamos bara
acaban ände
acabar ände
acabaron De slutade
acabo Jag avslutar
acabó färdiga
academia akademi
académica akademiker
académico akademiska
académicos akademiska
acaso kanske
acceder logga in
acceso tillgång
accidente olycka
accidentes olyckor
acción åtgärd
acciones Aktiviteter
accionistas aktieägare
aceite olja
aceites oljor
acelerar accelerera
acento accent
acepta accepterar
aceptable acceptabel
aceptación acceptans
aceptada accepterad
aceptado accepterad
aceptan välkommen
aceptar acceptera
aceptó accepterad
acera trottoar
acerca om
acercaba närmar
acercamiento tillvägagångssätt
acercan stänga
acercarse tillvägagångssätt
acercó Han närmade
acero stål
ácido syra
ácidos syror
acierto framgång
aclara förtydligar
aclarar klar
aclaró Han klar
acogida välkommen
acompaña åtföljande
acompañaba åtföljande
acompañada tillsammans
acompañado åtföljd
acompañados åtföljd
acompañan åtfölja
acompañar åtfölja
acompañó Han åtföljs
aconsejable tillrådligt
acontecimiento händelse
acontecimientos händelser
acordado enades
acorde ackord
acordó Han gick
acoso trakasserier
acosta Acosta
acostumbrado begagnade
acostumbrados van
acta post
actitud inställning
actitudes attityder
activa aktiv
activamente aktivt
actividad aktivitet
actividades aktiviteter
activo aktiv
activos aktiv
acto handling
actor skådespelare
actores spelare
actos akter
actriz skådespelare
actúa akter
actuación prestanda
actuaciones föreställningar
actuado handlat
actual ström
actuales Aktuell
actualidad Föreliggande
actualización ändring
actualmente nu
actúan handling
actuando verkande
actuar handling
actuó handlat
acude går
acuden komma
acudieron De deltog
acudió han gick
acudir hålla
acuerdas Kom ihåg
acuerdo avtal
acuerdos Avtal
acumulación ackumulering
acumulado ackumulerade
acusa talade
acusación anklagelse
acusaciones avgifter
acusado talade
acusados talade
acusan De anklagar
acusó Han anklagade
adán Adam
adaptación anpassning
adaptarse anpassa
adecuación tillräcklighet
adecuada höger
adecuadamente lämpligt
adecuadas lämplig
adecuado lämplig
adecuados Lämplig
adelantado framåt
adelantar avancera
adelante framåt
adelantó han meddelade
además ytterligare
adentro i
adhesión vidhäftning
adicional ytterligare
adicionales Ytterligare
adiós adjö
adivinar gissa
adjudicación tilldelning
adjunto fastsatt
administración administrering
administraciones administrationer
administrador administratör
administrar hantera
administrativa administrativa
administrativas administrativa
administrativo administrativa
administrativos administrativa
admirable beundransvärd
admiración beundran
admisión inträde
admite bärare
admitió Han medgav
admitir erkänna
adn adn
adolescencia tonåren
adolescente tonåring
adolescentes tonåren
adolfo adolfo
adónde var
adonde var
adopción antagande
adopta antar
adoptada antas
adoptado antas
adoptar anta
adoptó antas
adquiere förvärvar
adquieren förvärva
adquirido förvärvade
adquirió förvärvade
adquirir bara
adquisición förvärv
adrián Adrián
aduanas Tullen
adulta vuxen
adulto vuxen
adultos Vuxna
adversario motståndare
adversarios motståndare
advertencia varning
advertido Jag varnade
advertir varna
advierte varnar
advirtió Han varnade
aérea Luft
aéreas luft
aéreo luft
aeropuerto flygplats
afán iver
afecta påverka
afectada påverkade
afectadas påverkade
afectado påverkade
afectados påverkade
afectan påverka
afectar påverka
afecto tillgivenhet
afectó påverkade
afganistán Afghanistan
afición hobby
aficionado amatör
aficionados Fläktar
afiliados affiliates
afirma säger
afirmaba Sa han
afirmación bekräftelse
afirmaciones patentkraven
afirman krav
afirmar säga
afirmó Sa han
afortunadamente lyckligtvis
africa Afrika
áfrica Afrika
africano Afrikansk
africanos Afrikansk
afrontar ansikte
afuera ut
afueras utkanten
agencia organet
agencias organ
agenda dagbok
agente medel
agentes medel
agitación omröring
agonía vånda
agosto Augusti
agotado utmattad
agotamiento utmattning
agradable fin
agradecimiento tacksamhet
agraria mark
agrega tillägger
agregado aggregat
agregar lägga till
agregó Han tillade
agresión aggressivitet
agresiones attacker
agresiva aggressiv
agresividad aggressivitet
agresivo aggressiv
agrícola jordbruks
agrícolas Lantbruks
agricultores Bönder
agricultura jordbruk
agrupación grupp
agrupaciones grupper
agua vatten
aguantar uthärda
aguas vatten
aguda Akut
agudo akut
aguilar aguilar
aguirre Aguirre
aguja nål
agujero hål
agujeros hål
agustín Augustine
ahí där
ahora nu
ahorro spara
ahorros besparingar
aire luft
aires aires
aislada isolerade
aislado isolerade
aislados isolerade
aislamiento isolering
ajedrez schack
ajena andra
ajenas andra
ajeno främling
ajenos andra
ajo vitlök
ajuste inställning
al till
ala till
alarma larm
alas vingar
alba gryning
albert albert
alberto Alberto
álbum albumet
alcalá Alcalá
alcalde borgmästare
alcaldes Borgmästare
alcaldía mayoralty
alcance tillämpningsområde
alcanza når
alcanzaba Han nådde
alcanzado nådde
alcanzan
alcanzar
alcanzaron De nådde
alcanzó Han nådde
alcoba sovrum
alcohol alkohol
alcoholismo alkoholism
aldea by
alegre glad
alegría glädje
aleja bort
alejado bort
alejandra alejandra
alejandro Alexander
alejarse Flytta dig
alemán Tysk
alemana Tysk
alemanes Tysk
alemania Tyskland
alerta varning
alex alex
alexander alexander
alfa alfa
alfombra matta
alfonso alfonso
alfredo Alfred
algo något
algodón bomull
alguien någon
algún några
alguna någon
algunas några
alguno några
algunos några
aliado allierad
aliados Allierade
alianza allians
alianzas Partnerskap
alicante alicante
alicia Alice
aliento andedräkt
alimentación matning
alimentaria Mat
alimento mat
alimentos matar
aliviar lätta
alivio lättnad
allá där
allende på andra sidan
allí där
alma själ
almacén lagret
almacenamiento lagring
almacenes butiker
almas själar
almería Almería
almirante amiral
almuerzo lunch
almunia Almunia
alojamiento boende
alonso alonso
alquiler nummer
alrededor runt
alrededores omgivningar
alta Hög
altamente starkt
altar altare
altas hög
alteración störningar
alteraciones förändringar
alterar ändra
alternativa alternativ
alternativas alternativ
alto hög
altos högre
altura höjd
alturas höjder
alude anspelar
aluminio aluminium
alumno student
alumnos studenter
alusión anspelning
alvarado Alvarado
álvarez Alvarez
alvarez Alvarez
alvaro alvaro
álvaro Álvaro
alza öka
alzó Han höjde
ama älskar
amaba Hon älskade
amable vänlig
amada älskade
amado älskade
amalia amalia
amanecer Breaking Dawn
amante vännen
amantes älskande
amar älskar
amargo bitter
amargura bitterhet
amarilla gul
amarillas Gul
amarillo gul
ambas båda
ambición ambitionen
ambiciones ambitioner
ambicioso ambitiös
ambiental miljö
ambientales miljö
ambiente miljö
ambientes miljöer
ambigüedad tvetydighet
ámbito tillämpningsområde
ámbitos områden
ambos båda
amelia amelia
amén amen
amenaza hot
amenazas hot
américa Amerika
american amerikan
americana jacka
americano Amerikanskt
americanos Amerikanskt
américas americas
amiga vän
amigas amigas
amigo vän
amigos vänner
aminoácidos aminosyror
amistad vänskap
amistades vänner
amnistía amnesti
amo ägaren
amor älskar
amores kärlek är
amorosa loving
amparo skydd
amplia bred
ampliación förlängning
ampliamente rikligt
ampliar förstora
amplias rymliga
amplio bred
amplios omfattande
amplitud bredd
ana anne
añade tillägger
añadido Inkom
añadió Han tillade
añadir lägga till
análisis analys
analistas analytiker
analiza analyser
analizar analysera
ancha Bred
ancho bredd
anciana gammal kvinna
anciano gammal
ancianos äldre
and och
anda Anda
andaba Han gick
andalucía Andalusien
andaluz Andalusisk
andaluza Andalusisk
andan
andar
andes Andes
andino Andinska
andrea andrea
andrés Andrew
anécdota anekdot
anécdotas anekdoter
anexo bilaga
angel Angel
ángel ängel
angeles änglar
ángeles Änglar
anguita Anguita
ángulo vinkel
ángulos vinklar
angustia ångest
angustias ångest
anillo ring
animal djur
animales djur
ánimo sinne
ánimos sprit
aniversario årsdag
año år
anoche igår kväll
anomalías abnormiteter
anónima anonym
anónimo anonym
años år gammal
anotó Han gjorde
anselmo anselmo
ansiedad ångest
antaño förr
ante före
antecedentes bakgrund
antemano förväg
antena antenn
antepasados förfäder
anterior tidigare
anteriores Föregående
anterioridad före
anteriormente ovan
antes före
anti Anti
antibióticos antibiotika
anticuerpos antikroppar
antigua gammal
antiguas gammal
antigüedad antiken
antiguo gammal
antiguos gammal
antón Antón
antonia antonia
antonio Anthony
antropología antropologi
anual årlig
anuales år
anualmente årligen
anuncia tillkännager
anunciaba tillkännages
anunciada tillkännages
anunciado tillkännages
anunciar tillkännage
anunciaron De meddelade
anuncio ad
anunció Han meddelade
anuncios annonser
aparato anordning
aparatos apparater
aparece Det verkar som
aparecen visas
aparecer visas
aparecía Han syntes
aparecían De verkade
aparecido verkade
aparecieron De verkade
apareció Han syntes
aparente skenbar
aparentemente tydligen
aparición utseende
apariencia utseende
apartado punkt
apartados sektioner
apartamento lägenhet
aparte isär
apellido efternamn
apellidos efternamn
apenas knappt
apertura öppning
apetito aptit
aplausos applåder
aplica applicerar
aplicación ansökan
aplicaciones Tillämpningar
aplicada applicerad
aplicado applicerad
aplican tillämpa
aplicando applicering
aplicar tillämpa
aplicarse tillämpa
aporta ger
aportación ingång
aportaciones bidrag
aportan föra
aportar bidra
aporte ingång
aportes bidrag
apoya bärare
apoyada stöds
apoyado stöds
apoyan Stöd
apoyar stöd
apoyo stöd
apoyó Han stödde
apoyos bärare
aprecia uppskatta
apreciación uppskattning
apreciar uppskatta
aprende lära
aprender lära
aprendido lärt
aprendió Han lärde sig
aprendizaje lärande
aprobación godkännande
aprobada godkänd
aprobado godkänd
aprobar godkänna
aprobó godkänd
apropiado höger
aprovecha misslyckas
aprovechamiento användning
aprovechando ritning
aprovechar fördel
aprovechó Han utnyttjade
aproximación tillvägagångssätt
aproximadamente om
apuesta satsning
apunta poäng
apuntan punkt
apuntó på randen
aquel att
aquél att
aquella att
aquélla det
aquellas de
aquello att
aquellos de
aquéllos de
aquí här
aquiles Achilles
árabe Arabic
árabes Araberna
arafat arafat
aragón Aragon
árbitro domaren
árbol träd
árboles träd
arce lönn
archivo arkiv
archivos register
arco båge
arcos bågar
área område
áreas områden
arena sand
arenas arenor
argelia Algeriet
argentina Argentina
argentinas Argentina
argentino Argentinskt
argentinos Argentina
argumento argumentet
argumentos Argument
arias arior
ariel ariel
aristóteles Aristoteles
arma vapen
armada marin
armadas Flottor
armado beväpnad
armados beväpnad
armamento beväpning
armando armando
armario garderob
armas armar
armonía harmoni
aroma arom
arquitecto arkitekt
arquitectos Arkitekter
arquitectura arkitektur
arranca startar
arrancó slet
arranque Boot
arrastra creeps
arreglar laga
arreglo arrangemang
arriba ovan
arroyo bäck
arroz ris
arte konst
arterial arteriell
artes konst
artesanos hantverkare
articulación artikulation
articular artikulär
artículo artikeln
artículos artiklar
artificial artificiell
artificiales Fyrverkerier
artillería artilleri
artista konstnär
artistas artister
artística konstnärliga
artísticas konstnärliga
artístico konstnärliga
artísticos konstnärliga
arturo Arthur
arzobispo ärkebiskop
as ace
asalto misshandel
asamblea aggregat
ascendente upp
ascenso främjande
ascensor hiss
asciende mängder
asco avsky
asegura säger
aseguraba hävdade
asegurado försäkrad
aseguran krav
asegurar säkerställa
aseguraron De försäkrade
aseguró Sa han
asesinado mördade
asesinato mord
asesinatos mördar
asesino mördare
asesinos mördare
asesor rådgivare
asesores Rådgivare
así
asia Asien
asiento sittplats
asientos sittplatser
asignación fördelning
asilo asyl
asimismo ytterligare
asistencia hjälp
asistente assistent
asistentes Deltagare
asistido Assisted
asistieron De deltog
asistió Han deltog
asistir delta
asma astma
asociación partnerskap
asociaciones Partnerskap
asociada associerad
asociadas associerad
asociado associerad
asociados associerad
asoma vävstolar
asombro förvåning
aspecto utseende
aspectos aspekter
aspira sugande
aspiración aspiration
aspiraciones ambitioner
aspirantes Sökande
aspirar aspire
asturias Asturias
asume antar
asumido Jag antog
asumió Han tog
asumir antar
asunción antagande
asunto företag
asuntos angelägenheter
asustado rädd
atacar attack
ataque attack
ataques attacker
atardecer sen eftermiddag
atenas Aten
atención uppmärksamhet
atender möts
atendiendo ta
atenta vakande
atentado misshandel
atentados attacker
atentamente uppmärksamt
atento uppmärksam
atiende betjänar
atlanta atlanta
atlántica Atlantic
atlántico Atlantic
atletas Idrottare
atlético idrotts
atletismo friidrott
atmósfera atmosfär
átomos atomer
atracción attraktion
atractiva Attraktiva
atractivo attraktiv
atractivos attraktiv
atraer locka
atrás tillbaka
atravesar korsa
atraviesa genom
atreve vågar
atrevido djärvt
atrevió Han vågade
atributos Attribut
atribuye attribut
audiencia publik
audiovisual audiovisuella
auditorio publik
auge bom
augusto augusti
aula klassrum
aulas Klassrum
aumenta ökningar
aumentado ökade
aumentan öka
aumentando ökande
aumentar öka
aumento öka
aumentó ökade
aumentos ökningar
aun även
aún än
aunque även om
aurora Aurora
ausencia frånvaro
ausente frånvarande
australia Australien
austria Österrike
auténtica autentiska
auténtico autentiska
auténticos autentiska
auto bil
autobús buss
autobuses bussar
automática Automatisk
automáticamente automatiskt
automático automatisk
automóvil bil
automóviles bilar
autónoma autonom
autónomas autonom
autonomía autonomi
autonomías autonomier
autonómica autonom
autonómicas regionala
autonómico regionala
autónomo autonom
autopista huvudväg
autor författare
autora författare
autores Författarna
autoridad myndighet
autoridades myndigheterna
autorización tillstånd
autorizado auktoriserad
autos bilar
auxiliar assistent
auxilio hjälpa
avance avancera
avances förskott
avanza förskott
avanzada Avancerad
avanzado avancerad
avanzando rörliga
avanzar att avancera
avanzó Han fortskred
ave fågel
avenida avenue
aventura äventyr
aventuras äventyr
averiguar Se
aves höns
aviación luftfart
avila Avila
avión plan
aviones plan
aviraneta Aviraneta
aviso meddelande
ay oh
ayala Ayala
ayer i går
ayuda hjälpa
ayudado hjälpte
ayudan hjälpa
ayudante assistent
ayudar hjälpa
ayudas stöd
ayudó Han hjälpte
ayuntamiento stadshus
ayuntamientos kommuner
azar slumpvis
aznar Aznar
azúcar socker
azul blå
azules blå
azulgrana Barca
bachillerato studentexamen
bacon bacon
bacterias bakterier
bagdad baghdad
bahía vik
bailar dans
baile dans
bailes danser
baja släppa
bajaba ner
bajado sänkt
bajando ner
bajar lägre
bajas låg
bajo låg
bajó ner
bajos låg
bala kula
balance balans
balanza balans
balas kulor
balcón balkong
baleares Balearerna
ballet balett
balón boll
baloncesto basket
banca bank
bancaria bank
bancarias bank
bancario bank
banco bank
bancos banker
banda bandet
bandas band
bandeja bricka
bandera flagga
banderas flaggor
bando proklamation
banesto Banesto
baño bad
baños toaletter
banqueros bankirer
bar bar
barajas däck
barato billig
barba skägg
bárbara Barbara
barça Barça
barcelona Barcelona
barco båt
barcos frakt
bares barer
barra bar
barranco ravin
barrera barriär
barreras barriärer
barrio grannskap
barrionuevo Barrio
barrios stadsdelar
barro lera
barroco barock
bartolomé Bartholomew
basa bas
basada baserad
basado baserad
basados baserad
base bas
bases fundament
básica Grundläggande
básicamente i grund och botten
básicas grundläggande
básico grundläggande
básicos Grundläggande
basta tillräckligt
bastaba tillräckligt
bastante ganska
bastantes tillräckligt
bastón käpp
basura skräp
bata morgonrock
batalla slaget
batallas strider
batasuna Batasuna
batería batteri
batir slå
bautista döpare
beach stranden
beatriz beatriz
bebé barn
bebe bebe
beber dricka
bebida dryck
bebidas drycker
becas Stipendier
béisbol baseball
belén julkrubba
belga Belgisk
bélgica Belgien
bella ganska
bellas vacker
belleza skönhet
bello vacker
belloch BELLOCH
ben Ben
beneficiarios mottagare
beneficio fördel
beneficios fördelar
benítez Benitez
benito Benedict
benjamín Benjamin
berlín Berlin
berlusconi Berlusconi
bernabéu Bernabéu
bernal Bernal
bernardo Bernard
berta Bertha
beso kyss
besos kyssar
bestia odjuret
betis Betis
biblia Bibeln
bibliografía bibliografi
biblioteca bibliotek
bibliotecas bibliotek
bicicleta cykel
bien höger
bienes varor
bienestar välfärd
bienvenida välkommen
bilbao Bilbao
bill räkning
billete biljett
billetes sedlar
billones miljard
biografía biografi
biología biologi
biológica biologisk
biológico biologisk
biológicos biologisk
blanca Vit
blancas vit
blanco vit
blancos vitt
blas blas
bloque blocket
bloqueo blockad
bloques Block
boca mun
boda bröllop
bodas bröllop
boe boe
bogotá Bogota
bola boll
bolas bollar
boletín bulletin
bolívar bolivar
bolívares VEB
bolivia Bolivia
boliviano Bolivianska
bolsa väska
bolsas påsar
bolsillo ficka
bolsillos fickor
bolso väska
bomba pump
bombas pumps
bomberos brandmän
bonaerense BUENOS AIRES
bondad godhet
bonita ganska
bonito ganska
bono bindning
bonos bindningar
borde kant
bordes kanterna
bordo bräda
borges Borges
borracho full
borrar radera
borrell Borrell
bosnia Bosnian
bosque skog
bosques Skogar
boston Boston
botas stövlar
botella flaska
botellas flaskor
botín byte
botón knapp
botones knappar
boxeo boxning
brasil Brasilien
brasileña Brasilianska
brasileño Brasilianska
bravo grov
brazo arm
brazos armar
bretaña Brittany
breve kort
brevemente kort
breves kort
brigada brigad
brillante ljust
brillantes ljust
brillo ljusstyrka
brinda objekt
brindar erbjudande
brisa vind
británica Brittiskt
británico Brittiskt
británicos Brittiskt
broma skämt
bromas skämt
bronce brons
brown brun
bruno bruno
bruscamente skarpt
bruselas Bryssel
brutal brutala
bruto brutto
bucaram Bucaram
buen bra
buena bra
buenas bra
bueno bra
buenos bra
buque kärl
buques fartyg
burgos Burgos
burguesía bourgeoisin
burla skämt
burocracia byråkrati
burton Burton
busca sök
buscaba ser
buscaban De sökte
buscado Sök
buscan ser
buscando ser
buscar sök
buscó Han sökte
bush buske
búsqueda sök
caballero riddare
caballeros herrar
caballo häst
caballos hästar
cabe passar
cabecera sänggavel
cabello hår
cabellos lås
cabeza huvud
cabezas huvuden
cabía passa
cabildo kapitel
cabina hytt
cable kabel
cables ledningar
cabo cape
cabrera cabrera
cáceres cáceres
cada varje
cadáver lik
cadáveres kroppar
cadena kedja
cadenas kedjor
cádiz CADIZ
cae droppar
caen höst
caer släppa
café kaffe
caía föll
caída släppa
caídas faller
caído fallna
caja kontanter
cajas rutor
cajón låda
cal lime
calcio kalcium
calcula beräknat
calcular beräkna
cálculo beräkning
cálculos beräkningar
caldera panna
calderón Calderón
caldo buljong
calendario kalender
cali cali
calibre kaliber
calidad kvalitet
caliente het
calientes het
califica kvalificerar
calificación kvalificering
calificado kvalificerad
calificar kvalificera
calificó han beskrev
california Kalifornien
calla calla
callado tyst
calle gata
calle gata
callejón gränd
calles gator
calma lugn
calor hetta
calorías kalorier
calvo skallig
calzada körbana
cama säng
camacho Camacho
cámara kamera
cámaras kameror
camarero servitör
camas Sängar
cambia förändringar
cambiado Ändrad
cambian byta
cambiando ändra
cambiar byta
cambió ändrats
cambio byta
cambios förändringar
camilo camilo
camina promenader
caminaba walking
caminando walking
caminar
camino väg
caminos vägar
camión lastbil
camiones lastbilar
camioneta van
camisa skjorta
camiseta skjorta
camp läger
campamento läger
campaña kampanj
campana klocka
campañas kampanjer
campanas klockor
campeón mästare
campeonato mästerskap
campeones mästare
campesina Bonden
campesino bonde
campesinos bönder
campo fält
campos fält
caña vass
canadá Kanada
canadiense Kanadensiska
canal kanal
canales kanaler
canaria Canarian
canarias KANARIEÖARNA
canario kanariefågel
cáncer cancer
cancha domstol
canciller kansler
cancillería chancellery
canción sång
canciones låtar
candidato kandidat
candidatos kandidater
candidatura kandidatur
candidaturas Tillämpningar
canela kanel
cano hoary
cañón kanjon
cansada trött
cansado trött
cansancio trötthet
canta sjunger
cantaba sång
cantabria Kanta
cantando sång
cantante sångare
cantantes sångare
cantar sjunga
cantidad kvantitet
cantidades mängder
canto sång
cantos ramsor
caos kaos
capa skikt
capaces kunna
capacidad kapacitet
capacidades kapacitet
capacitación träning
capas skikt
capaz kunna
capilla kapell
capital kapital
capitales kapital
capitalismo kapitalism
capitalista kapitalistiska
capitán kapten
capítulo kapitel
capítulos Kapitlen
capricho nyck
captación upptagningsområde
captar fångst
captura fångst
cara ansikte
caracas Caracas
carácter karaktär
caracteres tecken
característica särdrag
características Egenskaper
característico karakteristisk
caracteriza kännetecknat
caracterizado kännetecknat
caracterizan kännetecknat
carajo fan
caras ansikten
carbón kol
carbono kol
carcajada skratt
carcajadas skrattsalvor
cárcel fängelse
cárceles fängelser
cardenal kardinal
cárdenas Cárdenas
carece saknar
carecen brist
carencia brist
carencias brister
caretas masker
carga belastning
cargada laddad
cargado laddad
cargar belastning
cargas laster
cargo kontor
cargos avgifter
caribe Karibien
caridad välgörenhet
cariño tillgivenhet
carlitos carlitos
carlos carlos
carlota carlota
carmelo carmelo
carmen carmen
carnaval karneval
carne kött
carnes kött
caro dyra
carpeta mapp
carrasco Aleppo
carrera lopp
carreras tävlings
carretera huvudväg
carreteras vägar
carrillo kind
carro bil
carros bilar
carta brev
cartagena cartagena
cartas bokstäver
cartel affisch
carteles affischer
carter carter
cartera portfölj
cartón papp
casa hem
casada gift
casado gift
casarse gifta
casas hölje
casco hjälm
cascos hjälmar
casi nästan
casino nästan inte
casó Han gifte sig
caso fall
casos fall
castellana Spanska
castellano Kastilianska
castellanos Kastilianska
castellón CASTELLON
castigo bestraffning
castilla Kastilien
castillo slott
castro castro
casual avslappnad
casualidad olycka
catalán Katalanska
catalana Katalanska
catalanes Catalans
catalina catalina
catálogo katalog
cataluña Katalonien
catalunya Catalunya
catástrofe katastrof
cátedra professur
catedral katedral
catedrático professor
categoría kategori
categorías kategorier
católica Katolska
católico Katolska
católicos Katoliker
catorce fjorton
cauce kanal
caudal kaudala
caudillo ledare
causa orsak
causado tillfogade
causar orsak
causas Orsaker
causó orsakade
cautela FÖRSIKTIGHET
cavallo cavallo
cayendo fallande
cayeron De föll
cayó Han föll
caza jakt
cazador jägare
cazuela gryta
cd CD
cds cds
cebolla lök
cecilia cecilia
ceder utbyte
cedió Han avstod
cee EEG
cejas Ögonbryn
celda cellen
celebra firar
celebración firande
celebrada hållen
celebrado berömd
celebran fira
celebrar fira
celebrará Han höll
célebre berömd
celebró berömd
celeste himmelska
celia celia
celo nit
celos svartsjuka
celta Celtic
célula cellen
celular cellulär
celulares cellen
células celler
cementerio kyrkogård
cemento cement
cena middag
cenar dine
cenizas aska
censo räkningen
censura censur
centavos cent
centenar hundra
centenares hundratals
centenario hundraårsjubileum
centímetros centimeter
centra fokus
central centrala
centrales Central
centro centrum
centroamérica Centralamerica
centros centra
cera vax
cerámica keramik
cerca stänga
cercana stänga
cercanas stänga
cercanía närhet
cercanías omgivningar
cercano stänga
cercanos stänga
cerco belägring
cerdo gris
cereales flingor
cerebral cerebrala
cerebro hjärna
ceremonia ceremoni
ceremonias ceremonier
cero noll
cerrada stängt
cerradas stängt
cerrado stängt
cerrados stängt
cerrar stänga
cerro kulle
cerró stängt
certamen tävling
certeza visshet
certificado certifikat
cervantes Cervantes
cerveza öl
cesar upphör
césar Caesar
cese upphörande
cesid CESID
chamorro Chamorro
chaqueta jacka
charla chat
charles charles
chaves Chaves
chávez Chavez
che che
chiapas chiapas
chica flicka
chicago Chicago
chicas Flickor
chico pojke
chicos barn
chile chili
chilena Chilenskt
chileno Chilenskt
chilenos Chilenskt
chimenea härd
china porslin
chino Kinesisk
chinos Kinesisk
chirac Chirac
chocolate choklad
chofer chaufför
choque chock
chorro stråle
cia cia
ciclismo cykling
ciclista cyklist
ciclo cykel
ciclos cykler
ciega blind kvinna
ciego blind
ciegos blind
cielo himmel
cielos himlen
cien hundra
ciencia vetenskap
ciencias Vetenskap
científica vetenskaplig
científicas vetenskaplig
científico vetenskapsman
científicos vetenskapsmän
ciento hundra
cientos hundratals
cierra stänga
cierre stängning
cierta några
ciertamente förvisso
ciertas viss
cierto några
ciertos några
cifra figur
cifras siffror
cigarrillo cigarett
cigarrillos cigaretter
cima topp
cinco fem
cincuenta femtio
cine bio
cineasta filmskapare
cinematográfica Film
cinematográfico cinematografiska
cinta tejp
cintas band
cintura midja
cinturón bälte
circo cirkus
circuito krets
circuitos kretsar
circulación cirkulation
circular cirkulär
círculo cirkel
círculos cirklar
circunstancia omständighet
circunstancias omständigheter
cirugía kirurgi
cirujano kirurg
cita tidsbeställning
citada citerade
citadas citerade
citado ovannämnda
citados citerade
citar citat
citas möten
ciudad stad
ciudadana medborgare
ciudadanía medborgarskap
ciudadano medborgare
ciudadanos medborgare
ciudades städer
civil civila
civiles civila
civilización civilisation
clara klar
claramente klart
claras klar
claridad klarhet
clarín Bugle
claro klar
claros klar
clase klass
clases klasser
clásica klassisk
clásicas klassisk
clásico klassisk
clásicos klassisk
clasificación klassificering
claudia claudia
claudio Claudio
claustro kloster
clausura stängning
clave nyckel
claves Nycklar
clemente clement
clic klick
cliente kund
clientela klientel
clientes kunder
clima väder
clínica klinik
clínicas kliniker
clínico klinisk
clínicos klinisk
clinton Clinton
club klubb
clubes klubbar
coalición koalition
cobertura täckning
cobra kobra
cobran ladda
cobrar samla
cobre koppar
cobro samling
coca coca
cocaína kokain
cocción matlagning
cocer kock
cochabamba cochabamba
coche bil
coches bilar
cocido kokta
cocina matlagning
cocinar kock
coco kokos
código kod
códigos koder
codo armbåge
coge plockar
coger fångst
cogido fångad
cogió Han tog
coherencia samstämmighet
coherente sammanhängande
cohesión sammanhållning
coincide match
coinciden match
coincidencia tillfällighet
coincidiendo sammanfaller
coincidieron De kom överens om
coincidir enas
col kål
cola svans
colaboración samarbete
colaborador medarbetare
colaboradores Bidragande
colaborar samarbeta
colección samling
colecciones Samlingar
colectiva Kollektiv
colectivo kollektiv
colectivos grupper
colega kollega
colegas kollegor
colegio skola
colegios högskolor
cólera ilska
colesterol kolesterol
colina kulle
colmo höjd
coloca ställen
colocación placering
colocado belägen
colocan placeras
colocar plats
colocó Han placerade
colombia Colombia
colombiana Colombian
colombiano Colombian
colombianos Colombian
colón Columbus
colonia koloni
colonial koloniala
colonias Kolonier
color färg
colorado Colorado
colores färger
columna kolonn
columnas kolonner
coma koma
comandante befälhavare
comando kommando
comarca regionen
combate slagsmål
combates striderna
combatir slagsmål
combinación kombination
combinaciones kombinationer
combustible bränsle
combustibles bränslen
come äta
comedia komedi
comedor matsal
comen äta
comencé Jag började
comenta säger
comentado kommenterade
comentar kommentar
comentario kommentar
comentarios kommentarer
comentó Han kommenterade
comenzaba början
comenzado igång
comenzando början
comenzar börjar
comenzará börjar
comenzaron De började
comenzó Han började
comer äta
comercial kommersiell
comerciales Affärs
comercialización merchandising
comerciante återförsäljare
comerciantes handlare
comercio handel
comercios företag
cometer commit
cometido uppgift
cometidos engagerad
cometió engagerad
comicios val
comida mat
comidas måltider
comido Ätit
comiendo ätande
comienza börjar
comienzan börjar
comienzo början
comienzos tidigt
comisaría Commissariat
comisario kommissarie
comisión provision
comisiones provisioner
comité utskott
comités kommittéer
cómo hur
como som
cómoda bekväm
comodidad komfort
cómodo bekväm
compadre gudfader
compañera flickvän
compañero följeslagare
compañeros co
compañía Företaget
compañías Företag
comparación jämförelse
comparar jämför
comparecencia utseende
comparte aktier
comparten del
compartida Delad
compartido delad
compartir del
compás kompass
compasión medkänsla
compatriotas landsmän
compensación ersättning
compensar offset
competencia konkurrens
competencias tävlingar
competente behöriga
competición konkurrens
competir tävla
competitividad konkurrenskraft
compleja komplex
complejas komplex
complejidad komplexitet
complejo komplex
complejos komplex
complementarias Ytterligare
complemento komplement
completa Full
completamente fullständigt
completar fullständig
completo full
complicaciones komplikationer
complicada komplicerat
complicado komplicerat
cómplice medbrottsling
complicidad medhjälp
complutense Complutense
compone upp
componen upp
componente komponent
componentes komponenter
comporta beter sig
comportamiento beteende
comportamientos beteende
composición komposition
composiciones kompositioner
compositor kompositör
compositores kompositörer
compostela Compostela
compra bara
comprado köpt
comprador köparen
compradores Köpare
comprar köpa
compras handla
comprende innefattande
comprender förstå
comprendí Jag förstod
comprendido förstås
comprendió Han förstod
comprendo Jag förstår
comprensible begriplig
comprensión förståelse
compró köpt
comprobado kontrolleras
comprobar kontrollera
comprobó kontrolleras
comprometido engagerad
comprometió Han lovade
compromiso åtagande
compromisos skulder
compuesta sammansatt
compuesto förening
compuestos föreningar
computadora dator
computadoras Datorer
común gemensam
comuna gemensamma för
comunes gemensam
comunica kommunicerar
comunicación kommunikation
comunicaciones kommunikation
comunicado frisättning
comunicar kommunicera
comunicarse kommunicera
comunicó rapporterade
comunidad gemenskap
comunidades samhällen
comunión gemenskap
comunismo kommunism
comunista kommunist
comunistas Kommunister
comunitaria Gemenskapen
comunitario Gemenskapen
comunitarios Gemenskapen
con med
concebir conceive
concede bidrag
conceder bevilja
concedido beviljas
concedió Han beviljade
concejal councillor
concejales councillors
concentra koncentrat
concentración koncentration
concentraciones koncentrationer
concentrado koncentrerades
concepción befruktning
concepciones föreställningar
concepto koncept
conceptos begrepp
conceptual begrepps
concertación konsultation
concesión bevilja
concesiones medgivanden
concha skal
conciencia medvetenhet
concierto konsert
conciertos konserter
concluido färdig
concluir stänga
conclusión slutsats
conclusiones slutsatser
concluye avslutar
concluyó Han avslutade
concreta Betong
concretamente specifikt
concretar ange
concretas Betong
concreto betong
concretos Betong
concurrencia concurrence
concurso konkurrens
concursos Tävlingar
condado län
conde earl
condena övertygelse
condenado fördömde
condenados dömd
condición tillstånd
condiciones termer
conducción körning
conduce ledningar
conducen leda
conducía körning
conducido driven
conducir leda
conducta beteende
conductas beteende
conductor konduktör
conductores drivrutiner
condujo Han ledde
conejo kanin
conexión förbindelse
conexiones anslutningar
confederación konfederation
conferencia konferens
conferencias konferenser
confesión bekännelse
confesó Han erkände
confía truster
confianza förtroende
confiar förtroende
confiesa bekänner
configuración konfiguration
confirma bekräftar
confirmación bekräftelse
confirmado bekräftat
confirmar bekräfta
confirmó Han bekräftade
conflicto konflikt
conflictos Konflikter
conformación konforma
conforman form
conforme enligt
conformidad överensstämmelse
confrontación konfrontation
confundir förväxla
confusión förvirring
confuso förvirrad
congreso kongress
congresos kongresser
conjunta tillsammans
conjuntamente gemensamt
conjunto uppsättning
conjuntos uppsättningar
conlleva innebär
conmigo mig
coño fitta
conoce känd
conocemos Vi vet
conocen känd
conocer lära
conocerse möts
conoces du vet
conocí Jag träffade
conocía känd
conocían känd
conocida känd
conocidas känd
conocido känd
conocidos känd
conocimiento kunskap
conocimientos kunskap
conoció Han träffade
conozca vet
conozco Jag vet
conquista erövring
conquistar erövra
consciente medveten
conscientes medveten
consecución prestation
consecuencia konsekvens
consecuencias inverkan
consecuente därav
conseguía
conseguido Jag har
conseguir
consejería rådgivning
consejero rådgivare
consejeros Counselors
consejo rådgivning
consejos rådgivning
consenso konsensus
consentimiento samtycke
conserva bevara
conservación bevarande
conservador konservativ
conservadora konservativ
conservadores Konservativa
conservan konserverade
conservar bevara
considera anser
consideraba Han ansåg
considerable avse
considerablemente avsevärt
consideración övervägande
consideraciones överväganden
considerada anses
consideradas anses
considerado anses
considerados anses
consideramos Vi anser
consideran anses
considerando väger
considerar överväga
considerarse anses
considere överväga
considero Jag anser
consideró Han ansåg
consigna motto
consigo med honom
consigue blir
consiguen
consiguiente därav
consiguieron de fick
consiguió Han lyckades
consiste Det är
consistencia konsistens
consistente konsekvent
consistía bestod
consolidación konsolidering
consolidar konsolidera
consorcio konsortium
conspiración konspiration
consta Den innehåller
constancia beständighet
constante konstant
constantemente ständigt
constantes konstant
constatar Notera
constitución konstitution
constitucional konstitutionell
constitucionales konstitutionell
constituida utgjorde
constituido bildad
constituir utgör
constituye Den utgör
constituyen är
constituyente beståndsdel
constituyó utgjorde
construcción byggnad
construcciones byggnader
construida byggd
construido byggd
construir bygga
construye byggnad
construyó Han byggde
consuelo komfort
cónsul consulen
consulta konsultation
consultado konsult
consultar konsultera
consultas samråd
consume konsumera
consumidor konsument
consumidores konsumenter
consumir konsumera
consumo konsumtion
contaba räknade
contaban De räknade
contabilidad redovisning
contacto kontakt
contactos Kontakter
contado räknade
contaminación förorening
contando räkna
contar räkna
contará Det kommer
contempla avser
contemplaba tittar
contemplación begrundande
contemplar titta
contemporánea samtida
contemporáneo samtida
contemporáneos samtida
contener innehåller
contenía Den innehöll
contenida innehöll
contenido innehåll
contenidos innehåll
contenta lycklig
contento lycklig
contesta svar
contestar svar
contestó Han svarade
contexto sammanhang
contienda tävling
contiene Den innehåller
contienen innehåller
contigo med dig
continental kontinental
continente kontinent
continua kontinuerlig
continúa fortsätter
continuaba fortfarande
continuación följ
continuado fortsatt
continuamente kontinuerligt
continúan fortsätta
continuar fortsätta
continuará fortsätta
continuidad kontinuitet
continuo kontinuerlig
continuó Han fortsatte
contó skiss
contra mot
contrabando smuggling
contracción kontraktion
contradicción motsägelse
contradicciones Motsägelser
contraloría Comptroller
contraria Tvärtom
contrario Tvärtom
contrarios Tvärtom
contraste kontrast
contratación ingrepp
contratado contracted
contratar hyra
contrato kontrakt
contratos kontrakt
contreras Contreras
contribución bidrag
contribuido bidragit
contribuir bidra
contribuye bidrar
contribuyen hjälpa
contribuyentes Bidragande
contribuyó bidragit
control kontroll
controla kontroller
controlada Kontrollerad
controlado kontrolleras
controlar kontroll
controles kontroller
contundente övertygande
convencer övertyga
convencido övertygad
convencidos övertygad
convencimiento övertygelse
convención konvention
convencional konventionell
convencionales konventionell
conveniencia bekvämlighet
conveniente bekvämt
convenio avtal
convenios Konventioner
convento kloster
convergencia konvergens
conversación konversation
conversaciones samtal
conversar samtala
conversión omvandling
convertida konverterad
convertido konverterad
convertir konvertera
convertirse sväng
convicción övertygelse
convicciones övertygelser
conviene bör
convierta bli
convierte blir
convierten bli
convirtiendo bli
convirtieron konverterad
convirtió Han vände
convivencia samexistens
convocada kallas
convocado kallas
convocar kalla
convocatoria samtal
convocó Han kallas
cooperación samarbete
cooperativa kooperativ
cooperativas Kooperativ
coordinación samordning
coordinador koordinator
coordinadora koordinator
copa kopp
copas toppar
copia kopia
copias kopior
coraje mod
coral korall
corazón hjärta
corazones hjärtan
corbata slips
cordero lamm
cordillera intervall
córdoba Cordova
cordón sladd
corea korea
coro kören
corona krona
coronel överste
corporación Corporation
corporaciones företag
corporal kroppslig
corral Corral
corre körningar
correa rem
corrección korrigering
correcta höger
correctamente fullständigt
correcto höger
corredor korridor
corredores Löpare
corregir korrekt
correlación korrelation
corren körning
correo post
correos inlägg
correr körning
corresponde tillämpligt
corresponden match
correspondencia korrespondens
correspondía motsvarade
correspondiente motsvarande
correspondientes motsvarande
corresponsal korrespondent
corría sprang
corrida körning
corridas corridas
corrido abashed
corriendo löpning
corriente ström
corrientes ström
corrió sprang
corrupción korruption
corta skärning
cortado klippa
cortar klippa
cortas kort
corte domstol
cortes snitt
cortés artig
cortesía artighet
corteza cortex
cortina gardin
cortinas gardiner
corto kort
cortó klippa
cortos kort
coruña coruña
cosa sak
cosas grejer
cosecha skörd
costa kusten
costado bredsida
costas kuster
coste kosta
costes kostnader
costó Det kostnads
costo kosta
costos kostnader
costumbre anpassade
costumbres sedvänjor
cotidiana dagligen
cotidiano dagligen
cotización pris
coyuntura konjunktur
cráneo skalle
crea skapar
creación skapande
creada skapad
creado skapad
creador skapare
creadora kreativa
creadores skaparna
crean skapa
creando skapa
crear skapa
crearon De skapade
creativa kreativa
creatividad kreativitet
creativo kreativa
crece växer
crecen växa
crecer växa
crecido vuxen
creciendo växande
creciente växande
crecimiento tillväxt
creció Han växte
credibilidad trovärdighet
crédito kredit
créditos hp
cree Cree
creemos Vi tror
creen tro
creencia tro
creencias övertygelser
creer tro
crees tror du
creí Jag trodde
creía trodde
creían De trodde
creído Jag trodde
crema kräm
creo Jag tror
creó Han skapade
crespo lockigt
creyendo tro
creyó Han trodde
cría avel
criada piga
criado tjänare
criatura varelse
criaturas varelser
crimen brott
crímenes brott
criminal kriminell
criminales brottslingar
crisis kris
cristal glas
cristales Kristaller
cristiana Christian
cristianismo Kristendomen
cristiano Christian
cristianos Christians
cristina cristina
cristo Kristus
cristóbal christopher
criterio kriterium
criterios kriterier
crítica omdöme
critica kritik
críticas Omdömen
criticó Han kritiserade
crítico kritisk
críticos Kritiker
crónica krönika
crónicas kronisk
cruce passage
crucero kryssning
cruces korsningar
crucial avgörande
crudo
cruel grym
crueldad grymhet
cruz korsa
cruza korsningar
cruzada korståg
cruzado korsade
cruzar korsa
cruzó Han korsade
cuaderno Anteckningsblock
cuadra blocket
cuadrado kvadrat
cuadrados kvadrat
cuadro bild
cuadros bilder
cuál vilken
cual vilken
cuáles va
cuales vilken
cualidad kvalitet
cualidades egenskaper
cualquier någon
cualquiera någon
cuando när
cuándo när
cuántas hur många
cuantas
cuantía nivå
cuanto att
cuánto hur mycket
cuantos så många som
cuántos hur många
cuarenta fyrtio
cuarta fjärdedel
cuartel baracker
cuarto fjärde
cuartos rum
cuatro fyra
cuba Kuba
cubana Kubanska
cubano Kubanska
cubanos Kubanska
cubierta lock
cubiertas Skydd
cubierto täckt
cubiertos bestick
cubre omslag
cubren lock
cubría täckt
cubrir lock
cucharada matsked
cucharadas matskedar
cucharadita tesked
cuchillo kniv
cuello hals
cuenca bassäng
cuenta konto
cuentan särdrag
cuentas Konton
cuente räkna
cuento berättelse
cuentos sagor
cuerda rep
cuerdas strängar
cuero läder
cuerpo kropp
cuerpos kroppar
cuesta lutning
cuestión problem
cuestiones frågor
cueva grotta
cuevas grottor
cuidado vård
cuidados vård
cuidadosamente noggrant
cuidar vård
culo ass
culpa skuld
culpable skyldig
culpables skyldig
cultivo odling
cultivos grödor
culto dyrka
cultura kultur
cultural kulturella
culturales kulturella
culturas kulturer
cumbre toppmötet
cumpla följa
cumplan följa
cumple möter
cumpleaños födelsedag
cumplen möts
cumplido komplement
cumpliendo betjänar
cumplimiento uppfyllelse
cumplió uppfyllda
cumplir följa
cuna vagga
cuñado svåger
cuota del
cuotas aktier
cúpula kupol
cura härdning
curación läkning
curar härdning
curas Härdar
curiosa nyfiken
curiosamente nyfiket
curiosidad nyfikenhet
curioso nyfiken
curiosos nyfiken
curso Naturligtvis
cursos kurser
curva kurva
curvas kurvor
custodia förvar
cuya vars
cuyas vars
cuyo vars
cuyos vars
da da
daba ger
daban De ger
dada given
dadas given
dado given
dados tärning
dalí Dalí
dama lady
damas ge mer
dame gimme
damos Vi
dan ge
dando ger
dándole ger
daniel Daniel
daño skada
daños skada
danza dans
dar ge
dará ge
darán De kommer
daría skulle
darío Dario
darle ge
darles ge
darme mig
darnos oss
darse
darwin Darwin
das das
data uppgifter
dato nollpunkts
datos uppgifter
david david
davis davis
de av
ge
deba bör
debajo nedan
debate debatt
debates förfaranden
debe bör
debemos måste
deben bör
deber tull
deberá skyldig till
deberán måste
deberes läxor
debería bör
deberíamos bör
deberían bör
debes du måste
debía bör
debían bör
debida grund
debidamente korrekt
debido grund
debiera bör
debieron de borde
débil svag
débiles svag
debilidad svaghet
debió Det borde
debo Jag
debut debut
década av varje
décadas årtionden
decadencia nedgång
decenas tiotals
decepción besvikelse
decía Sa han
decían De sa
decida besluta
decide beslutar
deciden välja
decidí Jag bestämde
decidida bestämd
decidido bestämt
decidieron De bestämde sig
decidió Han bestämde sig
decidir besluta
decimos vi säger
decir säga
decirle säga
decirlo sätta
decirme mig
decirse sa
decirte säga
decisión beslut
decisiones beslut
decisiva avgörande
decisivo avgörande
declara deklarerar
declaración uttalande
declaraciones Information
declarado deklarerade
declarar deklarera
declaró Han förklarade
decoración dekor
decreto dekret
decretos förordningar
dedica dedicerad
dedicación engagemang
dedicada dedicerad
dedicadas dedicerad
dedicado dedicerad
dedicados dedicerad
dedican engagerade
dedicar ägna
dedicarse ägna
dedicó dedicerad
dedo fingret
dedos fingrar
defecto standard
defectos defekter
defender försvara
defenderse slagsmål
defendido varas
defendió Han försvarade
defensa försvar
defensas försvar
defensiva defensiv
defensor försvarare
defensores Förordar
deficiencia brist
deficiencias brister
deficiente bristfällig
déficit underskott
defiende försvarar
defienden försvara
define definierade
definen definierade
definición Definitionen
definiciones definitioner
definida definierade
definido bestämd
definidos definierade
definió definierade
definir definiera
definitiva kort
definitivamente definitivt
definitivo slutlig
degradación nedbrytning
deja löv
dejaba låt
dejaban låt
dejado vänster
déjame låt mig
dejamos lämna
dejan lämna
dejando lämnar
dejar lämna
dejara släppa ut
dejará släppa ut
dejarlo lämna
dejaron De gick
dejarse låt
deje lämna
dejé Jag lämnar
dejen lämna
dejó vänster
dejo Jag lämnar
del den
delante före
delantero framåt
delegación delegation
delegaciones delegationer
delegado delegat
delegados Delegater
delgada tunn
delgado tunn
delicada delikat
delicado delikat
delincuencia brottslighet
delincuentes Brottslingar
delirio delirium
delito brott
delitos brott
demanda efterfrågan
demandas krav
demás de plus
demasiada alltför
demasiadas alltför
demasiado alltför
demasiados alltför
democracia demokrati
demócrata demokrat
demócratas Demokrater
democrática demokratiskt
democráticas demokratiskt
democrático demokratiskt
democráticos demokratiskt
demonio demon
demonios demoner
demora fördröjning
demostración demonstrationen
demostrado visas
demostrar show
demostró Han visade
demuestra visar
demuestran show
den håla
denomina kallas
denominación beteckning
denominada kallas
denominado kallas
densidad densitet
dentro inom
denuncia klagomål
denunciado fördömde
denunciar säga upp
denuncias rapporter
denunció Han fördömde
departamento avdelning
departamentos avdelningar
depende Det beror på
dependen beroende
dependencia beroende
dependencias organ
depender beroende
dependerá kommer att bero
dependiendo beroende
dependiente beroende
dependientes beroende
deporte idrott
deportes sporter
deportistas Idrottare
deportiva Sport
deportivas Sport
deportivo sporter
deportivos Sport
depósito insättning
depósitos insättningar
depresión depression
depresiones fördjupningar
depresivo depressiva
derecha höger
derecho höger
derechos tull
deriva avdrift
derivadas derivat
derivado derivat
derivados derivat
derrota nederlag
derrotado besegras
derrotar nederlag
des des
desacuerdo oenighet
desafío utmaning
desagradable obehaglig
desaparece försvinner
desaparecen försvinna
desaparecer försvinna
desaparecido saknas
desaparecidos saknas
desapareció Han försvann
desaparición försvinnande
desarrolla utvecklar
desarrollada utvecklade
desarrolladas utvecklade
desarrollado utvecklade
desarrollados utvecklade
desarrollan utveckla
desarrollando utveckla
desarrollar utveckla
desarrollarse utveckla
desarrollo utveckling
desarrolló utvecklade
desastre katastrof
desayuno frukost
descansar resten
descanso avkoppling
descarga urladdning
descarta regel
descender sjunka
descendientes avkomma
descenso släppa
descentralización decentralisering
desciende ner
descomposición bryta ner
desconcierto förvirring
desconfianza misstro
desconoce ålder
desconocida ålder
desconocido ålder
desconocidos ålder
desconocimiento okunnighet
descontento missnöje
describe beskriver
describir beskriva
descripción beskrivning
descrito beskrivits
descubierto avtäckt
descubre upptäcka
descubrieron De upptäckte
descubrimiento upptäckt
descubrimientos upptäckter
descubrió Han upptäckte
descubrir upptäcka
desde från
desea önskemål
deseaba Han ville
deseable önskvärt
deseado önskade
desean De vill
desear önskar
desechos avfall
desempeñar spela
desempeño prestanda
desempleo arbetslöshet
desenlace utfall
deseo lust
deseos önskemål
desequilibrio obalans
desesperación förtvivlan
desesperada desperat
desesperado desperat
desfile parad
desgracia olycka
desgraciadamente tyvärr
desierto öken
designación beteckning
designado beteckna
designar utse
desigual ojämn
desigualdad ojämlikhet
desnuda naken
desnudo naken
desnudos naken
desorden oordning
despacho kontor
despacio långsamt
despedida farväl
despedirse ta ledigt
despejado klar
despertado väckt
despertar väcka
despertó väckt
despidió Han avfärdade
despido uppsägning
despierta väcker
desplazamiento förskjutning
desplazamientos förskjutningar
despliegue utplacering
desprecio förakt
desprende klar
después efter
destaca slingor
destacado enastående
destacados Utvalda
destacan slingor
destacar höjdpunkt
destacó Han betonade
destinada avsedda
destinadas avsedda
destinado bunden
destinados för
destino destination
destinos destinationer
destrucción destruktion
destruido förstörd
destruir förstöra
detalle detalj
detalles detaljer
detección detektion
detectado detektera
detectar detektera
detención frihetsberövande
detener stanna
detenerse paus
detenido arreste
detenidos arreste
deterioro försämring
determina bestämd
determinación bestämning
determinada bestämd
determinadas bestämd
determinado bestämd
determinados viss
determinan bestämma
determinante determinanten
determinar bestämma
determinó bestämd
detiene stopp
detrás bakom
detuvo Han stannade
deuda skuld
deudas skulder
devoción hängivenhet
devolución retur
devolver retur
di di
día dag
diabetes diabetes
diablo djävulen
diagnóstico diagnos
dialéctica dialektiken
diálogo dialog
diálogos dialoger
diámetro diameter
diana dartboard
diaria dagligen
diariamente dagligen
diarias dagligen
diario dagligen
diarios dagligen
días dagar
díaz Díaz
dibujo ritning
dibujos ritningar
diccionario lexikon
dice Han säger
dicen De säger
dices du säger
dicha lycka
dichas sa
dicho säger
dichos sa
diciembre December
diciendo säger
dictador diktator
dictadura diktatur
dictamen Yttrande
dieciocho arton
dieciséis sexton
diecisiete sjutton
diego diego
diente tand
dientes tänder
diera ge
dieron De gav
dieta kost
dietas uppehälle
díez Díez
diez tio
diferencia skillnad
diferenciación differentiering
diferencial avvikelsen
diferencias skillnader
diferente annorlunda
diferentes annorlunda
difícil svårt
difíciles svårt
difícilmente knappast
dificultad svårighet
dificultades svårigheter
difundir spridning
difunto avliden
difusión sändning
diga säger
digamos säga
digan säga
digas du säger
digital digital
digna värdig
dignidad värdighet
digno värdig
digo Jag säger
dije Jag sa
dijera sa
dijeron De sa
dijiste sa
dijo Sa han
diligencias förfaranden
dime berätta för mig
dimensión dimensionen
dimensiones dimensioner
dimisión avgång
dinamarca Danmark
dinámica dynamisk
dinámico dynamisk
dinamismo dynamik
dinero pengar
dio Han gav
dionisio dionisio
dios gud
diosa gudinna
dioses Gud är
diplomática diplomat
diplomáticas Matic
diplomático diplomat
diplomáticos diplo
diputación deputation
diputado biträdande
diputados Suppleanter
dirá säga
diré Jag kommer att säga
dirección adress
direcciones adresser
directa Direkt
directamente direkt
directas Direkt
directiva direktivet
directivo verkställande
directivos chefer
directo direkt
director regissör
directora regissör
directores direktörer
directorio katalog
directos Direkt
diría Jag säger
dirige huvuden
dirigen mål
dirigente ledare
dirigentes ledare
dirigía rubrik
dirigida riktad
dirigidas riktad
dirigido adresserade
dirigidos riktad
dirigió Han riktade
dirigir adress
dirigirse adress
disciplina disciplin
disciplinas discipliner
discípulo lärjunge
discípulos lärjungar
disco skiva
discos skivor
discreción diskretion
discrepancias Avvikelser
discreta diskret
discreto diskret
discriminación diskriminering
discurso tal
discursos tal
discusión diskussion
discusiones diskussioner
discutir diskutera
diseñado utformade
diseñar konstruktion
diseño konstruktion
diseños mönster
disfrutar njuta
disgusto missnöje
disimular lock
disminución minska
disminuido minskat
disminuir minska
disminuye minskar
disolución upplösning
disparar skjuta
disparo skytte
disparó Han avfyrade
disparos skytte
dispersión dispersion
dispone tillgänglig
disponen tillgänglig
disponer tillhandahålla
disponía tillgänglig
disponibilidad tillgänglighet
disponible tillgänglig
disponibles tillgänglig
disposición tillhandahållande
disposiciones bestämmelser
dispositivo anordning
dispositivos enheter
dispuesta färdig
dispuestas anordnad
dispuesto färdig
dispuestos färdig
dispuso Jag beställde
disputa tvist
distancia avstånd
distancias avstånd
distante avlägsen
distinción distinktion
distingue åtskillnad
distinguir särskilja
distinta annorlunda
distintas annorlunda
distinto annorlunda
distintos annorlunda
distribución fördelning
distrito distrikt
diversa annorlunda
diversas annorlunda
diversidad mångfald
diversión kul
diversos annorlunda
divertido rolig
divide uppdelad
dividida uppdelad
dividido uppdelad
divina Divine
divino gudomlig
divisa märke
divisas utländsk valuta
división delning
divisiones divisioner
divorcio skilsmässa
doble dubbel
dobles dubbel
doce tolv
docena dussin
docente undervisning
docentes lärare
doctor läkare
doctora kvinnlig läkare
doctores doktorer
doctrina doktrin
documentación dokumentation
documental dokumentär
documento dokument
documentos dokument
dólar dollar
dólares dollar
dolor smärta
dolores smärtor
dolorosa Smärtsam
doloroso smärtsam
doméstica hem
doméstico hem
domésticos hem
domicilio hem
domina dominerar
dominación dominans
dominado dominerade
dominante dominerande
dominantes dominerande
dominar mästare
domingo Söndag
domingos Söndagar
domínguez Domínguez
dominicana Dominikanska
dominicano Dominikanska
dominio domän
don present
doña Dona
donde var
dónde var
dorada gyllene
dorado gyllene
dormía sovande
dormida sovande
dormido sovande
dormir sömn
dormitorio sovrum
dos två
doscientos två hundra
dosis dos
dotación besättning
dotado begåvad
doy Jag
drama drama
dramática Drama
dramático dramatisk
droga drog
drogas droger
duda tvivel
dudar tvivel
dudas tvivel
duele skadar
duelo sorg
dueña värdinnan
dueño ägaren
dueños ägare
duerme sovande
duhalde Duhalde
dulce färsk
dulces konfekt
duque duke
dura hård
duración varaktighet
durán Durán
durante under
durar sista
duras seg
dureza hårdhet
durmiendo sovande
duro hård
duró Det varade
duros hård
e och
ebro ebro
echa kontrollera
echado liggande
echar kasta
echó Han kastade
eco eko
ecología ekologi
ecológica grön
ecológico ekologiska
economía ekonomi
economías ekonomier
económica Ekonomiska
económicamente ekonomiskt
económicas ekonomisk
económico ekonomisk
económicos ekonomisk
economista ekonom
economistas ekonomer
ecuación ekvation
ecuador Ecuador
edad okänd
edades åldrar
edición utgåva
ediciones Editions
edificio byggnad
edificios byggnader
editor redaktör
editores Förlag
editorial redaktionellt
editoriales Förlag
edmundo Edmond
eduardo eduardo
educación utbildning
educativa Utbildning
educativas Utbildning
educativo pedagogiska
educativos Utbildnings
efe efe
efectiva effektiv
efectivamente verkligen
efectividad effektivitet
efectivo kontanter
efectivos effektiv
efecto effekt
efectos effekter
efectúa utfört
efectuado exekveras
efectuar effekt
efectuó Han gjorde
eficaces effektiv
eficacia effektivitet
eficaz effektiv
eficiencia effektivitet
eficiente effektiv
egipto Egypten
einstein einstein
eje axel
ejecución exekvering
ejecutar körning
ejecutiva verkställande
ejecutivo verkställande
ejecutivos företag
ejemplar kopia
ejemplares kopior
ejemplo exempel
ejemplos Exempel
ejerce övningar
ejercen övning
ejercer övning
ejercicio övning
ejercicios träning
ejército armén
ejércitos Värdar
ejes axlar
el den
él han
elaboración utarbetande
elaborado utarbeta
elaborados gjort
elaborar utveckla
elección val
elecciones val
electo utvalda
electorado väljarna
electoral val-
electorales val
electores väljare
eléctrica Ström
eléctricas Ström
electricidad el
eléctrico elektriska
eléctricos Elektrisk
electrones Elektroner
electrónica elektronik
electrónico elektronisk
electrónicos Elektronisk
elegancia elegans
elegante eleganta
elegida valda
elegido vald
elegidos Vald
elegir välja
elemental elementärt
elementales elementär
elemento elementet
elementos element
elena elena
eleva stiger
elevación höjd
elevada hög
elevadas dig hög
elevado hög
elevados högre
elevar höja
elías Elías
elige välja
eligió vald
elimina eliminerar
eliminación eliminering
eliminar avlägsna
eliminatoria knockout
ella det
ellas de
ello det
ellos de
eloy Eloy
elvira elvira
embajada ambassaden
embajador ambassadör
embarazada gravid
embarazo graviditet
embarcaciones båtar
embargo embargo
emergencia akut
emilia emilia
emilio emilio
emisión problem
emisiones utsläpp
emisor sändare
emisora sändningsstation
emisoras stationer
emite frågor
emitido utfärdad
emitió Han utfärdade
emitir problem
emoción känslor
emocional emotionell
emocionales emotionell
emociones känslor
empate rita
empecé Jag började
empeño bestämning
emperador kejsare
empezaba början
empezado börjat
empezamos Vi började
empezando start
empezar start
empezaron De började
empezó Han började
empieza börjar
empiezan börjar
emplea användningar
empleada anställd
empleado anställd
empleados personal
emplean begagnade
emplear användning
empleo sysselsättning
empleos jobb
emprender åta
empresa företag
empresarial Affärs
empresariales företag
empresario affärsman
empresarios företag
empresas Affärs
en i
enamorado förälskad
encabeza toppar
encabezada headed
encanta älskar
encanto berlock
encarga ansvarig
encargada ladda
encargado ansvarig
encargados chefer
encargo ansvarig
encargó ansvarig
encender lätt
encendido antändning
encendió lit
encerrado låst
enciende Lights
encierra innehåller
encierro förlossning
encima ovan
encontraba hittades
encontraban De hittade
encontrado Funnet
encontramos Vi hittade
encontrar hitta
encontrará Du hittar
encontraron De hittade
encontrarse möts
encontré Jag hittade
encontró Hon hittade
encuentra hittades
encuentran hittades
encuentre hitta
encuentren hitta
encuentro match
encuentros möten
encuesta enkät
encuestas omröstningar
enemigo fiende
enemigos fiender
energética Energi
energético ström
energía ström
energías energier
enero Januari
énfasis betoning
enferma sjuk
enfermedad sjukdom
enfermedades sjukdomar
enfermera sjuksköterska
enfermería omvårdnad
enfermo sjuk
enfermos sjuk
enfoque tillvägagångssätt
enfrenta ansikten
enfrentamiento konflikt
enfrentamientos sammanstötningar
enfrentan ansikte
enfrentar affär
enfrentarse ansikte
enfrente motsatt
engañar lura
engaño bedrägeri
enlace länk
enmienda ändring
enmiendas ändringar
enorme stor
enormemente enormt
enormes enorma
enrique Harry
ensalada sallad
ensayo prov
ensayos försök
enseguida genast
enseña utlär
enseñado visade
enseñanza utbildning
enseñanzas läror
enseñar undervisa
enseñó Han undervisade
ente enhet
entendemos Vi förstår
entender förstå
entenderse förstås
entendía Han förstod
entendido förstås
entendimiento förståelse
entendió Han förstod
entera hel
enterado lärt
enteramente helt
enterarse Se
enteras Hel
entero hel
enteró Han lärde sig
enteros Hel
entidad enhet
entidades enheter
entiende förstås
entienden förstå
entiendes Du förstår
entiendo Jag förstår
entierro begravning
entonces sedan
entorno miljö
entra inträder
entraba Han trädde
entrada ingång
entradas Biljetter
entrado Jag angav
entramos ange
entran ange
entrañas tarmar
entrando in
entrar ange
entraron De gick in
entre mellan
entré Jag angav
entrega leverans
entregado engagerad
entregar leverera
entregó Han levererade
entrenador tränare
entrenamiento träning
entrenamientos träning
entretanto under tiden
entretenimiento underhållning
entrevista intervju
entrevistado intervjuade
entrevistas intervjuer
entró Han trädde
entusiasmo entusiasm
envejecimiento åldring
envergadura spännvidd
envía skickat
enviada skickat
enviado utsände
enviados skickat
enviar skicka
envidia avund
envió skickat
envío frakt
envuelto insvept
enzimas enzymer
epidemia epidemi
episcopal biskops-
episodio episod
episodios episoder
época tid
épocas gånger
equilibrio balans
equipamiento utrustning
equipo utrustning
equipos hårdvara
equivale ekvivalent
equivalente ekvivalent
equivalentes ekvivalent
equivocado fel
era eran
éramos vi var
eran De var
eras åldrar
eres du är
ernesto ernesto
erosión erosion
error fel
errores fel
es Det är
esa detta är att
ésa detta är att
esas de
escala skala
escalada upptrappning
escalas skalor
escalera stege
escaleras trappor
escándalo skandal
escándalos Skandaler
escaños säten
escapa flyr
escapar flykt
escape flykt
escasa liten
escasas liten
escasez brist
escaso liten
escasos
escena scen
escenario stadium
escenarios Scenarier
escenas scener
escepticismo skepsis
esclavitud slaveri
esclavo slav
esclavos Slavar
escobar Escobar
escoger välja
escogido valda
escolar skola
escolares skola
escolta eskort
esconde hudar
escondido gömd
escorial dumpa
escribe skriva
escribía skrev
escribiendo skrivning
escribió Han skrev
escribir skriva
escribo Jag skriver
escrita skriven
escritas skriven
escrito skriven
escritor författare
escritora författare
escritores författare
escritorio skrivbord
escritos skriven
escritura skrivning
escucha lyssnar
escuchaba lyssna
escuchado lyssnade
escuchando lyssnar
escuchar lyssna
escuchó Han hörde
escudo sköld
escuela skola
escuelas skolor
escultor skulptör
escultura skulptur
esculturas skulpturer
ese att
ése att
esencia essens
esencial väsentlig
esenciales väsentlig
esencialmente väsentligen
esfera område
esferas områden
esfuerzo ansträngning
esfuerzos ansträngningar
eso att
esos de
espacial plats
espaciales plats
espacio plats
espacios utrymmen
espada svärd
espalda tillbaka
espaldas ryggar
españa Spanien
español Spanska
española Spanska
españolas Spanska
españoles Spanska
especial speciell
especiales Speciell
especialidad specialitet
especialidades specialiteter
especialista experten
especialistas Specialister
especialización specialisering
especializada specialiserad
especializadas specialiserad
especializado specialiserad
especializados specialiserad
especialmente speciellt
especie arter
especies arter
específica specifik
específicamente specifikt
específicas specifik
específico specifik
específicos specifik
espectacular spektakulära
espectaculares Stora
espectáculo show
espectáculos Underhållning
espectador tittaren
espectadores tittare
espectro spektrum
especulación spekulation
espejo spegel
espejos speglar
espera väntar
esperaba förväntat
esperaban De förväntade
esperado förväntat
esperamos Vi förväntar oss
esperan förväntat
esperando hoppas på
esperanza hoppas
esperanzas förhoppningar
esperar förvänta
esperó Han väntade
espero Jag hoppas
espesa tjock
espinosa taggiga
espíritu ande
espiritual själslig
espirituales själslig
espíritus sprit
espléndida strålande
esplendor prakt
espontánea Spontan
esposa fru
esposas handbojor
esposo man
espuma skum
esqueleto skelett
esquema ordningen
esquemas Scheman
esquina hörn
ésta detta
esta detta
está Det är
estaba Jag var
estábamos vi var
estaban De var
estabas du var
estabilidad stabilitet
estable stabil
establece skall upprätta
establecen ner
establecer upprätta
establecida Etablerade
establecidas Etablerade
establecido uppsättning
establecidos Etablerade
establecimiento etablering
establecimientos inrättningar
estableció Han etablerade
estables stabil
estación säsong
estaciones stationer
estadio stadion
estadística statistik
estadísticas Statistik
estado tillstånd
estados stater
estadounidense Amerikanskt
estadounidenses USA
estallar skur
estallido pop
estalló Han bröt
estamos vi är
estampa frimärke
están De är
estancia stanna
estándar standard
estando vara
estar vara
estará kommer vara
estarán kommer vara
estaría skulle
estarían skulle
estas dessa
estás du är
éstas de
estatal tillstånd
estatales Status
estatua staty
estatura höjd
estatuto författning
estatutos stadgar
este detta
éste detta
esté är
esteban esteban
estela väcka
estén är
estética estetik
estético estetisk
esther Esther
estilo stil
estilos stilar
estima känsla
estimación uppskattning
estimaciones uppskattningar
estimado beräknad
estimó beräknad
estimulación stimulering
estimular stimulera
estímulo stimulus
estímulos stimuli
esto detta
estómago mage
estos dessa
éstos de
estoy Jag är
estrategia strategi
estrategias strategier
estratégica strategiskt
estratégico strategiskt
estratos skikt
estrecha stänga
estrechamente tätt
estrecho stänga
estrella stjärna
estrellas stjärnor
estreno frisättning
estrés påkänning
estricta Strikt
estrictamente strikt
estricto strikt
estructura struktur
estructural strukturell
estructurales strukturell
estructuras strukturer
estudia studie
estudiado studerade
estudian studie
estudiando studerar
estudiante student
estudiantes studenter
estudiantil student
estudiar studie
estudio studie
estudió Han studerade
estudios studier
estuve Jag var
estuviera han var
estuvieran de var
estuvieron De var
estuviese var
estuvimos vi var
estuvo Han var
eta eta
etapa stadium
etapas stadier
etarras ETA
etcétera etc.
eterna Evigt
eternidad evighet
eterno evigt
ética etik
ético etisk
etiqueta etikett
euforia eufori
eugenia eugenia
eugenio Eugenio
euro euro
europa Europa
europea Europeisk
europeas Europeisk
europeo Europeisk
europeos Europeisk
euros euro
eva Eve
evaluación utvärdering
evaluar bedöma
evento händelse
eventos händelser
eventual eventuell
evidencia bevis
evidencias bevis
evidente uppenbar
evidentemente uppenbarligen
evidentes klar
evita förhindrar
evitando undvikande
evitar undvika
evolución evolutionen
exacta exakt
exactamente exakt
exactitud exakthet
exacto exakt
examen undersökning
exámenes Tentor
examinar undersöka
excelencia excellens
excelente utmärkt
excelentes utmärkt
excepción undantag
excepcional enastående
excepcionales Exceptionellt
excepciones undantag
excepto utom
excesiva Överdriven
excesivamente överdrivet
excesivo överdriven
exceso överskott
excesos drifter
excitación excitering
exclamó utropade
exclusión uteslutning
exclusiva exklusivt
exclusivamente uteslutande
exclusivo exklusivt
excursión utflykt
excusa ursäkt
exhibición utställning
exige krävs
exigen efterfrågan
exigencia kravet
exigencias krav
exigente krävande
exigía krävs
exigió Han krävde
exigir efterfrågan
exilio exil
exista där
existan där
existe där
existen där
existencia existens
existente befintliga
existentes befintliga
existía där
existían där
existido existerade
existió existerade
existir existerar
éxito framgång
éxitos framgångar
expansión expansionen
expectativa förväntan
expectativas förväntningar
expedición expedition
expediente post
expedientes Register
experiencia erfarenhet
experiencias erfarenheter
experimentación experimenterande
experimentado upplevt
experimental experimentell
experimentar erfarenhet
experimento experiment
experimentos experiment
experto experten
expertos experten
explica förklarar
explicaba förklarade
explicación förklaring
explicaciones förklaringar
explicado förklarade
explican förklara
explicar förklara
explicaron De förklarade
explicó Han förklarade
exploración utforskning
explorar utforska
explosión explosionen
explosivos sprängämnen
explotación utnyttjande
explotar utnyttja
expone exponerar
exponer exponera
exportación Export
exportaciones export
exposición exponering
exposiciones utställningar
expresa uttryckt
expresado tonande
expresamente uttryckligen
expresan uttrycka
expresar uttrycka
expresión uttryck
expresiones uttryck
expreso uttrycka
expresó Han uttryckte
expuestas exponerad
expuesto exponerad
expuestos exponerad
expulsado utvisas
expulsión utvisning
expuso exponerad
extender sträcker
extendido förlängas
extendió spridning
extensa omfattande
extensión förlängning
extenso omfattande
exterior exteriör
exteriores utomhus
externa yttre
externas yttre
externo yttre
externos yttre
extiende bredbara
extinción utrotning
extra extra
extracción extraktion
extradición utlämning
extraer extrakt
extraña konstigt
extrañas utländsk
extranjera utländsk
extranjeras utländsk
extranjero utländsk
extranjeros utländsk
extraño konstigt
extraños utländsk
extraordinaria extraordinärt
extraordinariamente anmärkningsvärt
extraordinario extraordinärt
extrema extrem
extremadamente extremt
extremadura Estremadura
extremidades Tips
extremo ände
extremos ändarna
fabio fabio
fábrica fabrik
fabricación tillverkning
fabricante tillverkare
fabricantes Tillverkare
fabricar tillverkning
fábricas fabriker
facciones särdrag
fachada fasad
fácil lätt
fáciles lätt
facilidad lätta
facilidades faciliteter
facilita lätt
facilitar lätta
fácilmente lätt
factor faktor
factores faktorer
factura räkning
facultad fakultet
facultades fakulteter
faena arbetskraft
falda kjol
falla misslyckande
fallas misslyckande
fallecido avliden
fallecimiento död
falleció Han dog
fallo misslyckande
fallos misslyckande
falsa falskt
falsas falskt
falsedad osanning
falso falskt
falsos falskt
falta brist
faltaba Han saknas
faltaban De saknas
faltan saknas
faltar misslyckas
faltas fouls
faltó Han missade
fama berömmelse
familia familj
familiar familj
familiares familj
familias familj
famosa känd
famoso känd
famosos Celebrity
fantasía fantasi
fantasías fantasier
fantasma spöke
fantasmas spöken
fantástico fantastiskt
farmacia apotek
fármacos droger
fascinante fascinerande
fascismo fascismen
fase fas
fases faser
fatal dödlig
fatiga trötthet
fauna fauna
favor gynna
favorable gynnsamma
favorables gynnsamma
favorece favörer
favorecer gynna
favorito favorit
favoritos favoriter
fax fax
febrero Februari
fecha datum
fechas datum
federación federation
federal federalt
federales Federala
federico federico
felices lycklig
felicidad lycka
felipe felipe
félix Felix
feliz lycklig
femenina Kvinnor
femenino kvinna
fenómeno fenomen
fenómenos fenomen
feo ful
feria verkligt
fermín Fermín
fernández fernandez
fernando fernando
feroz hård
ferrer smith
ferrocarril järnväg
festival festivalen
feto foster
fianza bail
fibra fiber
fibras fiber
ficción fiktion
ficha fil
fidel fidel
fidelidad trohet
fiebre feber
fiel trogen
fieles trogen
fiesta fest
fiestas fester
figueroa figueroa
figura figur
figuran inkluderad
figuras Figurerna
fija Fast
fijación fixering
fijado fast
fijar laga
fijo fast
fijó fast
fijos Fast
fila rad
filas rader
filial dotterbolag
film film
filme film
filmes filmer
films filmer
filo kant
filosofía filosofi
filosófica filosofiska
filosófico filosofiska
filósofo filosof
filósofos Filosofer
fin ände
fina böter
final slutlig
finales ände
finalidad ände
finalizar stänga
finalizó färdiga
finalmente slutligen
financiación finansiering
financiamiento medel
financiar fond
financiera Finansiellt
financieras Finansiellt
financiero finansiell
financieros Finansiellt
finanzas finanser
finas böter
finca egenskap
fines ände
fino böter
firma fast
firmado tecknat
firmar tecken
firmaron De undertecknade
firmas företag
firme fast
firmes fast
firmeza fasthet
firmó Han undertecknade
fiscal skatte
fiscales åklagare
fiscalía Åtal
física fysik
físicamente fysiskt
físicas Fysisk
físico fysisk
físicos Fysisk
flaco mager
flamenco flamenco
flexibilidad flexibilitet
flexible flexibel
flor blomma
flora flora
florentino Florentine
flores blommor
florida Florida
flota flotta
fluido vätska
flujo flöde
foco fokus
focos foci
fomentar blåsa
fomento främjande
fondo bakgrund
fondos medel
ford ford
forestal skog
forma form
formaba bildad
formaban De bildade
formación träning
formaciones formationer
formada bildad
formado bildad
formados bildad
formal formell
formales formell
formalmente formellt
forman formen
formando formning
formar formen
formaron De bildade
formas former
formato format
formidable formidabel
formó Han bildade
fórmula formel
formulación formulering
formular formulera
fórmulas formler
foro forum
fortalecer stärka
fortalecimiento förstärkning
fortaleza fästning
fortuna förmögenhet
forzar kraft
fósiles Fossil
foto foto
fotografía fotografi
fotografías fotografier
fotográfica Fotografiskt
fotógrafo fotograf
fotógrafos fotografer
fotos Bilder
fox räv
fracasado misslyckades
fracaso misslyckande
fracción fraktion
fraga Fraga
frágil ömtålig
fragmento fragmentet
fragmentos fragment
franca frank
francamente frankly
francés Franska
francesa Franska
francesas Franska
franceses Franska
francia Frankrike
francisco Francisco
franco fri
francos franc
franja frans
frank frank
franquismo Franco
franquista Franco
frase meningen
frases fraser
fraude bedrägeri
fray friar
frecuencia frekvens
frecuente frekvent
frecuentemente ofta
frecuentes Vanliga
frei frei
frenar broms
freno broms
frente främre
frentes fronter
fresca färsk
fresco färsk
frescos färsk
freud Freud
fría förkylning
frialdad kyla
frías förkylning
frío förkylning
fríos förkylning
frontal frontal
frontera gräns
fronteras gränser
frustración frustration
fruta frukt
frutas frukt
fruto frukt
frutos frukt
fue Det var
fuego brasa
fuente källa
fuentes källor
fuera ut
fueran var
fueron De var
fuerte stark
fuertemente starkt
fuertes stark
fuerza kraft
fuerzas krafter
fuese det var
fuesen de var
fuga läcka
fugaz flyktig
fui Jag gick
fuimos vi gick
fuiste du var
fujimori Fujimori
fumar rök
función funktion
funciona verk
funcional funktionell
funcionales Funktionell
funcionamiento prestanda
funcionan arbete
funcionar körning
funcionario officiell
funcionarios tjänstemän
funciones funktioner
funda lock
fundación fundament
fundada Grundad
fundado grundade
fundador grundare
fundamental grundläggande
fundamentales Grundläggande
fundamentalmente i grund och botten
fundamento fundament
fundamentos fundament
fundó Han grundade
furia raseri
fusión sammanslagning
fútbol fotboll
futbolista fotbollsspelare
futbolistas spelare
futura framtid
futuras framtid
futuro framtid
futuros terminer
gabinete skåp
gabriel Gabriel
gafas glasögon
gal gal
gala gala
galán beau
galaxias galaxer
galería galleri
galerías galleri
galicia Galicien
galileo Galileiska
gallega Galiciska
gallego Galiciska
gallegos Galiciska
gallina höna
gallo tupp
gama spektrum
gana lust
ganaba won
ganadería djurhållning
ganaderos boskap
ganado nötkreatur
ganador vinnare
ganadores vinnare
ganan tjäna
ganancia vinst
ganancias resultat
ganando vinnande
ganar win
ganaron won
ganas framåt
ganó won
garantía garanti
garantías garantier
garantiza garantier
garantizar garanti
garcía garcia
garganta hals
garzón servitör
gas gas
gases gaser
gasolina bensin
gasto utgifterna
gastos kostnader
gato katt
gatos katter
gen gen
genera genererar
generación generationen
generaciones generationer
generado alstras
general allmän
generales allmän
generalitat Genera
generalizada Utbredd
generalizado utbredd
generalmente allmänt
generan generera
generar generera
generó alstras
género genre
géneros varor
generosa generös
generosidad generositet
generoso generös
genes gener
génesis genes
genética genetik
genético genetisk
genial lysande
genio geni
gente människor
gentes människor
geografía geografi
geográfica Geografisk
geográfico geografiska
geometría geometri
george george
gerardo gerardo
gerente chef
germán Germán
gestación dräktighet
gestión ledning
gestiones ansträngningar
gesto gest
gestos gester
gibraltar Gibraltar
gigante jätte
gigantes Jätte
gigantesco jätte
gijón Gijón
gil gil
gimnasia gymnastik
ginebra gin
giovanni giovanni
gira tur
girar sväng
giro sväng
global globala
globales Globalt
globalización globalisering
globo ballong
gloria ära
glucosa glukos
gobernación Governorate
gobernador guvernör
gobernadores guvernörer
gobernante linjal
gobernantes linjaler
gobernar styra
gobierno regering
gobiernos Regeringar
gol mål
goles mål
golf golf
golfo klyfta
golpe slag
golpes knackar
goma gummi
gómez gomez
gonzález González
gonzalo Gonzalo
gorbachov Gorbatjov
gorda fet kvinna
gordo fett
gota släppa
gotas droppar
goya goya
goza har
gozar njuta
grabación inspelning
grabado Noterad
grabados Noterad
grabar post
gracia nåd
gracias tack
grado grad
grados grader
gradual gradvis
gráfica grafik
gráfico grafisk
gráficos grafik
gramos gram
gran stor
granada Grenada
grand slagna
grande stor
grandes stor
grandeza storhet
granja gård
grano korn
granos korn
grasa fett
grasas fetter
grasos fettsyra
gratis fri
gratuita fri
grave allvarlig
gravedad gravitation
gravemente allvarligt
graves allvarlig
grecia Grekland
gregorio Gregory
gremio skrå
griega Grekisk
griego Grekisk
griegos Grekisk
gris grå
grises grå
grita rop
gritaba Hon grät
gritando skrikande
gritar rop
grito rop
gritó Hon grät
gritos skrika
gruesa brutto
grueso tjock
grupo grupp
grupos grupper
guadalajara guadalajara
guadalupe guadalupe
guantes handskar
guapa fina
guapo vacker
guarda vakt
guardaba Han höll
guardan sparade
guardar spara
guardia vakt
guardias vakter
guatemala Guatemala
guayaquil guayaquil
gubernamental statliga
gubernamentales statliga
guerra krig
guerras krig
guerrero krigare
guerrilla gerilla
guerrillero gerilla
guerrilleros gerillan
guevara guevara
guía guide
guías guider
guillermo Räkning
guión filmmanus
guitarra gitarr
gusta som
gustaba Han gillade
gustado Jag gillade
gustan som
gustaría som
gustavo gustavo
gusto smak
gustó Han gillade
gustos gillar
gutiérrez Gutiérrez
guzmán Guzmán
ha Han har
habana havana
habéis ye
haber har
haberle har
haberlo Jag har
haberse har
había Han hade
habíamos vi hade
habían De hade
habías du hade
habido Jag varit
habiendo har
habilidad förmåga
habilidades färdigheter
habitación rum
habitaciones rum
habitantes människor
hábitat livsmiljö
hábito vana
hábitos vanor
habitual vanliga
habituales vanligt
habitualmente vanligtvis
habla tal
hablaba talade
hablaban De talar
hablado Talad
hablamos Vi talar
hablan tala
hablando talar
hablar tala
hablaron talade
hable talk
hablé Jag talade
hablo Jag talar
habló talade
habrá kommer
habrán kommer att ha
habría skulle
habrían de skulle
hace sedan
hacemos Vi gör
hacen göra
hacer göra
hacerla göra
hacerle ge
hacerlo göra
hacerme mig
hacernos oss
hacerse bli
haces du gör
hacia till
hacía sedan
hacían De gjorde
hacienda ranch
haciendo gör
haciéndose bli
haga göra
hagan göra
hagas du gör
hago Jag gör
haití Haiti
hall hall
halla fynd
hallaba Han var
hallado Jag hittade
hallan är
hallar hitta
hallazgo hitta
hallazgos rön
hambre svält
han De har
hans Hans
hará kommer
harán de kommer
haré Jag kommer att göra
haremos kommer
haría skulle
harían skulle
harina mjöl
harto sjuk
has du
hasta till
hay där
haya beech
hayan har
haz balk
he Jag har
hecha gjort
hechas gjort
hecho klar
hechos akter
hectáreas hektar
héctor Hector
hegemonía hegemoni
helado glass
helicóptero helikopter
helicópteros Helikoptrar
helms Helms
hembra kvinna
hembras honor
hemisferio hemisfär
hemos vi
henry henry
herald härold
heredero arvinge
herencia arv
herida sår
heridas sår
herido sårade
heridos sårade
hermana syster
hermanas systrar
hermano bror
hermanos bröder
hermosa vacker
hermosas vacker
hermoso vacker
hernán Hernán
hernández Hernández
hernando Hernando
héroe hjälte
héroes Hjältar
heroína heroin
herramienta verktyg
herramientas verktyg
herrera Herrera
herrero smed
hervir böld
hice Jag
hiciera göra
hicieran göra
hicieron Dom gjorde
hicimos vi gjorde
hidalgo gentleman
hidrógeno väte
hielo is
hierba gräs
hierbas Örter
hierro järn
hígado lever
higiene hygien
hija dotter
hijas döttrar
hijo son
hijos avkomma
hilo tråd
hilos Trådlös
himno hymn
hincapié betoning
hipertensión hypertoni
hipótesis hypotes
hispano Spansktalande
historia historia
historiador historiker
historiadores Historiker
historias berättelser
histórica historia
históricamente historiskt
históricas historia
histórico historisk
históricos Historiska
hitler hitler
hizo Han gjorde
hogar hem
hogares hem
hoja ark
hojas löv
hola Hallå
holanda Holland
holandés Holländska
hollywood hollywood
hombre människa
hombres män
hombro skuldra
hombros axlar
homenaje tribut
homicidio mord
homo homo
homosexuales homosexuella
honda sele
hondo djup
honduras Honduras
honestidad ärlighet
hong hong
hongos svamp
honor ära
hora tid
horacio Horacio
horario tidtabell
horarios scheman
horas timmar
horizontal horisontell
horizonte horisont
hormonas hormoner
horno ugn
hornos ugnar
horrible hemsk
horror fasa
hortalizas grönsaker
hortensia hortensia
hospital sjukhus
hospitales sjukhus
hostil fientlig
hotel hotell
hoteles hotell
hoy i dag
hubiera skulle
hubieran de hade
hubiese Jag hade
hubiesen de hade
hubo det var
hueco ihålig
huele luktar
huelga strike
huelgas slår
huella fotavtryck
huellas Footprints
huerta fruktodling
hueso ben
huesos ben
huevo ägg
huevos ägg
hugo hugo
huida flyg
huir fly
humana människa
humanas människa
humanidad mänsklighet
humano människa
humanos människa
humberto humberto
húmeda våt
humedad fuktighet
húmedo våt
humildad ödmjukhet
humilde ödmjuk
humo rök
humor humor
hungría Ungern
huracán orkan
iba skulle
íbamos vi var
iban de var
ibáñez Ibáñez
ibarra Ibarra
iberia Iberia
ibérica Iberiska
iberoamérica iberoamérica
ida
idea idé
ideal idealisk
ideales idealisk
ideas Idéer
idéntica identiska
idéntico identiska
identidad identitet
identifica identifierar
identificación Identifiering
identificado identifierade
identificados identifierade
identificar identifiera
ideología ideologi
ideologías ideologier
ideológica ideologiska
ideológicas ideologiska
ideológico ideologiska
idioma språk
idiomas språk
idiota idiot
ido borta
iglesia kyrka
iglesias Kyrkor
ignacio ignacio
ignora ignorerar
ignorancia okunnighet
ignorar likgiltighet
igual lika
igualdad könen
iguales lika
igualmente lika
ilegal olaglig
ilegales olaglig
iluminación belysning
iluminado upplyst
ilusión dröm
ilusiones vanföreställningar
ilustración Illustration
ilustre lysande
imagen bild
imágenes bildspråk
imagina föreställa sig
imaginaba inbillade
imaginación fantasi
imaginar att föreställa sig
imaginario imaginära
imagino Jag kan tänka mig
impaciencia otålighet
impacto inverkan
impecable oklanderlig
impedía förhindras
impedir förhindra
imperial imperial
imperio imperium
impide förhindrar
impiden förhindra
impidió förhindras
implacable hänsynslös
implantación implantering
implica medel
implicaciones implikationer
implicados involverade
impone åläggs
imponer införa
imponerse införde
importa materia
importaba materia
importación import
importaciones import
importancia betydelse
importante viktigt
importantes viktigt
importar import
importe mängd
imposibilidad omöjlighet
imposible omöjligt
imposibles omöjligt
imposición införandet
impotencia impotens
imprenta tryckning
imprescindible väsentlig
impresión trycket
impresionante häftigt
impresiones Skriv ut
impuesta införde
impuesto skatt
impuestos beskattning
impulsar uppsving
impulso fart
impulsos Puls
impunidad straffrihet
impuso införde
inauguración öppning
inauguró invigdes
incapaces oförmögna
incapacidad oförmåga
incapaz oförmögna
incendio brasa
incendios bränder
incertidumbre osäkerhet
incidencia incidens
incidente infall
incidentes incidenter
incipiente begynnande
inclinación lutning
incluía inkluderad
incluida inkluderad
incluidas Inklusive
incluido inkluderad
incluidos inkluderad
incluir inkluderar
inclusión integration
inclusive inkluderande
incluso även
incluye Den innehåller
incluyen De ingår
incluyendo Inklusive
incluyó inkluderad
incómodo obekväma
inconsciente medvetslös
inconveniente restitution
inconvenientes nackdelar
incorpora inkorporerar
incorporación inkorporering
incorporado införlivad
incorporar införliva
incorporarse sätt dig upp
incorporó Han införlivade
increíble otrolig
incrementa ökningar
incrementar öka
incremento öka
incumplimiento bryta
indemnización ersättning
independencia oberoende
independiente oberoende
independientemente oberoende
independientes oberoende
india Indien
indias Indisk
indica indikerar
indicación indikation
indicaciones Indikationer
indicado indikerade
indicador indikator
indicadores indikatorer
indican indikerar
indicando indikerar
indicar indikerar
indicaron De angav
índice index
índices priser
indicios indikationer
indicó Sa han
indiferencia likgiltighet
indiferente likgiltig
indígena Indisk
indígenas Indianerna
indignación harm
indio Indisk
indios Indianerna
indirecta antydan
indirectamente indirekt
indiscutible ostridigt
indispensable oumbärlig
individual singel
individuales singel
individuo enskild
individuos Individer
índole natur
indudable otvivelaktigt
indudablemente förvisso
industria industrin
industrial industriell
industriales Industriell
industrialización industrialisering
industrias industrier
inercia tröghet
inés Agnes
inesperada oväntad
inesperado oväntad
inestabilidad instabilitet
inevitable oundvikliga
inevitablemente oundvikligen
infancia barndom
infantil spädbarn
infantiles Barn
infarto hjärtattack
infección infektion
infecciones infektioner
inferior lägre
inferiores lägre
infierno helvete
infinita oändlig
infinito oändlighet
inflación inflation
influencia inflytande
influencias influenser
influir inflytande
influye influenser
influyen inflytande
informa rapporter
información Information
informaciones nyheter
informado informerad
informal informella
informar rapport
informaron De rapporterade
informática computing
informativa Information
informativo informativ
informativos Informativ
informe rapport
informes Information
informó Han rapporterade
infraestructura infrastruktur
infraestructuras infrastruktur
ingeniería ingenjörs
ingeniero ingenjör
ingenieros ingenjörer
ingenio wit
ingesta intag
ingestión intag
inglaterra England
inglés Engelska
inglesa Engelska
ingleses Engelska är
ingredientes ingredienser
ingresar logga in
ingreso tillträde
ingresó Han trädde
ingresos intäkter
inicia börjar
iniciación initiering
iniciada initieras
iniciado initieras
inicial inledande
iniciales initialer
inicialmente initialt
inician börjar
iniciar start
iniciará kommer att starta
iniciaron De började
iniciarse igång
iniciativa initiativet
iniciativas initiativ
inicio initiering
inició igång
inicios tidigt
injusticia orätt
injusto orättvist
inmediaciones närhet
inmediata omedelbart
inmediatamente omedelbart
inmediato omedelbar
inmediatos Omedelbar
inmensa enorma
inmenso enorma
inmigración invandring
inmigrantes invandrare
inminente hängande
inmóvil orörlig
inmueble egenskap
innovación innovation
innovaciones innovationer
innumerables otaliga
inocencia oskuld
inocente oskyldig
inocentes oskyldig
inolvidable oförglömlig
inquietante störande
inquieto rastlös
inquietud rastlöshet
inquietudes oro
inscripción inskrivning
insectos insekter
inseguridad otrygghet
inserción införing
insiste insisterar
insistencia insisterande
insistió Han insisterade
insistir insistera
insólito ovanlig
insomnio sömnlöshet
insoportable insupportable
inspección inspektion
inspector inspektör
inspectores inspektörer
inspiración inspiration
inspirado inspirerad
instalación installationen
instalaciones faciliteter
instalada installerad
instalado installerad
instalar installera
instaló installerad
instancia exempel
instancias kroppar
instante tid
instantes ögonblicken
instinto instinkt
institución institution
institucional institutionella
institucionales institutionella
instituciones Institutioner
instituto institutet
institutos institut
instrucción instruktion
instrucciones instruktioner
instrumental instrument-
instrumento verktyg
instrumentos verktyg
insuficiencia insufficiens
insuficiente otillräcklig
insulina insulin
insultos missbruk
integra integrerar
integración integrering
integrada integrerade
integrado integrerade
integrados integrerade
integral integrerad
integran integrerade
integrante beståndsdel
integrantes medlemmar
integrar integrera
integridad integritet
intelectual intellektuell
intelectuales intellektuella
inteligencia intelligens
inteligente intelligenta
inteligentes Smart
intención avsikt
intenciones avsikter
intensa intensiv
intensamente våldsamt
intensidad intensitet
intenso intensiv
intensos intensiv
intenta försök
intentaba försöker
intentado försökte
intentan försöker
intentando försöker
intentar prova
intentaron De försökte
intento försök
intentó Han försökte
intentos Försök
interacción interaktion
intercambio utbyte
intercambios Byten
interés intresse
interesa intressen
interesaba intresserad
interesada intresserad
interesado intresserad
interesados intresserad
interesan intresse
interesante intressant
interesantes intressant
intereses intressen
interior inre
interiores Interiör
interlocutor samtals
intermedio mellanliggande
interminable oändlig
interna inre
internacional internationell
internacionales internationell
internas inre
internet Internet
interno inre
internos inre
interpreta pjäser
interpretación tolkning
interpretaciones föreställningar
interpretado tolkas
interpretar spela
intérprete tolk
intérpretes tolkar
interrogantes frågor
interrumpe avbruten
interrumpió avbruten
intervalo intervall
intervalos intervall
intervención ingripande
intervenciones interventioner
intervenir ingripa
interviene ingriper
intervienen involverade
intervino ingrep
intestino tarm
íntima stänga
íntimamente intimt
intimidad intimitet
íntimo stänga
introducción introduktion
introduce presenterad
introducido införd
introducir presentera
introdujo presenterad
intuición intuition
inútil värdelös
inútiles värdelös
invasión invasionen
invención uppfinning
inventado uppfann
inventar uppfinna
invento uppfinning
inversa Omvänd
inversión investering
inversiones investeringar
inversionistas investerare
inversores Investerare
invertido investerat
invertir investera
investiga forskning
investigación forskning
investigaciones forskning
investigador forskare
investigadores Forskare
investigar forskning
invierno vinter
invisible osynlig
invita inviterar
invitación inbjudan
invitado gäst
invitados gäster
invitó Han uppmanade
involucrados involverade
inyección injektion
ir
ira ilska
irá Det kommer
irak Irak
irán Iran
iraquí Irakiska
irene Irene
iría Det skulle
iris iris
irlanda Irland
irme lämna
ironía ironi
irregular oregelbunden
irregulares Oregelbunden
irregularidades oegentligheter
irreversible irreversibel
irse lämna
isabel Isabel
isidro Isidro
isla ö
islas öar
israel Israel
israelí Israeliska
israelíes Israeliska
italia Italien
italiana Italiensk
italiano Italiensk
italianos Italiensk
itinerario resväg
iván Iván
izquierda vänster
izquierdas vänster
izquierdo vänster
jabón tvål
jacinto hyacint
jackson Jackson
jacques jacques
jaime jaime
jamás aldrig
james james
jamón skinka
janeiro janeiro
japón Japan
japonés Japansk
japonesa Japansk
japoneses Japansk
jardín trädgård
jardines grunder
jaula bur
javier Xavier
jazz jazz
jean jean
jefatura ledarskap
jefe chief
jefes Heads
jerarquía hierarki
jerez sherry
jerusalén Jerusalem
jesús Jesus
jiménez Jiménez
jinete ryttare
joan Joan
joaquín Joaquín
joe joe
john john
johnny johnny
johnson Johnson
jones jones
jordi jordi
jorge Jorge
jornada tid
jornadas konferenser
josé Joseph
jose Jose
josefina josefina
josep josep
joseph Joseph
joven ung
jóvenes ung
joyas smycken
juan John
juana Joan
juanito juanito
juárez Juárez
jubilación pensionering
jubilados pensionerad
júbilo glädje
judicial rättslig
judiciales domstol
judío Jewish
judíos Judar
jueces domare
juega spela
juegan spela
juego spela
juegos spel
jueves Torsdag
juez domare
jugaba spelar
jugada spela
jugado Spelade
jugador spelare
jugadores Spelare
jugando spelar
jugar spela
jugará kommer att spela
jugo saft
jugó Han spelade
juguetes leksaker
juicio prov
juicios domar
julia julia
julián Julián
julio Juli
junio Juni
junta bräda
juntas tillsammans
junto tillsammans
juntos tillsammans
jurado jury
jurídica Rättslig
jurídicas Rättslig
jurídico juridisk
jurídicos Rättslig
jurisdicción jurisdiktion
juro Jag svär
justa verkligt
justamente bara
justicia rättvisa
justifica motiverar
justificación berättigande
justificar motivera
justo höger
juvenil ungdom
juveniles ungdom
juventud ungdom
juzgado bedöms
juzgados domstolar
juzgar domare
kant kant
kennedy kennedy
kilo ett kilo
kilómetro kilometer
kilómetros kilometer
kilos kilo
kohl Kohl
kong kong
la den
laberinto labyrint
labios läppar
labor arbete
laboral arbetskraft
laborales arbetskraft
laboratorio lab
laboratorios laboratorier
labores arbete
lado sida
lados sidor
ladrillos murverk
ladrón tjuv
ladrones tjuvar
lago sjö
lagos sjöar
lágrimas tårar
laguna lagun
lagunas laguner
lamentable beklagliga
lamentablemente ynkligt
lamento lament
lámina gruvan
láminas ark
lámpara lampa
lana ylle
lanza spjut
lanzado slungas
lanzamiento frisättning
lanzar lanseringen
lanzó Han lanserade
lápiz blyertspenna
lapso lapse
larga lång
largamente lång
largas lång
largo lång
largos lång
las den
lástima skam
lata tenn
lateral laterala
laterales sida
latín Latin
latina latin
latino Latin
latinoamérica Latinamerika
latinoamericana Latinamerika
latinoamericano Latinamerika
latinoamericanos Latinamerika
laura laura
laurel lagerblad
lavado tvätta
lavar tvätta
lázaro Lazarus
lazos band
le du
leal lojala
lealtad lojalitet
lección lektion
lecciones lektioner
leche mjölk
lecho säng
lector läsare
lectores publik
lectura läsning
lecturas avläsningar
lee läsa
leer läsa
legado arv
legal juridisk
legales Rättslig
legalidad laglighet
legalmente lagligt
legislación lagstiftning
legislador lagstiftare
legisladores Lagstiftare
legislativa lagstiftnings
legislativas lagstiftnings
legislativo lagstiftnings
legislatura valperioden
legitimidad legitimitet
legítimo legitim
leí Jag läser
leía läsa
leído läsa
lejana långt
lejano långt
lejanos långt
lejos långt
lema motto
leña ved
lengua tunga
lenguaje språk
lenguas språk
lenta långsam
lentamente långsam
lentes linser
lentitud långsamhet
lento långsam
leo Jag läser
león lejon
leonardo leonardo
leones lions
leonor leonor
leopoldo leopoldo
les dem
lesión skada
lesiones skador
letra brev
letras bokstäver
levanta hissar
levantaba upp
levantado raised
levantamiento lyft
levantar hiss
levantarse stiga
levante öst
levantó Han höjde
leve lindrig
levemente milt
leves lindrig
ley lag
leyenda legenden
leyendo Läs
leyes lagar
leyó läsa
liaño Liano
líbano Libanon
liberación frisättning
liberado Tillstånd
liberal liberal
liberales Liberal
liberalismo liberalismen
liberalización liberalisering
liberar befria
libertad frihet
libertades friheter
libra pund
libras pounds
libre fri
libremente löst
librería bokhandel
libres Gratis
libro bok
libros böcker
licencia licens
licenciado examinera
licencias Licensiering
licitación anbud
líder ledare
liderazgo ledarskap
líderes Ledare
lidia tjurfäktning
lienzo målarduk
liga liga
ligada kopplade
ligado bunden
ligas hängslen
ligera lätt
ligeramente något
ligero lätt
lima lime
limita begränsad
limitación begränsning
limitaciones begränsningar
limitada Begränsad
limitado begränsad
limitar gräns
límite gräns
límites gräns
limitó det begränsade
limón citron
limpia rengöring
limpiar rengöra
limpias ren
limpieza renhet
limpio ren
linares linares
linda linda
lindo söt
línea linje
lineal linjär
líneas linjer
lingüística lingvistik
lío röra
liquidación likvidation
líquido vätska
líquidos vätskor
lírica lyric
lisa slät
lisboa Lissabon
lista lista
listas färdig
listo färdig
literalmente rally
literaria litterära
literarias litterära
literario litterära
literarios litterära
literatura litteratur
litoral seaboard
litro liter
litros l
llama flamma
llamaba Han kallade
llamaban De kallade
llamada samtal
llamadas samtal
llamado kallas
llamados kallas
llamamiento överklagande
llamamos samtal
llaman samtal
llamando ringa
llamar samtal
llamaron De kallade
llamarse kallas
llamas flammar
llame samtal
llamo Jag kallar
llamó Han kallade
llano platt
llanto gråt
llave skiftnyckel
llaves Nycklar
llega anländer
llegaba Han anlände
llegaban De anlände
llegada ankomst
llegado Jag kommer
llegados ankomster
llegamos Vi anlände
llegan anländer
llegando anländer
llegar
llegará kommer att anlända
llegara kom
llegaría skulle
llegaron De anlände
llegó Han anlände
llegue anländer
llegué Jag anlände
lleguen
lleida lleida
llena full
llenar fylla
llenas full
lleno full
llenó fylld
llenos full
lleva björnar
llevaba Han bär
llevaban De bar
llevada genom
llevado Born
llevamos vi
llevan De bär
llevando ta
llevar bära
llevara bära
llevará bära
llevaría leda
llevarlo bära
llevaron De tog
llevarse
lleve bära
llevó Det tog
llevo Jag bär
llora rop
llorando i tårar
llorar sörja
lluvia regn
lluvias duschar
lo den
lobo varg
loca galen
local lokal
locales lokal
localidad läge
localidades platser
localización läge
localizar lokalisera
loco galen
locos galen
locura galenskap
lógica logik
lógicamente logiskt
lógico logisk
logra uppnås
lograba Han lyckades
logrado uppnås
logran uppnå
lograr uppnå
lograron De lyckades
logro prestation
logró Han lyckades
logros Vinningar
lola lola
lomo fransyska
londres London
longitud längd
lope Lope
lópez Lopez
lorca Lorca
lord herre
lorenzo Lawrence
los den
louis louis
lozano frodiga
lucas lucas
luces ljus
lucha slagsmål
luchando striderna
luchar slagsmål
luchas kamp
lucía Lucia
luciano Luciano
lucidez klarhet
lucio gädda
luego sedan
lugar plats
lugares ställen
luis luis
luisa Luisa
lujo lyx
luminoso ljust
luna måne
lunar lunar
lunes Måndag
luxemburgo Luxemburg
luz lätt