Diccionario Galés

Libros

Números
Números

Diccionario Galés (A-L)

Diccionario Galés (M-Z)

Español Galés
Español Galés
a o
abajo i lawr
abandona dail
abandonada wedi'u gadael
abandonado wedi'u gadael
abandonar rhoi'r gorau
abandono gadawiad
abandonó wedi'u gadael
abanico gefnogwr
abarca cloriau
abastecimiento darpariaeth
abc abc
abdomen abdomen
abel Abel
abierta agored
abiertamente agored
abiertas agored
abierto agored
abiertos agored
abismo affwys
abogado cyfreithiwr
abogados cyfreithwyr
abordar dull gweithredu
aborto erthyliad
abrazo hug
abre agored
abren agored
abría agored
abriendo agor
abrieron agorwyd
abrigo cot
abril Ebrill
abrió agorwyd
abrir agored
abrirse agored
absoluta absoliwt
absolutamente gwbl
absoluto absoliwt
absorción amsugno
abstracción tynnu dŵr
abstracto haniaethol
absurda hurt
absurdo hurt
abuela nain
abuelo taid
abuelos neiniau a theidiau
abundan Mae llu o
abundancia digonedd
abundante doreithiog
abundantes doreithiog
abuso cam-drin
abusos Cam-drin
acá yma
acaba yn unig
acababa yn unig
acabado gorffenedig
acabamos yn unig
acaban yn unig
acabar gorffen
acabaron a ddaeth i ben
acabo Mae gen i jyst
acabó a ddaeth i ben
academia academi
académica academyddion
académico academaidd
académicos academaidd
acaso efallai
acceder logio i mewn
acceso mynediad
accidente damwain
accidentes damweiniau
acción gweithredu
acciones Camau Gweithredu
accionistas cyfranddalwyr
aceite olew
aceites olewau
acelerar cyflymu
acento acen
acepta derbyn
aceptable dderbyniol
aceptación derbyn
aceptada derbyniol
aceptado derbyniol
aceptan derbyniol
aceptar derbyn
aceptó derbyniol
acera sidewalk
acerca am
acercaba agosáu
acercamiento dull gweithredu
acercan agos
acercarse dull gweithredu
acercó cysylltu
acero dur
ácido asid
ácidos asidau
acierto llwyddiant
aclara egluro
aclarar egluro
aclaró egluro
acogida croeso
acompaña sy'n cyd-fynd
acompañaba yng nghwmni
acompañada yng nghwmni
acompañado yng nghwmni
acompañados yng nghwmni
acompañan sy'n cyd-fynd
acompañar gyd-fynd
acompañó yng nghwmni
aconsejable ddoeth
acontecimiento digwyddiad
acontecimientos digwyddiadau
acordado y cytunwyd arnynt
acorde chord
acordó y cytunwyd arnynt
acoso aflonyddu
acosta Acosta
acostumbrado a ddefnyddir
acostumbrados a ddefnyddir
acta record
actitud agwedd
actitudes agweddau
activa actif
activamente weithredol
actividad gweithgaredd
actividades gweithgareddau
activo actif
activos asedau
acto act
actor actor
actores actorion
actos gweithredoedd
actriz actores
actúa gweithredoedd
actuación gweithredu
actuaciones perfformiadau
actuado actio
actual cyfredol
actuales cyfredol
actualidad bresennol
actualización diweddariad
actualmente ar hyn o bryd
actúan act
actuando actio
actuar act
actuó actio
acude mynd
acuden dod
acudieron Mynychodd
acudió aeth
acudir cadw
acuerdas chi'n cofio
acuerdo unol
acuerdos cytundebau
acumulación cronni
acumulado cronedig
acusa cyhuddo
acusación cyhuddiad
acusaciones cyhuddiadau
acusado cyhuddo
acusados diffynyddion
acusan cyhuddo
acusó cyhuddo
adán Adam
adaptación addasu
adaptarse addasu
adecuación digonolrwydd
adecuada digonol
adecuadamente ddigonol
adecuadas addas
adecuado briodol
adecuados briodol
adelantado ymlaen
adelantar ymlaen llaw
adelante ymlaen
adelantó cyhoeddodd
además hefyd
adentro o'r tu allan
adhesión derbyn
adicional ychwanegol
adicionales ychwanegol
adiós Bye bye
adivinar dyfalu
adjudicación gwobr
adjunto ynghlwm
administración gweinyddu
administraciones gweinyddiaethau
administrador gweinyddwr
administrar rheoli
administrativa gweinyddol
administrativas gweinyddol
administrativo gweinyddol
administrativos gweinyddol
admirable admirable
admiración edmygedd
admisión mynediad
admite cefnogi
admitió cyfaddefodd
admitir cyfaddef
adn DNA
adolescencia llencyndod
adolescente teen
adolescentes harddegau
adolfo Adolfo
adónde lle
adonde lle
adopción mabwysiadu
adopta mabwysiadu
adoptada a fabwysiadwyd
adoptado a fabwysiadwyd
adoptar mabwysiadu
adoptó a fabwysiadwyd
adquiere gaffael
adquieren caffael
adquirido caffael
adquirió caffael
adquirir prynu
adquisición caffael
adrián Adrian
aduanas Tollau
adulta oedolion
adulto oedolion
adultos oedolion
adversario gwrthwynebwr
adversarios gwrthwynebwyr
advertencia cafeat
advertido rhybuddio
advertir Nodyn
advierte yn rhybuddio
advirtió rhybuddio
aérea Aerial
aéreas aer
aéreo aer
aeropuerto maes awyr
afán awydd
afecta yn effeithio ar
afectada yr effeithir arnynt
afectadas yr effeithir arnynt
afectado yr effeithir arnynt
afectados yr effeithir arnynt
afectan yn effeithio
afectar yn effeithio
afecto hoffter
afectó yr effeithir arnynt
afganistán afghanistan
afición hobi
aficionado amateur
aficionados Fans
afiliados Affiliate
afirma wladwriaethau
afirmaba hawlio
afirmación honiad
afirmaciones datganiadau
afirman hawliad
afirmar dweud
afirmó nodwyd
afortunadamente yn ffodus
africa Affrica
áfrica Affrica
africano african
africanos african
afrontar wyneb
afuera allan
afueras maestrefi
agencia asiantaethol
agencias asiantaethau
agenda dyddiadur
agente asiant
agentes asiantau
agitación cynnwrf
agonía agony
agosto Awst
agotado blino'n lân
agotamiento blinder
agradable 'n glws
agradecimiento diolchgarwch
agraria amaethyddol
agrega ychwanegu
agregado cyfanred
agregar ychwanegu
agregó Ychwanegodd
agresión ymddygiad ymosodol
agresiones ymosodiadau
agresiva ymosodol
agresividad ymosodol
agresivo ymosodol
agrícola amaethyddol
agrícolas amaethyddol
agricultores ffermwyr
agricultura amaethyddiaeth
agrupación grŵp
agrupaciones grwpiau
agua dŵr
aguantar dioddef
aguas dyfroedd
aguda aciwt
agudo aciwt
aguilar AGUILAR
aguirre Aguirre
aguja nodwydd
agujero twll
agujeros tyllau
agustín Augustine
ahí yno
ahora awr
ahorro arbed
ahorros cynilion
aire aer
aires Aires
aislada ynysig
aislado ynysig
aislados ynysig
aislamiento unigedd
ajedrez gwyddbwyll
ajena eraill
ajenas y tu allan
ajeno estron
ajenos eraill
ajo garlleg
ajuste addasiad
al i'r
ala adain
alarma larwm
alas adenydd
alba wawr
albert albert
alberto Alberto
álbum albwm
alcalá Alcalá
alcalde maer
alcaldes meiri
alcaldía Maeryddiaeth
alcance cwmpas
alcanza rhannau
alcanzaba cyrraedd
alcanzado cyrraedd
alcanzan cyrraedd
alcanzar dal i fyny
alcanzaron cyrraedd
alcanzó cyrraedd
alcoba ystafell wely
alcohol alcohol
alcoholismo alcoholiaeth
aldea pentref
alegre siriol
alegría llawenydd
aleja i ffwrdd
alejado allan
alejandra Alejandra
alejandro Alexander
alejarse symud i ffwrdd
alemán Almaeneg
alemana Almaeneg
alemanes Almaeneg
alemania Yr Almaen
alerta effro
alex alex
alexander alexander
alfa alffa
alfombra carped
alfonso Alfonso
alfredo Alfred
algo rhai
algodón cotwm
alguien rhywun
algún rhai
alguna unrhyw
algunas rhai
alguno un
algunos rhai
aliado Ally
aliados cynghreiriaid
alianza cynghrair
alianzas cynghreiriau
alicante Alicante
alicia Alice
aliento anadl
alimentación bwydo
alimentaria bwyd
alimento bwyd
alimentos bwyd
aliviar leddfu
alivio rhyddhad
allá yno
allende ar yr ochr arall
allí yno
alma enaid
almacén warws
almacenamiento storio
almacenes siopau
almas eneidiau
almería Almeria
almirante admiral
almuerzo cinio
almunia Almunia
alojamiento llety
alonso Alonso
alquiler rhent
alrededor o gwmpas
alrededores amgylchoedd
alta uchel
altamente iawn
altar allor
altas uchel
alteración aflonyddwch
alteraciones newidiadau
alterar newid
alternativa amgen
alternativas dewisiadau eraill
alto uchel
altos uchel
altura uchder
alturas uchder
alude cyfeirio
aluminio alwminiwm
alumno myfyrwyr
alumnos ysgol
alusión Cyfeiriwyd
alvarado ALVARADO
álvarez Alvarez
alvarez Alvarez
alvaro Alvaro
álvaro Álvaro
alza codi
alzó Cododd
ama caru
amaba caru
amable gyfeillgar
amada annwyl
amado annwyl
amalia AMALIA
amanecer torri Dawn
amante cariad
amantes Lovers
amar caru
amargo chwerw
amargura chwerwder
amarilla melyn
amarillas melyn
amarillo melyn
ambas ddau
ambición uchelgais
ambiciones uchelgeisiau
ambicioso uchelgeisiol
ambiental amgylcheddol
ambientales amgylcheddol
ambiente amgylchedd
ambientes amgylcheddau
ambigüedad amwysedd
ámbito cwmpas
ámbitos ardaloedd
ambos ddau
amelia Amelia
amén amen
amenaza bygythiad
amenazas bygythiadau
américa America
american american
americana siaced
americano Americanaidd
americanos Americanaidd
américas Americas
amiga ffrind
amigas cariadon
amigo ffrind
amigos pobl
aminoácidos amino
amistad cyfeillgarwch
amistades cyfeillgarwch
amnistía amnesti
amo perchennog
amor caru
amores caru
amorosa cariadus
amparo amddiffyniad
amplia eang
ampliación estyniad
ampliamente yn glir
ampliar chwyddo
amplias mawr
amplio eang
amplios eang
amplitud osgled
ana anne
añade ychwanegu
añadido Ychwanegodd
añadió Ychwanegodd
añadir Ychwanegu at
análisis dadansoddiad
analistas Dadansoddwyr
analiza dadansoddiadau
analizar dadansoddi
ancha eang
ancho lled
anciana hen wraig
anciano oed
ancianos henoed
and ac
anda teithiau cerdded
andaba cerdded
andalucía Andalusia
andaluz Andalusian
andaluza Andalusian
andan cerdded
andar cerdded
andes Andes
andino Andes
andrea andrea
andrés andrew
anécdota hanesyn
anécdotas straeon
anexo atodiad
angel Angel
ángel angel
angeles angylion
ángeles Angels
anguita anguita
ángulo ongl
ángulos onglau
angustia anguish
angustias pryderon
anillo ffoniwch
animal anifeiliaid
animales anifeiliaid
ánimo anogaeth
ánimos anogaeth
aniversario pen-blwydd
año flwyddyn
anoche neithiwr
anomalías anghysondebau
anónima Anonymous
anónimo dienw
años mlwydd oed
anotó sgorio
anselmo ANSELMO
ansiedad pryder
antaño a fu
ante cyn
antecedentes cefndir
antemano ymlaen llaw
antena antena
antepasados cyndadau
anterior blaenorol
anteriores blaenorol
anterioridad yn flaenorol
anteriormente yn flaenorol
antes cyn
anti gwrth
antibióticos gwrthfiotigau
anticuerpos gwrthgyrff
antigua oed
antiguas hyn
antigüedad hynafedd
antiguo oed
antiguos oed
antón Anton
antonia Antonia
antonio Anthony
antropología anthropoleg
anual blynyddol
anuales blynyddol
anualmente yn flynyddol
anuncia cyhoeddi
anunciaba cyhoeddi
anunciada cyhoeddi
anunciado cyhoeddi
anunciar hysbysebu
anunciaron cyhoeddi
anuncio ad
anunció cyhoeddi
anuncios hysbysebion
aparato cyfarpar
aparatos dyfeisiau
aparece ymddangos
aparecen ymddangos
aparecer troi i fyny
aparecía ymddangosodd
aparecían ymddangosodd
aparecido ymddangosodd
aparecieron ymddangosodd
apareció ymddangosodd
aparente amlwg
aparentemente yn ôl pob golwg
aparición ymddangosiad
apariencia ymddangosiad
apartado paragraff
apartados adrannau
apartamento fflat
aparte ar wahân
apellido cyfenw
apellidos cyfenwau
apenas yn unig
apertura agor
apetito archwaeth
aplausos cymeradwyaeth
aplica berthnasol
aplicación cais
aplicaciones ceisiadau
aplicada cymhwysol
aplicado cymhwysol
aplican wneud cais
aplicando gwneud cais
aplicar wneud cais
aplicarse wneud cais
aporta darparu
aportación mewnbwn
aportaciones cyfraniadau
aportan darparu
aportar cyfrannu
aporte mewnbwn
aportes cyfraniadau
apoya cefnogi
apoyada cefnogi
apoyado cefnogi
apoyan cefnogi
apoyar yn ôl
apoyo cefnogaeth
apoyó cefnogi
apoyos cefnogi
aprecia gwerthfawrogi
apreciación gwerthfawrogiad
apreciar gwerthfawrogi
aprende dysgu
aprender dysgu
aprendido a ddysgwyd
aprendió a ddysgwyd
aprendizaje dysgu
aprobación cymeradwyaeth
aprobada cymeradwyo
aprobado cymeradwyo
aprobar cymeradwyo
aprobó cymeradwyo
apropiado briodol
aprovecha methu
aprovechamiento ecsbloetio
aprovechando fantais
aprovechar cymryd
aprovechó cymerodd
aproximación brasamcan
aproximadamente am
apuesta bet
apunta pwyntiau
apuntan pwynt
apuntó pigfain
aquel bod
aquél bod
aquella bod
aquélla mae'n
aquellas rhai
aquello bod
aquellos rhai
aquéllos rhai
aquí yma
aquiles Achilles
árabe Arabaidd
árabes Arabaidd
arafat Arafat
aragón Aragon
árbitro canolwr
árbol goeden
árboles coed
arce masarn
archivo archif
archivos cofnodion
arco arc
arcos bwâu
área ardal
áreas ardaloedd
arena tywod
arenas tywod
argelia algeria
argentina Yr Ariannin
argentinas Ariannin
argentino Ariannin
argentinos Ariannin
argumento ddadl
argumentos dadleuon
arias arias
ariel Ariel
aristóteles Aristotle
arma arf
armada armada
armadas llynges
armado arfog
armados arfog
armamento arfau
armando Armando
armario closet
armas breichiau
armonía cytgord
aroma arogl
arquitecto pensaer
arquitectos penseiri
arquitectura pensaernïaeth
arranca dechrau
arrancó rhwygo
arranque Boot
arrastra llusgo
arreglar atgyweiria
arreglo trefniant
arriba i fyny
arroyo nant
arroz reis
arte celf
arterial prifwythiennol
artes celfyddydau
artesanos grefftwyr
articulación ynganu
articular gymalol
artículo erthygl
artículos erthyglau
artificial artiffisial
artificiales artiffisial
artillería magnelau
artista artist
artistas artistiaid
artística artistig
artísticas artistig
artístico artistig
artísticos celf
arturo arthur
arzobispo archesgob
asalto ymosodiad
asamblea cynulliad
ascendente ar i fyny
ascenso esgyniad
ascensor lifft
asciende symiau
asco ffieidd-dod
asegura Yn sicrhau
aseguraba hawlio
asegurado hyswirio
aseguran sicrhau
asegurar sicrhau
aseguraron maent yn sicr
aseguró Rhoddodd sicrwydd
asesinado lofruddio
asesinato llofruddiaeth
asesinatos llofruddiaethau
asesino llofrudd
asesinos llofruddion
asesor ymgynghorydd
asesores cynghorwyr
así felly
asia Asia
asiento sedd
asientos seddau
asignación dyraniad
asilo lloches
asimismo hefyd
asistencia cymorth
asistente cynorthwy-ydd
asistentes mynychwyr
asistido cynorthwyo
asistieron Mynychodd
asistió Mynychodd
asistir mynychu
asma asthma
asociación cymdeithas
asociaciones cymdeithasau
asociada cysylltiedig
asociadas cysylltiedig
asociado cysylltiedig
asociados cysylltiedig
asoma gwyddiau
asombro syndod
aspecto ymddangosiad
aspectos agweddau
aspira sucks
aspiración dyhead
aspiraciones dyheadau
aspirantes ymgeiswyr
aspirar Aspire
asturias Asturias
asume cymryd yn ganiataol
asumido cymryd yn ganiataol
asumió cymryd yn ganiataol
asumir cymryd yn ganiataol
asunción rhagdybiaeth
asunto mater
asuntos materion
asustado ofnus
atacar ymosodiad
ataque ymosodiad
ataques ymosodiadau
atardecer hwyr yn y prynhawn
atenas Athens
atención sylw
atender cwrdd
atendiendo mynychu
atenta sylwgar
atentado ymosodiad
atentados ymosodiadau
atentamente gorau o ran
atento sylwgar
atiende gwasanaethu
atlanta Atlanta
atlántica Iwerydd
atlántico Iwerydd
atletas athletwyr
atlético athletaidd
atletismo athletau
atmósfera awyrgylch
átomos atomau
atracción atyniad
atractiva sexy
atractivo ddeniadol
atractivos sexy
atraer denu
atrás yn ôl
atravesar croesi
atraviesa croesau
atreve Dares
atrevido beiddgar
atrevió fe meiddio
atributos priodoleddau
atribuye priodoleddau
audiencia cynulleidfa
audiovisual clyweledol
auditorio cynulleidfa
auge ffyniant
augusto Awst
aula ystafell ddosbarth
aulas ystafelloedd dosbarth
aumenta cynnydd
aumentado Cynyddodd
aumentan cynyddu
aumentando cynyddu
aumentar cynyddu
aumento cynyddu
aumentó Cynyddodd
aumentos cynnydd
aun hyd yn oed
aún eto
aunque er bod
aurora wawr
ausencia absenoldeb
ausente absennol
australia Awstralia
austria Awstria
auténtica Authentic
auténtico dilys
auténticos Authentic
auto auto
autobús bws
autobuses bysiau
automática awtomatig
automáticamente yn awtomatig
automático awtomatig
automóvil car
automóviles ceir
autónoma hunanlywodraethol
autónomas hunanlywodraethol
autonomía ymreolaeth
autonomías autonomies
autonómica awtonomig
autonómicas awtonomig
autonómico awtonomig
autónomo hunanlywodraethol
autopista freeway
autor awdur
autora awdur
autores awduron
autoridad awdurdod
autoridades awdurdodau
autorización awdurdodiad
autorizado awdurdodedig
autos ceir
auxiliar ategol
auxilio cymorth
avance ymlaen llaw
avances cynnydd
avanza datblygiadau
avanzada outpost
avanzado uwch
avanzando hyrwyddo
avanzar ymlaen llaw
avanzó uwch
ave adar
avenida avenue
aventura antur
aventuras Adventures
averiguar cael gwybod
aves dofednod
aviación hedfan
avila Avila
avión awyren
aviones awyrennau
aviraneta Aviraneta
aviso bennaeth ar
ay oh
ayala AYALA
ayer ddoe
ayuda cymorth
ayudado helpu
ayudan helpu
ayudante cynorthwy-ydd
ayudar cynorthwyo
ayudas cymorth
ayudó helpu
ayuntamiento Neuadd y Ddinas
ayuntamientos bwrdeistrefi
azar ar hap
aznar Aznar
azúcar siwgr
azul glas
azules glas
azulgrana Barca
b b
bachillerato fagloriaeth
bacon cig moch
bacterias bacteria
bagdad baghdad
bahía bae
bailar dawns
baile dawns
bailes dawnsfeydd
baja dod i lawr
bajaba i lawr
bajado gostwng
bajando i lawr
bajar dod oddi ar
bajas isel
bajo isel
bajó gostwng
bajos isel
bala bwled
balance cydbwysedd
balanza cydbwysedd
balas bwledi
balcón balconi
baleares Ynysoedd Baleares
ballet bale
balón pêl
baloncesto pêl-fasged
banca bancio
bancaria banc
bancarias banc
bancario bancio
banco banc
bancos banciau
banda band
bandas bandiau
bandeja hambwrdd
bandera flag
banderas baneri
bando proclamasiwn
banesto banesto
baño bath
baños toiledau
banqueros bancwyr
bar bar
barajas deciau
barato rhad
barba barf
bárbara Barbara
barça Barça
barcelona Barcelona
barco cwch
barcos llongau
bares bariau
barra bar
barranco ceunant
barrera rhwystr
barreras rhwystrau
barrio Neighborhood
barrionuevo barrionuevo
barrios cymdogaethau
barro mwd
barroco baroc
bartolomé Bartholomew
basa sylfaen
basada seiliedig
basado seiliedig
basados seiliedig
base sylfaen
bases sail
básica sylfaenol
básicamente yn y bôn
básicas sylfaenol
básico sylfaenol
básicos sylfaenol
basta digon
bastaba digon
bastante 'n bert
bastantes digon
bastón gansen
basura sbwriel
bata cot
batalla frwydr
batallas brwydrau
batasuna batasuna
batería batri
batir guro
bautista Bedyddwyr
beach traeth
beatriz Beatriz
bebé babi
bebe bebe
beber diod
bebida diod
bebidas diodydd
becas Ysgoloriaethau
béisbol baseball
belén golygfa'r Geni
belga Gwlad Belg
bélgica Gwlad Belg
bella harddwch
bellas Gain
belleza harddwch
bello hardd
belloch belloch
ben ben
beneficiarios buddiolwyr
beneficio budd-dal
beneficios budd-daliadau
benítez BENITEZ
benito Benedict
benjamín babi
berlín berlin
berlusconi Berlusconi
bernabéu Bernabéu
bernal BERNAL
bernardo Bernardine
berta Bertha
beso cusan
besos cusanau
bestia bwystfil
betis Betis
biblia Beibl
bibliografía llyfryddiaeth
biblioteca llyfrgell
bibliotecas llyfrgelloedd
bicicleta beic
bien i gyd yn iawn
bienes nwyddau
bienestar lles
bienvenida croeso
bilbao Bilbao
bill bil
billete tocyn
billetes biliau
billones biliwn
biografía bywgraffiad
biología bioleg
biológica biolegol
biológico biolegol
biológicos biolegol
blanca gwyn
blancas gwyn
blanco gwyn
blancos gwyn
blas Blas
bloque bloc
bloqueo bloc
bloques blociau
boca geg
boda priodas
bodas priodas
boe Boe
bogotá Bogota
bola pêl
bolas peli
boletín bwletin
bolívar BOLIVAR
bolívares VEB
bolivia Bolivia
boliviano Bolivian
bolsa pouch
bolsas bagiau
bolsillo poced
bolsillos pocedi
bolso bag llaw
bomba bom
bombas pympiau
bomberos Diffoddwyr Tân
bonaerense Buenos Aires
bondad daioni
bonita un 'n glws
bonito 'n glws
bono bond
bonos bondiau
borde ymyl
bordes ymylon
bordo bwrdd
borges Borges
borracho feddw
borrar dileu
borrell Borrell
bosnia Bosnian
bosque goedwig
bosques coedwigoedd
boston Boston
botas esgidiau
botella potel
botellas poteli
botín swag
botón botwm
botones botymau
boxeo bocsio
brasil brasil
brasileña Brasil
brasileño Brasil
bravo dewr
brazo braich
brazos breichiau
bretaña Llydaw
breve byr
brevemente yn fyr
breves byr
brigada frigâd
brillante llachar
brillantes llachar
brillo disgleirdeb
brinda darparu
brindar cynnig
brisa awel
británica Prydeinig
británico Prydeinig
británicos Prydeinig
broma jôc
bromas cellwair
bronce efydd
brown brown
bruno Bruno
bruscamente sydyn
bruselas Brwsel
brutal creulon
bruto gros
bs bs
bucaram Bucaram
buen dda
buena dda
buenas dda
bueno dda
buenos dda
buque llestr
buques llongau
burgos Burgos
burguesía bourgeoisie
burla gwatwar
burocracia biwrocratiaeth
burton Burton
busca chwilio
buscaba geisir
buscaban geisir
buscado chwiliadau
buscan chwilio
buscando chwilio am
buscar chwilio am
buscó geisir
bush llwyn
búsqueda chwilio
c c
caballero marchog
caballeros boneddigesau
caballo ceffyl
caballos ceffylau
cabe ffitiau
cabecera pen
cabello gwallt
cabellos cloeon
cabeza pen
cabezas pennau
cabía ffitio
cabildo pennod
cabina caban
cable cebl
cables ceblau
cabo cape
cabrera Cabrera
cáceres Cáceres
cada pob un
cadáver corff
cadáveres cyrff
cadena cadwyn
cadenas cadwyni
cádiz Cadiz
cae cwympiadau
caen disgyn
caer syrthio allan
café coffi
caía disgyn
caída disgyn
caídas cwympiadau
caído trig
caja blwch
cajas blychau
cajón drôr
cal calch
calcio calsiwm
calcula cyfrifo
calcular cyfrifo
cálculo cyfrifiad
cálculos cyfrifiadau
caldera boeler
calderón Calderon
caldo cawl
calendario calendr
cali Cali
calibre medrydd
calidad ansawdd
caliente poeth
calientes poeth
califica hawl i'w gael
calificación cymhwyster
calificado cymwysedig
calificar yn gymwys
calificó galwodd
california California
calla calla
callado dawel
calle stryd
calle stryd
callejón ale
calles strydoedd
calma dawel
calor gwres
calorías calorïau
calvo moel
calzada ffordd
cama gwely
camacho Camacho
cámara camera
cámaras camerâu
camarero gweinydd
camas gwelyau
cambia newidiadau
cambiado newid
cambian newidiadau
cambiando newid
cambiar switsh
cambió newid
cambio cyfnewid
cambios newidiadau
camilo Camilo
camina Teithiau Cerdded
caminaba cerdded
caminando cerdded
caminar cerdded
camino Rwy'n cerdded
caminos ffyrdd
camión lori
camiones tryciau
camioneta van
camisa shirt
camiseta shirt
camp gwersyll
campamento gwersyll
campaña ymgyrch
campana cloch
campañas ymgyrchoedd
campanas clychau
campeón hyrwyddwr
campeonato bencampwriaeth
campeones hyrwyddwyr
campesina gwerinol
campesino gwerinol
campesinos ffermwyr
campo cae
campos gaeau
caña gansen
canadá canada
canadiense Canada
canal sianel
canales sianeli
canaria Canary
canarias Ynysoedd Dedwydd
canario caneri
cáncer canser
cancha llys
canciller ganghellor
cancillería Chancellery
canción cân
canciones caneuon
candidato ymgeisydd
candidatos ymgeiswyr
candidatura ymgeisyddiaeth
candidaturas enwebiadau
canela sinamon
cano cor
cañón Canyon
cansada Wedi blino
cansado wedi blino
cansancio blinder
canta Sing
cantaba canu
cantabria Cantabria
cantando canu
cantante canwr
cantantes Singers
cantar canu
cantidad swm
cantidades symiau
canto cân
cantos caneuon
caos anhrefn
cap cap
capa haen
capaces gallu
capacidad capasiti
capacidades galluoedd
capacitación hyfforddiant
capas haenau
capaz gallu
capilla capel
capital cyfalaf
capitales cyfalaf
capitalismo cyfalafiaeth
capitalista gyfalafol
capitán capten
capítulo pennod
capítulos penodau
capricho Caprice
captación dalgylch
captar dal
captura dal
cara wyneb
caracas Caracas
carácter cymeriad
caracteres cymeriadau
característica nodwedd
características nodweddion
característico nodweddiadol
caracteriza a nodweddwyd
caracterizado a nodweddwyd
caracterizan a nodweddwyd
carajo Fuck
caras wynebau
carbón glo
carbono carbon
carcajada chwerthin
carcajadas chi chwerthin
cárcel carchar
cárceles carchardai
cardenal cardinal
cárdenas Cárdenas
carece yn brin
carecen diffyg
carencia diffyg
carencias diffygion
caretas mygydau
carga llwyth
cargada llwytho
cargado godir
cargar llwyth
cargas llwythi
cargo codi tâl
cargos taliadau
caribe Caribïaidd
caridad elusen
cariño hoffter
carlitos carlitos
carlos carlos
carlota charlotte
carmelo CARMELO
carmen Carmen yn
carnaval carnifal
carne cig
carnes cigoedd
caro ddrud
carpeta folder
carrasco Aleppo
carrera gyrfa
carreras rasio
carretera ffordd
carreteras ffyrdd
carrillo foch
carro car
carros ceir
carta cerdyn
cartagena Cartagena
cartas llythyrau
cartel poster
carteles posteri
carter Carter
cartera portffolio
cartón cardfwrdd
casa
casada briod
casado briod
casarse priodi
casas tai
casco helmed
cascos helmedau
casi bron
casino casino
casó briod
caso achos
casos achosion
castellana Sbaeneg
castellano Castilian
castellanos Castilians
castellón Castellon
castigo cosb
castilla Castile
castillo castell
castro CASTRO
casual achlysurol
casualidad damwain
catalán Catalaneg
catalana Catalaneg
catalanes Catalaniaid
catalina CATALINA
catálogo catalog
cataluña Catalonia
catalunya Catalunya
catástrofe trychineb
cátedra cadeirydd
catedral eglwys gadeiriol
catedrático athro
categoría categori
categorías categorïau
católica gatholig
católico gatholig
católicos Catholigion
catorce pedwar ar ddeg
cauce sianel
caudal ben cynffonog
caudillo arweinydd
causa achos
causado achoswyd
causar achos
causas achosion
causó achoswyd
cautela rhybudd
cavallo Cavallo
cayendo disgyn
cayeron syrthiodd
cayó syrthiodd
caza hela
cazador heliwr
cazuela caserol
cc cc
cd CD
cds cds
ce EC
cebolla nionyn
cecilia Cecilia
ceder cynnyrch
cedió esgor
cee EEC
cejas aeliau
celda cell
celebra a gedwir yn
celebración dathliad
celebrada a gedwir yn
celebrado dathlu
celebran dathlu
celebrar dathlu
celebrará Bydd cynnal
célebre enwog
celebró a gedwir yn
celeste celestial
celia Celia
celo zeal
celos cenfigen
celta Celtic
célula cell
celular cellog
celulares cell
células celloedd
cementerio fynwent
cemento sment
cena cinio
cenar bwyta
cenizas lludw
censo cyfrifiad
censura sensoriaeth
centavos cents
centenar cant
centenares cannoedd
centenario canmlwyddiant
centímetros modfedd
centra yn canolbwyntio
central ganolog
centrales ganolog
centro canolfan
centroamérica Central America
centros canolfannau
cera cwyr
cerámica cerameg
cerca agos
cercana agos
cercanas gerllaw
cercanía agosatrwydd
cercanías cymdogaeth
cercano agos
cercanos gerllaw
cerco gwarchae
cerdo mochyn
cereales grawnfwydydd
cerebral ymenyddol
cerebro ymennydd
ceremonia seremoni
ceremonias seremonïau
cero sero
cerrada ar gau
cerradas ar gau
cerrado ar gau
cerrados Ar gau
cerrar agos
cerro bryn
cerró ar gau
certamen gystadleuaeth
certeza sicrwydd
certificado ardystiedig
cervantes Cervantes
cerveza cwrw
cesar yn dod i ben
césar Caesar
cese rhoi'r gorau i
cesid CESID
chamorro Chamorro
chaqueta siaced
charla sgwrsio
charles charles
chaves Chaves
chávez Chávez
che che
chiapas Chiapas
chica girl
chicago chicago
chicas merched
chico bachgen
chicos bechgyn
chile chilli
chilena Chile
chileno Chile
chilenos Chile
chimenea aelwyd
china llestri
chino Tsieineaidd
chinos llestri
chirac Chirac
chocolate siocled
chofer gyrrwr
choque sioc
chorro jet
cia cia
ciclismo beicio
ciclista beiciwr
ciclo cylch
ciclos cylchoedd
ciega fenyw ddall
ciego ddall
ciegos Deillion
cielo awyr
cielos awyr
cien cant
ciencia gwyddoniaeth
ciencias gwyddorau
científica gwyddonol
científicas gwyddonol
científico gwyddonol
científicos gwyddonwyr
ciento cant
cientos cannoedd
cierra ar gau
cierre cau
cierta rhai
ciertamente yn sicr
ciertas rhai
cierto rhai
ciertos rhai
cifra ffigur
cifras ffigurau
cigarrillo sigarét
cigarrillos sigaréts
cima copa
cinco pump
cincuenta hanner cant
cine sinema
cineasta gwneuthurwr ffilmiau
cinematográfica ffilm
cinematográfico sinematig
cinta tâp
cintas tapiau
cintura gwasg
cinturón gwregys
circo syrcas
circuito cylched
circuitos cylchedau
circulación cylchrediad
circular cylchlythyr
círculo cylch
círculos cylchoedd
circunstancia amgylchiadau
circunstancias amgylchiadau
cirugía llawdriniaeth
cirujano llawfeddyg
cita quote
citada ddyfynnwyd
citadas ddyfynnwyd
citado uchod
citados ddyfynnwyd
citar quote
citas Dating
ciu CIU
ciudad ddinas
ciudadana dinesydd
ciudadanía dinasyddiaeth
ciudadano dinesydd
ciudadanos dinasyddion
ciudades dinasoedd
civil sifil
civiles sifil
civilización gwareiddiad
clara glir
claramente yn glir
claras glir
claridad eglurder
clarín Clarion
claro glir
claros glir
clase caredig
clases dosbarthiadau
clásica Classic
clásicas clasurol
clásico clasurol
clásicos Classic
clasificación dosbarthiad
claudia greengage
claudio Claudio
claustro cloestr
clausura cau
clave allweddol
claves allweddol
clemente Clement
clic cliciwch
cliente cwsmer
clientela cwsmeriaid
clientes cwsmeriaid
clima hinsawdd
clínica clinig
clínicas clinigol
clínico clinigol
clínicos clinigol
clinton Clinton
club clwb
clubes clybiau
cm cm
co cyd
coalición glymblaid
cobertura sylw
cobra Cobra
cobran codi tâl
cobrar codi tâl
cobre copr
cobro casgliad
coca coca
cocaína cocên
cocción coginio
cocer cogydd
cochabamba Cochabamba
coche car
coches car
cocido coginio
cocina cegin
cocinar cogydd
coco cnau coco
código cod
códigos codau
codo penelin
coge cael
coger dal
cogido Wedi'ch dal
cogió cymerodd
coherencia cydlyniad
coherente cydlynol
cohesión cydlyniad
coincide cyd-daro
coinciden gyd-fynd
coincidencia cyd-ddigwyddiad
coincidiendo cyd-fynd
coincidieron y cytunwyd arnynt
coincidir gyd-fynd
col bresych
cola gynffon
colaboración cydweithredu
colaborador gydweithredwr
colaboradores cyfranwyr
colaborar cydweithio
colección casgliad
colecciones casgliadau
colectiva ar y cyd
colectivo ar y cyd
colectivos ar y cyd
colega cydweithiwr
colegas cydweithwyr
colegio ysgol
colegios ysgolion
cólera colera
colesterol colesterol
colina bryn
colmo uchder
coloca gosod
colocación lleoliad
colocado gwaredu
colocan gosod
colocar sefyllfa
colocó gosod
colombia Colombia
colombiana Colombia
colombiano Colombia
colombianos Colombians
colón Columbus
colonia nythfa
colonial trefedigaethol
colonias cytrefi
color lliw
colorado coch
colores lliwiau
columna colofn
columnas colofnau
com com
coma coma
comandante rheolwr
comando gorchymyn
comarca rhanbarth
combate brwydro yn erbyn
combates ymladd
combatir frwydr
combinación cyfuniad
combinaciones cyfuniadau
combustible tanwydd
combustibles tanwydd
come bwyta
comedia comedi
comedor ystafell fwyta
comen bwyta
comencé Dechreuais
comenta dweud
comentado sylwadau
comentar trafod
comentario sylwebaeth
comentarios Entries
comentó sylwadau
comenzaba dechrau
comenzado dechrau
comenzando gan ddechrau
comenzar dechrau
comenzará dechrau
comenzaron dechrau
comenzó dechrau
comer bwyta
comercial masnachol
comerciales masnachol
comercialización marchnata
comerciante masnachwr
comerciantes masnachwyr
comercio fasnach
comercios siopau
cometer ymrwymo
cometido tasg
cometidos ymroddedig
cometió ymroddedig
comicios etholiadau
comida bwyd
comidas prydau
comido bwyta
comiendo bwyta
comienza dechrau
comienzan dechrau
comienzo dechrau
comienzos gynnar
comisaría commissariat
comisario dirprwywr
comisión comisiwn
comisiones comisiynau
comité bwyllgor
comités Pwyllgorau
cómo fel
como fel
cómoda gyfforddus
comodidad cysur
cómodo gyfforddus
compadre tad bedydd
compañera gariad
compañero partner
compañeros ffrindiau
compañía cwmni
compañías cwmnïau
comparación cymhariaeth
comparar cymharu
comparecencia ymddangosiad
comparte cyfranddaliadau
comparten rhannu
compartida rhannu
compartido rhannu
compartir rhannu
compás cwmpawd
compasión tosturi
compatriotas gydwladwyr
compensación fasnachu off
compensar wneud iawn
competencia cystadleuaeth
competencias cymwyseddau
competente gymwys
competición cystadleuaeth
competir cystadlu
competitividad cystadleurwydd
compleja cymhleth
complejas cymhleth
complejidad cymhlethdod
complejo cymhleth
complejos cymhleth
complementarias cyflenwol
complemento ategu
completa llawn
completamente yn gyfan gwbl
completar cwblhau
completo cwblhau
complicaciones cymhlethdodau
complicada cymhleth
complicado cymhleth
cómplice ydd
complicidad gydgynllwynio
complutense Complutense
compone gyfansoddwyd
componen cyfansoddi
componente cydran
componentes cydrannau
comporta ymddwyn
comportamiento ymddygiad
comportamientos ymddygiadau
composición cyfansoddiad
composiciones cyfansoddiadau
compositor cyfansoddwr
compositores cyfansoddwyr
compostela Compostela
compra prynu
comprado brynwyd
comprador prynwr
compradores prynwyr
comprar prynu
compras siopa
comprende cynnwys
comprender deall
comprendí Rwy'n deall
comprendido deall
comprendió deall
comprendo deall
comprensible ddealladwy
comprensión dealltwriaeth
compró brynwyd
comprobado gwirio
comprobar gwirio
comprobó gwirio
comprometido ymroddedig
comprometió cyfaddawdu
compromiso ymrwymiad
compromisos rhwymedigaethau
compuesta gyfansoddwyd
compuesto cyfansoddyn
compuestos cyfansoddion
computadora cyfrifiadur
computadoras cyfrifiaduron
común cyffredin
comuna commune
comunes cyffredin
comunica yn cyfathrebu
comunicación cyfathrebu
comunicaciones cyfathrebu
comunicado Communiqué
comunicar cyfathrebu
comunicarse cyfathrebu
comunicó cyfleu
comunidad cymuned
comunidades cymunedau
comunión cymun
comunismo comiwnyddiaeth
comunista gomiwnyddol
comunistas comiwnyddion
comunitaria cymunedol
comunitario cymunedol
comunitarios cymunedol
con gyda
concebir beichiogi
concede grantiau
conceder grant
concedido a roddwyd
concedió a roddwyd
concejal cynghorydd
concejales cynghorwyr
concentra canolbwyntio
concentración crynodiad
concentraciones crynodiadau
concentrado canolbwyntio
concepción beichiogi
concepciones beichiogi
concepto cysyniad
conceptos cysyniadau
conceptual cysyniadol
concertación ymgynghori
concesión grant
concesiones consesiynau
concha cragen
conciencia ymwybyddiaeth
concierto cyngerdd
conciertos cyngherddau
concluido cwblhawyd
concluir casgliad
conclusión casgliad
conclusiones casgliadau
concluye yn dod i'r casgliad
concluyó casgliad
concreta concrid
concretamente yn benodol
concretar pennu
concretas concrid
concreto concrid
concretos concrid
concurrencia chydsyniad
concurso cystadleuaeth
concursos cystadlaethau
condado sir
conde iarll
condena euogfarn
condenado condemnio
condenados dedfrydu
condición cyflwr
condiciones termau
conducción gyrru
conduce arwain
conducen arwain
conducía gyrru
conducido gyrru
conducir arwain
conducta ymddygiad
conductas ymddygiadau
conductor arweinydd
conductores gyrwyr
condujo arweinir
conejo cwningen
conexión cysylltiad
conexiones cysylltiadau
confederación cydffederasiwn
conferencia cynhadledd
conferencias cynhadledd
confesión gyffes
confesó cyfaddef
confía ymddiriedolaethau
confianza hyder
confiar ymddiriedaeth
confiesa cyfaddef
configuración cyfluniad
confirma cadarnhau
confirmación cadarnhad
confirmado gadarnhau
confirmar cadarnhau
confirmó gadarnhau
conflicto gwrthdaro
conflictos gwrthdaro
conformación cydffurfiad
conforman gydymffurfio
conforme yn ôl
conformidad unol
confrontación gwrthdaro
confundir drysu
confusión dryswch
confuso ddryslyd
congreso gyngres
congresos gyngres
conjunta ar y cyd
conjuntamente ar y cyd
conjunto set
conjuntos setiau
conlleva golygu
conmigo gyda mi
coño pussy
conoce hysbys
conocemos gwybod
conocen hysbys
conocer gwybod
conocerse cwrdd
conoces eich bod yn gwybod
conocí wnes i gyfarfod
conocía yn gwybod
conocían yn gwybod
conocida hysbys
conocidas hysbys
conocido hysbys
conocidos hysbys
conocimiento gwybodaeth
conocimientos gwybodaeth
conoció cyfarfod
conozca gwybod
conozco Rwy'n gwybod
conquista goncwest
conquistar goncro
consciente ymwybodol
conscientes ymwybodol
consecución cyflawniad
consecuencia canlyniad
consecuencias effaith
consecuente o ganlyniad i hynny
conseguía cael
conseguido got
conseguir cael
consejería cwnsela
consejero cwnselydd
consejeros cynghorwyr
consejo cyngor
consejos awgrymiadau
consenso consensws
consentimiento caniatâd
conserva cadw
conservación cadwraeth
conservador ceidwadol
conservadora ceidwadol
conservadores ceidwadwyr
conservan cadw
conservar cadw
considera hystyried
consideraba hystyried
considerable sylweddol
considerablemente sylweddol
consideración ystyriaeth
consideraciones ystyriaethau
considerada hystyried
consideradas hystyried
considerado hystyried
considerados hystyried
consideramos ystyried
consideran hystyried
considerando ystyried
considerar ystyried
considerarse hystyried
considere ystyried
considero Ystyriaf
consideró hystyried
consigna arwyddair
consigo gydag ef
consigue Cyflawnwyd
consiguen cael
consiguiente o ganlyniad i hynny
consiguieron maent yn cael
consiguió got
consiste cynnwys
consistencia cysondeb
consistente gyson
consistía cynnwys
consolidación cyfuno
consolidar atgyfnerthu
consorcio consortiwm
conspiración gynllwynio
consta cynnwys
constancia chysondeb
constante gyson
constantemente yn gyson
constantes gyson
constatar Nodyn
constitución cyfansoddiad
constitucional cyfansoddiadol
constitucionales cyfansoddiadol
constituida chyfansoddiad
constituido ffurfiwyd
constituir golygu
constituye golygu
constituyen yn
constituyente cyfansoddol
constituyó chyfansoddiad
construcción adeiladu
construcciones cystrawennau
construida a adeiladwyd
construido a adeiladwyd
construir adeiladu
construye yn adeiladu
construyó a adeiladwyd
consuelo cysur
cónsul conswl
consulta ymgynghori
consultado ymgynghorwyd
consultar ymgynghori
consultas ymgynghoriadau
consume defnyddio
consumidor defnyddiwr
consumidores defnyddwyr
consumir defnyddio
consumo treuliant
contaba Roedd gan
contaban Roedd gan
contabilidad cyfrifyddu
contacto cyswllt
contactos Cysylltiadau
contado cyfrif
contaminación halogiad
contando cyfrif
contar cyfrif
contará bydd yn
contempla contemplates
contemplaba ystyriwyd
contemplación myfyrdod
contemplar ystyried
contemporánea cyfoes
contemporáneo cyfoes
contemporáneos cyfoes
contener cynnwys
contenía cynnwys
contenida cynnwys
contenido cynnwys
contenidos cynnwys
contenta hapus
contento hapus
contesta atebion
contestar ateb
contestó atebodd
contexto cyd-destun
contienda gystadleuaeth
contiene cynnwys
contienen cynnwys
contigo gyda chi
continental gyfandirol
continente cyfandir
continua parhau
continúa parhau
continuaba parhad
continuación parhad
continuado parhad
continuamente yn barhaus
continúan parhau
continuar cario drosodd
continuará Bydd yn parhau i
continuidad parhad
continuo parhaus
continuó parhad
contó Dywedodd wrth
contra yn erbyn
contrabando smyglo
contracción cyfangiad
contradicción gwrthddywediad
contradicciones gwrthddywediadau
contraloría Comptroller
contraria croes
contrario croes
contrarios croes
contraste cyferbynnu
contratación ymgysylltu
contratado gontractio
contratar Cofrestrwch
contrato contract
contratos contractau
contreras CONTRERAS
contribución cyfraniad
contribuido cyfrannodd
contribuir cyfrannu
contribuye cyfrannu
contribuyen cyfrannu
contribuyentes trethdalwyr
contribuyó cyfrannodd
control rheoli
controla rheolaethau
controlada rheoledig
controlado gwirio
controlar monitor
controles rheolaethau
contundente llethol
convencer argyhoeddi
convencido argyhoeddedig
convencidos argyhoeddedig
convencimiento euogfarn
convención confensiwn
convencional confensiynol
convencionales confensiynol
conveniencia cyfleustra
conveniente cyfleus
convenio confensiwn
convenios confensiynau
convento gwfaint
convergencia cydgyfeirio
conversación sgwrs
conversaciones sgyrsiau
conversar sgwrsio
conversión trosi
convertida trosi
convertido trosi
convertir trosi
convertirse dro
convicción euogfarn
convicciones euogfarnau
conviene briodol
convierta yn dod yn
convierte trosi
convierten yn dod yn
convirtiendo dod yn
convirtieron trosi
convirtió daeth yn
convivencia cydfodoli
convocada gynnull
convocado gynnull
convocar cynnull
convocatoria Call
convocó gynnull
cooperación cydweithrediad
cooperativa cydweithredol
cooperativas cydweithfeydd
coordinación cydlynu
coordinador cydlynydd
coordinadora cydlynydd
copa cwpan
copas sbectol
copia copi
copias copïau
coraje dewrder
coral cwrel
corazón galon
corazones calonnau
corbata tei
cordero Cig Oen
cordillera amrediad
córdoba Cordova
cordón llinyn
corea corea
coro côr
corona goron
coronel gyrnol
corporación gorfforaeth
corporaciones corfforaethau
corporal gorfforol
corral corlan
corre rhedeg
correa gwregys
corrección cywiro
correcta gywir
correctamente yn gywir
correcto gywir
corredor coridor
corredores broceriaid
corregir gywir
correlación cydberthyniad
corren rhediad
correo bost
correos post
correr rhediad
corresponde cyfateb
corresponden cyfateb
correspondencia gohebiaeth
correspondía gohebu
correspondiente cyfatebol
correspondientes cyfatebol
corresponsal gohebydd
corría rhedodd
corrida rhediad
corridas pops
corrido abashed
corriendo rhedeg
corriente cyfredol
corrientes cerrynt
corrió rhedodd
corrupción llygredd
corta torri
cortado torri
cortar torri i ffwrdd
cortas byr
corte llys
cortes toriadau
cortés gwrtais
cortesía cwrteisi
corteza cortecs
cortina llen
cortinas llenni
corto byr
cortó torri
cortos byr
coruña Coruña
cosa beth
cosas stwff
cosecha cynhaeaf
costa arfordir
costado broadside
costas costau
coste cost
costes costau
costó cost
costo cost
costos costau
costumbre arfer
costumbres moesau
cotidiana bob dydd
cotidiano bob dydd
cotización dyfyniad
coyuntura conjuncture
cráneo penglog
crea yn creu
creación creu
creada a grëwyd
creado a grëwyd
creador crëwr
creadora creadigol
creadores crewyr
crean creu
creando creu
crear creu
crearon a grëwyd
creativa creadigol
creatividad creadigrwydd
creativo creadigol
crece tyfu
crecen tyfu
crecer tyfu i fyny
crecido tyfu i fyny
creciendo tyfu i fyny
creciente cynyddu
crecimiento twf
creció Tyfodd
credibilidad hygrededd
crédito credyd
créditos credyd
cree CREE
creemos rydym yn credu
creen credu
creencia cred
creencias credoau
creer credu
crees yn eich barn chi
creí Roeddwn i'n meddwl
creía Credir
creían Credir
creído Rwy'n credu
crema hufen
creo Yr wyf yn credu
creó a grëwyd
crespo cyrliog
creyendo credu
creyó Credir
cría bridio
criada forwyn
criado gwas
criatura creadur
criaturas creaduriaid
crimen trosedd
crímenes troseddau
criminal troseddol
criminales troseddol
crisis argyfwng
cristal gwydr
cristales crisialau
cristiana christian
cristianismo Cristnogaeth
cristiano christian
cristianos Cristnogion
cristina Cristina
cristo Crist
cristóbal christopher
criterio maen prawf
criterios Meini Prawf
crítica beirniadaeth
critica feirniadol
críticas feirniadol
criticó beirniadu
crítico feirniadol
críticos beirniaid
crónica cronicl
crónicas cronig
cruce croesi
crucero mordeithio
cruces croesau
crucial hanfodol
crudo crai
cruel creulon
crueldad creulondeb
cruyff Cruyff
cruz croesi
cruza croesau
cruzada crwsâd
cruzado croesi
cruzar croesi
cruzó croesi
cuaderno llyfr nodiadau
cuadra bloc
cuadrado sgwâr
cuadrados sgwâr
cuadro llun
cuadros tablau
cuál sydd
cual sydd
cuáles beth
cuales sydd
cualidad ansawdd
cualidades rhinweddau
cualquier beth bynnag
cualquiera unrhyw un
cuando pan
cuándo pan
cuántas llawer
cuantas ychydig
cuantía swm
cuanto pan
cuánto faint
cuantos faint o
cuántos faint o
cuarenta deugain
cuarta chwarter
cuartel barics
cuarto pedwerydd
cuartos chwarter
cuatro pedwar
cuba Cuba
cubana Ciwba
cubano Ciwba
cubanos Ciwba
cubierta clawr
cubiertas cwmpasu
cubierto cwmpasu
cubiertos cyllyll a ffyrc
cubre cloriau
cubren clawr
cubría cwmpasu
cubrir clawr
cucharada llond llwy fwrdd
cucharadas llwy fwrdd
cucharadita llwy de
cuchillo cyllell
cuello gwddf
cuenca basn
cuenta cyfrif
cuentan cael
cuentas cyfrifon
cuente cyfrif
cuento stori
cuentos Tales
cuerda rhaff
cuerdas llinynnau
cuero lledr
cuerpo corff
cuerpos cyrff
cuesta llethr
cuestión cwestiwn
cuestiones materion
cueva ogof
cuevas ogofâu
cuidado gwyliwch allan
cuidados gofal
cuidadosamente yn ofalus
cuidar gofal
culo ass
culpa fai
culpable yn euog
culpables yn euog
cultivo diwylliant
cultivos cnydau
culto cwlt
cultura diwylliant
cultural diwylliannol
culturales diwylliannol
culturas diwylliannau
cumbre copa
cumpla yn cyfarfod
cumplan cwrdd
cumple yn cyfarfod
cumpleaños pen-blwydd
cumplen cwrdd
cumplido canmoliaeth
cumpliendo cydymffurfiaeth
cumplimiento fulfillment
cumplió cyflawni
cumplir cydymffurfio
cuna crud
cuñado brawd yng nghyfraith
cuota rhannu
cuotas ffioedd
cúpula cromen
cura iachâd
curación iachau
curar iachâd
curas iachâd
curiosa chwilfrydig
curiosamente rhyfedd
curiosidad chwilfrydedd
curioso chwilfrydig
curiosos chwilfrydig
curso cwrs
cursos cyrsiau
curva gromlin
curvas cromliniau
custodia y ddalfa
cuya y mae ei
cuyas y mae ei
cuyo sydd
cuyos y mae ei
d d
da da
daba Rhoddodd
daban Rhoddodd
dada roddwyd
dadas roddwyd
dado roddwyd
dados dis
dalí Dali
dama lady
damas merched
dame roi i mi
damos rydym yn rhoi
dan maent
dando gan roi
dándole gan roi
daniel daniel
daño difrod
daños difrod
danza dawns
dar rhoi
dará bydd
darán byddant
daría byddai
darío Dario
darle gan roi
darles rhoi iddynt
darme roi i mi
darnos rhoi i ni
darse cael
darwin Darwin
das das
data dyddiadau
dato Datwm
datos data
david david
davis Davis
dc dc
de o
rhannu
deba rhaid
debajo isod
debate dadl
debates trafodion
debe rhaid
debemos rhaid i ni
deben rhaid
deber dyletswydd
deberá rhaid
deberán rhaid
deberes gwaith cartref
debería dylai
deberíamos dylem
deberían byddai
debes mae'n rhaid i chi
debía Roedd gan
debían Roedd gan
debida ddyledus
debidamente yn briodol
debido ddyledus
debiera Disgwylir
debieron oedd ganddynt
débil wan
débiles wan
debilidad gwendid
debió rhaid iddo
debo byddaf
debut cyntaf
década degawd
décadas degawdau
decadencia pydredd
decenas degau
decepción siom
decía gan ddweud
decían gan ddweud
decida penderfynu
decide yn penderfynu
deciden penderfynu
decidí penderfynais
decidida penderfynir
decidido penderfynodd
decidieron penderfynodd
decidió penderfynodd
decidir penderfynu
decimos yr ydym yn dweud
decir dweud
decirle dweud
decirlo dweud
decirme ddweud wrthyf
decirse dweud
decirte dweud
decisión penderfyniad
decisiones penderfyniadau
decisiva bendant
decisivo bendant
declara wladwriaethau
declaración datganiad
declaraciones datganiadau
declarado datgan
declarar datgan
declaró nodwyd
decoración addurno
decreto archddyfarniad
decretos archddyfarniadau
dedica pwrpasol
dedicación ymroddiad
dedicada pwrpasol
dedicadas pwrpasol
dedicado pwrpasol
dedicados pwrpasol
dedican cymryd rhan
dedicar neilltuo
dedicarse neilltuo
dedicó pwrpasol
dedo bys
dedos bysedd
defecto default
defectos diffygion
defender amddiffyn
defenderse frwydr
defendido amddiffynnodd
defendió amddiffynnodd
defensa amddiffyniad
defensas amddiffynfeydd
defensiva amddiffynnol
defensor amddiffynnwr
defensores amddiffynwyr
deficiencia diffyg
deficiencias diffygion
deficiente ddiffygiol
déficit diffyg
defiende amddiffyn
defienden amddiffyn
define diffiniedig
definen diffiniedig
definición diffiniad
definiciones diffiniad
definida diffiniedig
definido pendant
definidos diffiniedig
definió diffiniedig
definir diffinio
definitiva terfynol
definitivamente bendant
definitivo terfynol
degradación diraddio
deja dail
dejaba Gadawodd
dejaban Gadawodd
dejado Gadawodd
déjame gadewch i mi
dejamos gadael
dejan gadael
dejando gadael
dejar gadael
dejara gadael
dejará Bydd yn gadael
dejarlo gadael
dejaron Gadawodd
dejarse gadewch
deje gadael
dejé Gadewais
dejen gadael
dejó Gadawodd
dejo Yr wyf yn gadael
del o
delante cyn
delantero blaen
delegación dirprwyo
delegaciones dirprwyaethau
delegado cynadleddwr
delegados cynadleddwyr
delgada tenau
delgado tenau
delicada cain
delicado cain
delincuencia tramgwyddaeth
delincuentes droseddwyr
delirio deliriwm
delito trosedd
delitos troseddau
demanda galw
demandas galwadau
demás eraill
demasiada rhy
demasiadas rhy
demasiado gormod
demasiados hefyd
democracia democratiaeth
demócrata democrat
demócratas Democratiaid
democrática democrataidd
democráticas democrataidd
democrático democrataidd
democráticos democrataidd
demonio Demon
demonios Demons
demora oedi
demostración arddangosiad
demostrado harddangos
demostrar dangos
demostró Dangosodd
demuestra sioeau
demuestran dangos
den den
denomina gelwir
denominación dynodiad
denominada gelwir
denominado gelwir
densidad dwysedd
dentro o fewn
denuncia gwyn
denunciado denounced
denunciar Gyfrannog ymwrthod
denuncias cwynion
denunció denounced
departamento adran
departamentos adrannau
depende dibynnu
dependen dibynnu
dependencia dibyniaeth
dependencias dibyniaethau
depender dibynnu
dependerá yn dibynnu
dependiendo yn dibynnu
dependiente dibynnol
dependientes dibynnol
deporte chwaraeon
deportes chwaraeon
deportistas athletwyr
deportiva Chwaraeon
deportivas Chwaraeon
deportivo chwaraeon
deportivos Chwaraeon
depósito escrow
depósitos dyddodion
depresión iselder
depresiones pantiau
depresivo iselydd
der der
derecha hawl
derecho hawl
derechos dyletswydd
deriva drifft
derivadas deilliadau
derivado deillio
derivados deilliadau
derrota trechu
derrotado trechu
derrotar trechu
des des
desacuerdo anghytundeb
desafío her
desagradable annymunol
desaparece diflannu
desaparecen diflannu
desaparecer diflannu
desaparecido ar goll
desaparecidos ar goll
desapareció diflannu
desaparición diflaniad
desarrolla datblygu
desarrollada datblygu
desarrolladas datblygu
desarrollado datblygu
desarrollados datblygu
desarrollan datblygu
desarrollando datblygu
desarrollar datblygu
desarrollarse datblygu
desarrollo datblygiad
desarrolló datblygu
desastre trychineb
desayuno brecwast
descansar gorffwys
descanso gorffwys
descarga rhyddhau
descarta rheol
descender disgyn
descendientes epil
descenso dirywiad
descentralización datganoli
desciende i lawr
descomposición dadelfeniad
desconcierto dryswch
desconfianza diffyg ymddiriedaeth
desconoce anhysbys
desconocida anhysbys
desconocido anhysbys
desconocidos anhysbys
desconocimiento anwybodaeth
descontento anfodlonrwydd
describe Disgrifiodd
describir disgrifiwch
descripción disgrifiad
descrito Disgrifiodd
descubierto heb ei orchuddio
descubre barn
descubrieron darganfod
descubrimiento darganfod
descubrimientos darganfyddiadau
descubrió darganfod
descubrir cael gwybod
desde ers
desea eisiau
deseaba eisiau
deseable ddymunol
deseado ddymunir
desean dymuno
desear dymuno
desechos gwastraff
desempeñar chwarae
desempeño perfformiad
desempleo diweithdra
desenlace canlyniad
deseo dymuniad
deseos Wish
desequilibrio anghydbwysedd
desesperación anobaith
desesperada anobeithiol
desesperado anobeithiol
desfile gorymdaith
desgracia anffawd
desgraciadamente yn anffodus
desierto anialwch
designación dynodiad
designado dynodi
designar penodi
desigual anghyfartal
desigualdad anghydraddoldeb
desnuda Nude
desnudo noeth
desnudos Nude
desorden anhrefn
despacho swyddfa
despacio araf
despedida ffarwel
despedirse hwyl fawr
despejado glir
despertado deffro
despertar deffroad
despertó cyffroi
despidió diswyddo
despido diswyddo
despierta effro
desplazamiento dadleoliad
desplazamientos displacements
despliegue defnydd
desprecio ddirmyg
desprende glir
después yn ddiweddarach
destaca yn tynnu sylw at
destacado amlwg
destacados sylw
destacan sefyll
destacar sefyll allan
destacó amlygwyd
destinada Bwriad
destinadas Bwriad
destinado rhwymo
destinados Bwriad
destino cyrchfan
destinos cyrchfannau
destrucción dinistrio
destruido dinistrio
destruir dinistrio
detalle manylion
detalles manylion
detección canfod
detectado canfod
detectar canfod
detención cadw
detener rhoi'r gorau i
detenerse saib
detenido arestio
detenidos arestio
deterioro dirywiad
determina penderfynu
determinación penderfyniad
determinada penderfynir
determinadas penderfynir
determinado penderfynir
determinados rhai
determinan penderfynu
determinante benderfynydd
determinar penderfynu
determinó penderfynir
detiene arosfannau
detrás yn ôl
detuvo stopio
deuda dyled
deudas rhwymedigaethau
devoción defosiwn
devolución dychwelyd
devolver dychwelyd
di rhoddais
día diwrnod
diabetes diabetes
diablo diafol
diagnóstico diagnosis
dialéctica dialectics
diálogo deialog
diálogos deialogau
diámetro diamedr
diana bwrdd dartiau
diaria Daily
diariamente bob dydd
diarias Daily
diario bob dydd
diarios Daily
días diwrnod
díaz Diaz
dibujo gan dynnu
dibujos lluniadau
diccionario geiriadur
dice dweud
dicen dweud
dices rydych yn ei ddweud
dicha wynfyd
dichas rhain
dicho gan ddweud
dichos rhain
diciembre Rhagfyr
diciendo gan ddweud
dictador unben
dictadura unbennaeth
dictamen barn
dieciocho deunaw
dieciséis un ar bymtheg
diecisiete dau ar bymtheg
diego Diego
diente dant
dientes dannedd
diera byddai
dieron got
dieta diet
dietas cynhaliaeth
díez díez
diez deg
diferencia gwahaniaeth
diferenciación gwahaniaethu
diferencial gwahaniaethol
diferencias gwahaniaethau
diferente gwahanol
diferentes gwahanol
difícil anodd
difíciles anodd
difícilmente prin
dificultad anhawster
dificultades anawsterau
difundir lledaeniad
difunto ymadawedig
difusión trylediad
diga dweud
digamos dweud
digan dweud
digas rydych yn ei ddweud
digital digidol
digna deilwng
dignidad urddas
digno deilwng
digo Rwy'n dweud
dije dweud
dijera dweud
dijeron dweud
dijiste dweud
dijo dweud
diligencias trafodion
dime ddweud wrthyf
dimensión dimensiwn
dimensiones dimensiynau
dimisión ymddiswyddiad
dinamarca Denmarc
dinámica deinameg
dinámico deinamig
dinamismo egni
dinero arian
dio Rhoddodd
dionisio Dionisio
dios duw
diosa dduwies
dioses duwiau
diplomática ddiplomydd
diplomáticas diplomyddol
diplomático ddiplomydd
diplomáticos diplomyddion
diputación dirprwyaeth
diputado dirprwy
diputados aelodau
dirá dweud
diré 'n annhymerus'
dirección cyfeiriad stryd
direcciones cyfeiriadau
directa uniongyrchol
directamente yn uniongyrchol
directas uniongyrchol
directiva gyfarwyddeb
directivo gweithredol
directivos rheolwyr
directo uniongyrchol
director pennaeth
directora cyfarwyddwr
directores cyfarwyddwyr
directorio cyfeiriadur
directos uniongyrchol
diría byddai
dirige cyfarwyddo
dirigen cyfarwyddo
dirigente arweinydd
dirigentes arweinwyr
dirigía cyfarwyddo
dirigida cyfarwyddo
dirigidas cyfarwyddo
dirigido sylw
dirigidos cyfarwyddo
dirigió cyfarwyddo
dirigir uniongyrchol
dirigirse cyfeiriad
disciplina disgyblaeth
disciplinas disgyblaethau
discípulo disgybl
discípulos ddisgyblion
disco disg
discos Discs
discreción disgresiwn
discrepancias anghysondebau
discreta arwahanol
discreto arwahanol
discriminación gwahaniaethu
discurso lleferydd
discursos areithiau
discusión trafodaeth
discusiones trafodaethau
discutir trafod
diseñado cynllunio
diseñar dylunio
diseño dylunio
diseños dyluniadau
disfrutar mwynhau
disgusto ffieidd-dod
disimular cuddio
disminución lleihau
disminuido lleihau
disminuir lleihau
disminuye yn gostwng
disolución diddymu
disparar saethu
disparo ergyd
disparó ergyd
disparos saethu
dispersión gwasgariad
dispone ar gael
disponen cael
disponer cael gwared
disponía ar gael
disponibilidad argaeledd
disponible ar gael
disponibles ar gael
disposición darpariaeth
disposiciones darpariaethau
dispositivo dyfais
dispositivos dyfeisiau
dispuesta barod
dispuestas gwaredu
dispuesto barod
dispuestos barod
dispuso archebu
disputa anghydfod
distancia pellter
distancias pellteroedd
distante bell
distinción gwahaniaeth
distingue yn gwahaniaethu
distinguir gwahaniaethu
distinta gwahanol
distintas gwahanol
distinto gwahanol
distintos gwahanol
distribución dosbarthu
distrito ardal
diversa amrywiol
diversas amrywiol
diversidad amrywiaeth
diversión hwyl
diversos amrywiol
divertido ddoniol
divide Rhennir
dividida Rhennir
dividido Rhennir
divina Divine
divino ddwyfol
divisa bathodyn
divisas cyfnewid tramor
división is-adran
divisiones is-adrannau
divorcio ysgariad
do wneud
doble dwbl
dobles dwbl
doce deuddeg
docena dwsin
docente addysgu
docentes athrawon
doctor meddyg
doctora meddyg benywaidd
doctores meddygon
doctrina athrawiaeth
documentación dogfennaeth
documental ddogfennol
documento dogfen
documentos dogfennau
dólar doler
dólares ddoleri
dolor poen
dolores poenau
dolorosa poenus
doloroso boenus
doméstica Cartref
doméstico cartref
domésticos Cartref
domicilio domisil
domina tra-arglwyddiaethu
dominación domination
dominado dominyddu
dominante dominyddol
dominantes dominyddol
dominar dominyddu
domingo Dydd Sul
domingos Sul
domínguez DOMINGUEZ
dominicana Dominica
dominicano Dominica
dominio parth
don don
doña Dona
donde lle
dónde lle
dorada aur
dorado aur
dormía cysgu
dormida cysgu
dormido cysgu
dormir cysgu
dormitorio ystafell dorm
dos dau
doscientos dau gant
dosis dos
dotación gwaddol
dotado dawnus
doy Rwy'n rhoi
dr dr
drama drama
dramática dramatig
dramático dramatig
droga cyffuriau
drogas cyffuriau
du du
duda amheuaeth
dudar amheuaeth
dudas amheuon
duele mae'n brifo
duelo duel
dueña landlady
dueño perchennog
dueños perchnogion
duerme cysgu
duhalde duhalde
dulce melys
dulces melysion
duque dug
dura caled
duración hyd
durán Duran
durante yn ystod
durar ddiwethaf
duras caled
dureza caledwch
durmiendo cysgu
duro caled
duró para
duros caled
e ac
ebro Ebro
echa gwirio
echado gorwedd
echar bwrw
echó Taflodd
eco echo
ecología ecoleg
ecológica ecolegol
ecológico ecolegol
economía economi
economías economïau
económica economaidd
económicamente yn economaidd
económicas economaidd
económico economaidd
económicos economaidd
economista economegydd
economistas economegwyr
ecuación hafaliad
ecuador Ecuador
edad oedran
edades oedrannau
edición rhifyn
ediciones rhifynnau
edificio adeilad
edificios adeiladau
editor golygydd
editores golygyddion
editorial golygyddol
editoriales golygyddol
edmundo Edmond
eduardo Eduardo
educación addysg
educativa addysgol
educativas addysgol
educativo addysgol
educativos addysgol
ee ee
eeuu usa
efe Efe
efectiva effeithiol
efectivamente mewn gwirionedd
efectividad effeithiolrwydd
efectivo arian parod
efectivos effeithiol
efecto effaith
efectos effeithiau
efectúa perfformio
efectuado ddienyddio
efectuar effaith
efectuó Gwnaeth
eficaces effeithiol
eficacia effeithiolrwydd
eficaz effeithiol
eficiencia effeithlonrwydd
eficiente effeithlon
egipto Yr Aifft
eh eh
einstein Einstein
ej ex
eje echel
ejecución gweithredu
ejecutar rhediad
ejecutiva gweithredol
ejecutivo gweithredol
ejecutivos swyddogion gweithredol
ejemplar copi
ejemplares copïau
ejemplo enghraifft
ejemplos enghreifftiau
ejerce exerts
ejercen ymarfer corff
ejercer ymarfer corff
ejercicio ymarfer corff
ejercicios hyfforddiant
ejército fyddin
ejércitos byddinoedd
ejes echelinau
el y
él mae'n
elaboración ymhelaethu
elaborado ymhelaethu
elaborados gwneud
elaborar datblygu
elección dewis
elecciones etholiadau
electo ethol
electorado etholwyr
electoral etholiadol
electorales etholiad
electores pleidleiswyr
eléctrica Trydanol
eléctricas Trydanol
electricidad trydan
eléctrico trydan
eléctricos Trydanol
electrones electronau
electrónica electroneg
electrónico electronig
electrónicos electronig
elegancia ceinder
elegante cain
elegida dewis
elegido etholedig
elegidos etholedig
elegir dewis
elemental elfennol
elementales elfennol
elemento elfen
elementos elfennau
elena Elena
eleva yn codi
elevación drychiad
elevada uchel
elevadas ydych yn uchel
elevado uchel
elevados uchel
elevar codi
elías Elias
elige dewis
eligió etholedig
elimina yn cael gwared
eliminación dileu
eliminar cymryd allan
eliminatoria chwarae off
ella hi
ellas maent
ello mae'n
ellos maent
eloy ELOY
elvira Elvira
embajada llysgenhadaeth
embajador llysgennad
embarazada feichiog
embarazo beichiogrwydd
embarcaciones cychod
embargo embargo
emergencia argyfwng
emilia Emilia
emilio Emilio
emisión allyriadau
emisiones allyriadau
emisor trosglwyddydd
emisora gorsaf darlledu
emisoras gorsafoedd
emite materion
emitido cyhoeddi
emitió cyhoeddi
emitir mater
emoción emosiwn
emocional emosiynol
emocionales emosiynol
emociones emosiynau
empate tynnu
empecé Dechreuais
empeño penderfyniad
emperador ymerawdwr
empezaba dechrau
empezado dechrau
empezamos dechrau
empezando cael Arni
empezar cychwyn
empezaron dechrau
empezó dechrau
empieza dechrau
empiezan cychwyn
emplea a ddefnyddir
empleada gweithiwr
empleado gweithiwr
empleados staff
emplean a ddefnyddir
emplear cyflogi
empleo cyflogaeth
empleos swyddi
emprender ymgymryd â
empresa cwmni
empresarial cwmni
empresariales Menter
empresario busnes
empresarios entrepreneuriaid
empresas cwmnïau
en yn
enamorado mewn cariad
encabeza arwain
encabezada pennawd
encanta wrth eu bodd
encanto swyn
encarga codi tâl
encargada codi tâl
encargado wrth y llyw
encargados codi tâl
encargo comisiwn
encargó a gomisiynwyd
encender troi ar
encendido tanio
encendió goleuo
encerrado cloi
enciende goleuadau
encierra amgáu
encierro esgor
encima uchod
encontraba dod o hyd
encontraban dod o hyd
encontrado Wedi dod o hyd
encontramos dod o hyd
encontrar dod o hyd i
encontrará dod o hyd i
encontraron dod o hyd
encontrarse cwrdd
encontré Rwy'n dod o hyd
encontró dod o hyd
encuentra lleoli
encuentran yn
encuentre dod o hyd i
encuentren dod o hyd i
encuentro cwrdd
encuentros cyfarfodydd
encuesta pôl
encuestas arolygon
ende felly
enemigo gelyn
enemigos gelynion
energética ynni
energético egnïol
energía ynni
energías egnïon
enero Ionawr
énfasis pwyslais
enferma sâl
enfermedad salwch
enfermedades clefydau
enfermera nyrs
enfermería nyrsio
enfermo sâl
enfermos sâl
enfoque dull gweithredu
enfrenta wynebau
enfrentamiento gwrthdaro
enfrentamientos gwrthdaro
enfrentan wyneb
enfrentar wyneb
enfrentarse wyneb
enfrente gyferbyn
engañar twyllo
engaño dwyll
enlace cyswllt
enmienda diwygiad
enmiendas diwygiadau
enorme enfawr
enormemente aruthrol
enormes enfawr
enrique Harry
ensalada salad
ensayo treial
ensayos treialon
enseguida ar unwaith
enseña dysgu
enseñado addysgir
enseñanza addysgu
enseñanzas dysgeidiaeth
enseñar addysgu
enseñó addysgir
ente endid
entendemos deall
entender deall
entenderse eu deall
entendía deall
entendido deall
entendimiento dealltwriaeth
entendió deall
entera cyfan
enterado a ddysgwyd
enteramente yn gyfan gwbl
enterarse cael gwybod
enteras cyfan
entero cyfan
enteró Dysgodd
enteros cyfanrifau
entidad endid
entidades endidau
entiende deall
entienden deall
entiendes eich bod yn deall
entiendo Yr wyf yn deall
entierro claddu
entonces yna,
entorno amgylchedd
entra mynd i mewn
entraba cofnodi
entrada mynedfa
entradas Tocynnau
entrado Euthum i mewn i
entramos cofnodi
entran fynd i mewn
entrañas coluddion
entrando mynd i mewn
entrar fynd i mewn
entraron cofnodi
entre ymhlith
entré Euthum i mewn i
entrega cyflwyno
entregado ymroddedig
entregar trosglwyddo
entregó handed
entrenador hyfforddwr
entrenamiento workout
entrenamientos sesiynau hyfforddi
entretanto yn y cyfamser
entretenimiento adloniant
entrevista cyfweliad
entrevistado cyfwelai
entrevistas cyfweliadau
entró cofnodi
entusiasmo brwdfrydedd
envejecimiento heneiddio
envergadura maint
envía anfon
enviada anfonwyd
enviado gennad
enviados anfonwyd
enviar anfon
envidia eiddigedd
envió anfonwyd
envío llongau
envuelto lapio
enzimas ensymau
epidemia epidemig
episcopal esgobol
episodio bennod
episodios episodau
época amser
épocas amserau
equilibrio cydbwysedd
equipamiento offer
equipo tîm
equipos caledwedd
equivale cyfatebol
equivalente cyfatebol
equivalentes cyfatebol
equivocado anghywir
era cyfnod
éramos roeddem yn
eran Roedd
eras oedrannau
eres rydych yn
ernesto Ernesto
erosión erydiad
error gwall
errores gwallau
es mae hyn yn
esa bod
ésa bod
esas rhai
escala graddfa
escalada ddwysáu
escalas graddfeydd
escalera ysgol
escaleras grisiau
escándalo sgandal
escándalos sgandalau
escaños seddi
escapa diangfeydd
escapar fynd i ffwrdd
escape dianc
escasa isel
escasas prin
escasez prinder
escaso prin
escasos prin
escena olygfa
escenario cam
escenarios senarios
escenas Scenes
escepticismo amheuaeth
esclavitud caethwasiaeth
esclavo gaethweision
esclavos caethweision
escobar Escobar
escoger dewis
escogido dewis
escolar ysgol
escolares ysgol
escolta hebrwng
esconde crwyn
escondido cuddio
escorial domen
escribe ysgrifennu
escribía ysgrifennodd
escribiendo ysgrifennu
escribió ysgrifennodd
escribir ysgrifennu
escribo Rwy'n ysgrifennu
escrita ysgrifenedig
escritas ysgrifenedig
escrito ysgrifenedig
escritor awdur
escritora awdur
escritores awduron
escritorio desg
escritos ysgrifenedig
escritura ysgrifennu
escucha gwrando
escuchaba gwrando
escuchado gwrando
escuchando gwrando
escuchar gwrando
escuchó clywed
escudo darian
escuela ysgol
escuelas ysgolion
escultor cerflunydd
escultura cerflun
esculturas cerfluniau
ese bod
ése bod
esencia hanfod
esencial hanfodol
esenciales hanfodol
esencialmente yn y bôn
esfera cylch
esferas sfferau
esfuerzo ymdrech
esfuerzos ymdrechion
eso bod
esos rhai
espacial gofodol
espaciales gofod
espacio gofod
espacios mannau
espada cleddyf
espalda yn ôl
espaldas yn ôl
españa sbaen
español Sbaeneg
española Sbaeneg
españolas Sbaeneg
españoles Sbaeneg
especial arbennig
especiales arbennig
especialidad arbenigedd
especialidades arbenigeddau
especialista arbenigol
especialistas arbenigwyr
especialización arbenigedd
especializada arbenigol
especializadas arbenigedd
especializado arbenigol
especializados arbenigedd
especialmente yn enwedig
especie rhywogaethau
especies rhywogaethau
específica penodol
específicamente yn benodol
específicas penodol
específico penodol
específicos penodol
espectacular ysblennydd
espectaculares Spectacular
espectáculo olygfa
espectáculos adloniant
espectador gwyliwr
espectadores gwylwyr
espectro sbectrwm
especulación dyfalu
espejo drych
espejos drychau
espera aros
esperaba Disgwylir
esperaban Disgwylir
esperado Disgwylir
esperamos rydym yn gobeithio
esperan disgwyl
esperando gobeithio am
esperanza gobeithio
esperanzas gobeithion
esperar edrych ymlaen
esperó aros
espero gobeithio,
espesa trwchus
espinosa pigog
espíritu ysbryd
espiritual ysbrydol
espirituales ysbrydol
espíritus gwirodydd
espléndida ysblennydd
esplendor ysblander
espontánea digymell
esposa gwraig
esposas gefynnau
esposo gŵr
espuma ewyn
esqueleto sgerbwd
esquema cynllun
esquemas cynlluniau
esquina corner
ésta hwn
esta hwn
está yw
estaba oedd
estábamos roeddem yn
estaban Roedd
estabas oeddech
estabilidad sefydlogrwydd
estable sefydlog
establece setiau
establecen set
establecer gosod i lawr
establecida sefydlu
establecidas sefydlu
establecido set
establecidos sefydlu
establecimiento sefydliad
establecimientos sefydliadau
estableció sefydlu
estables sefydlog
estación orsaf
estaciones gorsafoedd
estadio stadiwm
estadística ystadegau
estadísticas ystadegau
estado wladwriaeth
estados wladwriaethau
estadounidense Americanaidd
estadounidenses Americanwyr
estallar byrstio
estallido pop
estalló torrodd
estamos Yr ydym yn
estampa print
están yn
estancia aros
estándar safonol
estando sef
estar aros
estará Bydd yn
estarán Bydd yn
estaría byddai
estarían byddai
estas rhain
estás chi
éstas maent
estatal wladwriaeth
estatales wladwriaeth
estatua cerflun
estatura statws
estatuto statud
estatutos statudau
este hwn
éste hwn
esté yw
esteban Esteban
estela deffro
estén yn
estética estheteg
estético esthetig
esther Esther
estilo arddull
estilos arddulliau
estima barch
estimación amcangyfrif
estimaciones amcangyfrifon
estimado amcangyfrif
estimó amcangyfrif
estimulación symbyliad
estimular ysgogi
estímulo ysgogiad
estímulos symbyliadau
esto hwn
estómago stumog
estos rhain
éstos maent
estoy wyf
estrategia strategaeth
estrategias strategaethau
estratégica strategol
estratégico strategol
estratos strata
estrecha agos
estrechamente dynn
estrecho agos
estrella seren
estrellas sêr
estreno premiere
estrés straen
estricta llym
estrictamente llym
estricto llym
estructura strwythur
estructural strwythurol
estructurales strwythurol
estructuras strwythurau
estudia astudiaethau
estudiado Astudiodd
estudian astudio
estudiando astudio
estudiante myfyrwyr
estudiantes myfyrwyr
estudiantil myfyrwyr
estudiar astudiaeth
estudio stiwdio
estudió Astudiodd
estudios astudiaethau
estuve Arhosais
estuviera Yr oedd
estuvieran roeddent yn
estuvieron Roedd
estuviese Roedd
estuvimos roeddem yn
estuvo oedd
et et
eta ETA
etapa cam
etapas cyfnodau
etarras ETA
etc etc
etcétera ac yn y blaen
eterna tragwyddol
eternidad tragwyddoldeb
eterno tragwyddol
ética moeseg
ético moesegol
etiqueta label
euforia ewfforia
eugenia Eugenia
eugenio Eugenio
euro ewro
europa Ewrop
europea Ewropeaidd
europeas Ewropeaidd
europeo Ewropeaidd
europeos Ewropeaidd
euros ewro
euskadi Euskadi
eva Eve
evaluación gwerthuso
evaluar asesu
evento digwyddiad
eventos digwyddiadau
eventual yn y pen draw
evidencia tystiolaeth
evidencias tystiolaeth
evidente amlwg
evidentemente amlwg
evidentes amlwg
evita Osgoi
evitando osgoi
evitar osgoi
evolución esblygiad
ex ex
exacta union
exactamente yn union
exactitud exactness
exacto union
examen archwiliad
exámenes profion
examinar archwilio
excelencia rhagoriaeth
excelente rhagorol
excelentes rhagorol
excepción eithriad
excepcional eithriadol
excepcionales eithriadol
excepciones eithriadau
excepto ac eithrio
excesiva gormodol
excesivamente ormodol
excesivo gormodol
exceso dros ben
excesos gormodedd
excitación excitation
exclamó meddai
exclusión allgáu
exclusiva unigryw
exclusivamente yn unig
exclusivo unigryw
excursión taith
excusa esgus
exhibición arddangos
exige ofynnol
exigen ei gwneud yn ofynnol
exigencia gofyniad
exigencias gofynion
exigente heriol
exigía ofynnol
exigió mynnu
exigir galw
exilio alltudiaeth
exista yno
existan yno
existe yno
existen yno
existencia bodolaeth
existente sydd eisoes yn bodoli
existentes sydd eisoes yn bodoli
existía yno
existían yno
existido yn bodoli
existió yn bodoli
existir yn bodoli
éxito llwyddiant
éxitos llwyddiannau
expansión ehangu
expectativa disgwyliad
expectativas disgwyliadau
expedición alldaith
expediente record
expedientes cofnodion
experiencia profiad
experiencias profiadau
experimentación arbrofi
experimentado profiadol
experimental arbrofol
experimentar arbrawf
experimento arbrawf
experimentos arbrofion
experto arbenigwr
expertos arbenigwyr
explica yn esbonio
explicaba Esboniodd
explicación esboniad
explicaciones esboniadau
explicado Esboniodd
explican esbonio
explicar esbonio
explicaron Esboniodd
explicó Esboniodd
exploración archwilio
explorar archwilio
explosión ffrwydrad
explosivos ffrwydron
explotación ecsbloetio
explotar ecsbloetio
expone agored
exponer agored
exportación allforio
exportaciones allforion
exposición amlygiad
exposiciones arddangosfeydd
expresa fynegwyd
expresado leisiwyd
expresamente yn benodol
expresan mynegi
expresar mynegi
expresión mynegiant
expresiones ymadroddion
expreso mynegi
expresó fynegwyd
expuestas agored
expuesto agored
expuestos agored
expulsado ddiarddel
expulsión diarddel
expuso agored
extender ymestyn
extendido estynedig
extendió estynedig
extensa helaeth
extensión estyniad
extenso helaeth
exterior tu allan
exteriores allanol
externa allanol
externas allanol
externo allanol
externos allanol
extiende yn ymestyn
extinción difodiant
extra ychwanegol
extracción echdynnu
extradición estraddodi
extraer dyfyniad
extraña rhyfedd
extrañas rhyfedd
extranjera dramor
extranjeras dramor
extranjero dramor
extranjeros dramor
extraño rhyfedd
extraños Weird
extraordinaria anghyffredin
extraordinariamente hynod
extraordinario anghyffredin
extrema eithafol
extremadamente hynod
extremadura Estremadura
extremidades eithafoedd
extremo eithafol
extremos yn dod i ben
f F
fabio Fabio
fábrica ffatri
fabricación gweithgynhyrchu
fabricante gwneuthurwr
fabricantes gwneuthurwyr
fabricar gweithgynhyrchu
fábricas ffatrïoedd
facciones carfanau
fachada ffasâd
fácil hawdd
fáciles hawdd
facilidad leddfu
facilidades cyfleusterau
facilita yn hwyluso
facilitar hwyluso
fácilmente rhwydd
factor ffactor
factores ffactorau
factura bil
facultad gyfadran
facultades pwerau
faena faich
falda sgert
falla methiant
fallas methiannau
fallecido ymadawedig
fallecimiento marwolaeth
falleció Bu farw
fallo methiant
fallos fai
falsa ffug
falsas ffug
falsedad anwiredd
falso ffug
falsos ffug
falta diffyg
faltaba ar goll
faltaban ar goll
faltan ar goll
faltar methu
faltas namau
faltó colli
fama enwogrwydd
familia teulu
familiar cyfarwydd
familiares perthnasau
familias teuluoedd
famosa enwog
famoso enwog
famosos Celebrity
fantasía ffantasi
fantasías ffantasïau
fantasma ysbryd
fantasmas ysbrydion
fantástico ffantastig
farc FARC
farmacia fferyllfa
fármacos cyffuriau
fascinante diddorol
fascismo ffasgiaeth
fase cam
fases cyfnodau
fatal angheuol
fatiga blinder
fauna ffawna
favor ffafrio
favorable ffafriol
favorables ffafriol
favorece ffafrau
favorecer ffafrio
favorito hoff
favoritos Anwylyn
fax ffacs
fe ffydd
febrero Chwefror
fecha dyddiad
fechas dyddiadau
federación ffederasiwn
federal ffederal
federales ffederal
federico Federico
felices hapus
felicidad hapusrwydd
felipe FELIPE
félix Felix
feliz hapus
femenina Benyw
femenino benywaidd
fenómeno ffenomen
fenómenos ffenomenau
feo hyll
feria deg
fermín Fermin;
fernández Fernandez
fernando Fernando
feroz ffyrnig
ferrer Ferrer
ferrocarril rheilffordd
festival wyl
feto ffetws
fianza mechnïaeth
fibra ffibr
fibras ffibrau
ficción ffuglen
ficha sglodion
fidel Fidel
fidelidad ffyddlondeb
fiebre twymyn
fiel ffyddlon
fieles ffyddlon
fiesta parti
fiestas partïon
fig ffigwr
figueroa FIGUEROA
figura ffigur
figuran cynnwys
figuras ffigurau
fija sefydlog
fijación obsesiwn
fijado sefydlog
fijar pin i fyny
fijo sefydlog
fijó sefydlog
fijos sefydlog
fila rhes
filas rhesi
filial is-gwmni
film ffilm
filme ffilm
filmes ffilmiau
films ffilmiau
filo ymyl
filosofía athroniaeth
filosófica athronyddol
filosófico athronyddol
filósofo athronydd
filósofos athronwyr
fin pen
fina dirwy
final terfynol
finales terfynol
finalidad terfynoldeb
finalizar agos
finalizó gorffenedig
finalmente yn olaf
financiación ariannu
financiamiento ariannu
financiar cyllid
financiera ariannol
financieras ariannol
financiero ariannol
financieros ariannol
finanzas cyllid
finas dirwy
finca ystad
fines dibenion
fino dirwy
firma llofnod
firmado llofnodi
firmar arwydd
firmaron llofnodi
firmas cwmnïau
firme cwmni
firmes cwmni
firmeza cadernid
firmó llofnodi
fiscal cyllidol
fiscales treth
fiscalía erlyniad
física ffiseg
físicamente yn gorfforol
físicas corfforol
físico corfforol
físicos corfforol
flaco denau
flamenco Fflemeg
flexibilidad hyblygrwydd
flexible hyblyg
flor blodyn
flora fflora
florentino Fflorens
flores blodau
florida Florida
flota fflyd
fluido hylif
flujo llif
fmi IMF
foco ffocws
focos ffocws
fomentar annog
fomento dyrchafiad
fondo cefndir
fondos cronfeydd
for am
ford rhyd
forestal goedwig
forma siâp
formaba ffurfiwyd
formaban ffurfiwyd
formación ffurfio
formaciones ffurfiannau
formada ffurfiwyd
formado ffurfiwyd
formados ffurfiwyd
formal ffurfiol
formales ffurfiol
formalmente ffurfiol
forman yn
formando ffurfio
formar trên
formaron ffurfiwyd
formas ffurflenni
formato fformat
formidable arswydus
formó ffurfiwyd
fórmula fformiwla
formulación llunio
formular llunio
fórmulas fformiwlâu
foro fforwm
fortalecer cryfhau
fortalecimiento cryfhau
fortaleza gaer
fortuna ffortiwn
forzar grym
fósiles ffosil
foto photo
fotografía ffotograffiaeth
fotografías lluniau
fotográfica photo
fotógrafo ffotograffydd
fotógrafos ffotograffwyr
fotos photo
fox Fox
fracasado aflwyddiannus
fracaso methiant
fracción ffracsiwn
fraga Fraga
frágil fregus
fragmento darn
fragmentos darnau
franca gonest
francamente dweud y gwir
france ffrainc
francés Ffrangeg
francesa Ffrangeg
francesas Ffrangeg
franceses Ffrangeg
francia Ffrainc
francisco francisco
franco gonest
francos Franks
franja cyrion
frank gonest
franquismo Franco
franquista Franco
frase ymadrodd
frases ymadroddion
fraude twyll
fray brawd
frecuencia amledd
frecuente aml
frecuentemente yn aml
frecuentes yn Aml
frei Frei
frenar brêc
freno brêc
frente blaen
frentes blaenau
fresca ffres
fresco oer
frescos ffres
freud freud
fría oer
frialdad oerni
frías oer
frío oer
fríos oer
frontal blaen
frontera border
fronteras ffiniau
frustración rhwystredigaeth
fruta ffrwythau
frutas ffrwythau
fruto ffrwythau
frutos ffrwythau
fue oedd
fuego tân
fuente ffont
fuentes ffynonellau
fuera allan
fueran Roedd
fueron Roedd
fuerte gryf
fuertemente gryf
fuertes gryf
fuerza grym
fuerzas lluoedd
fuese yr oedd
fuesen roeddent yn
fuga gollwng
fugaz fleeting
fui es
fuimos aeth
fuiste Roeddech
fujimori Fujimori
fumar mwg
función swyddogaeth
funciona mae'n gweithio
funcional swyddogaethol
funcionales swyddogaethol
funcionamiento gweithredu
funcionan gweithredu
funcionar rhediad
funcionario swyddogol
funcionarios swyddogion
funciones swyddogaethau
funda clawr
fundación sylfaen
fundada sefydlwyd
fundado sefydlwyd
fundador sylfaenydd
fundamental sylfaenol
fundamentales sylfaenol
fundamentalmente sylfaenol
fundamento sylfaen
fundamentos sylfeini
fundó sefydlwyd
furia llid
fusión ymasiad
fútbol pêl-droed
futbolista pêl-droediwr
futbolistas chwaraewyr
futura dyfodol
futuras dyfodol
futuro dyfodol
futuros dyfodol
g g
gabinete cabinet
gabriel Gabriel
gafas sbectol
gal gal
gala gala
galán beau
galaxias galaethau
galería oriel
galerías orielau
galicia Galicia
galileo Galilean
gallega galician
gallego galician
gallegos galician
gallina iâr
gallo ceiliog
gama sbectrwm
gana dymuniad
ganaba ennill
ganadería hwsmonaeth anifeiliaid
ganaderos da byw
ganado gwartheg
ganador enillydd
ganadores enillwyr
ganan Mae ennill
ganancia ennill
ganancias enillion
ganando ennill
ganar ennill
ganaron enillodd
ganas ymlaen
ganó enillodd
garantía warant
garantías gwarantau
garantiza gwarantau
garantizar gwarant
garcía Garcia
garganta gwddf
garzón gweinydd
gas nwy
gases nwyon
gasolina gasoline
gasto gwariant
gastos treuliau
gato cath
gatos cathod
gen genyn
genera cynhyrchu
generación genhedlaeth
generaciones cenedlaethau
generado a gynhyrchir
general cyffredinol
generales cyffredinol
generalitat Generalitat
generalizada eang
generalizado eang
generalmente Yn gyffredinol,
generan cynhyrchu
generar cynhyrchu
generó a gynhyrchir
género rhyw
géneros nwyddau
generosa hael
generosidad haelioni
generoso hael
genes genynnau
génesis genesis
genética geneteg
genético genetig
genial mawr
genio athrylith
gente pobl
gentes pobl
geografía daearyddiaeth
geográfica daearyddol
geográfico daearyddol
geometría geometreg
george george
gerardo Gerardo
gerente rheolwr
germán germán
gestación cyfnod beichiogi
gestión rheoli
gestiones ymdrechion
gesto ystum
gestos ystumiau
gibraltar Gibraltar
gigante cawr
gigantes cewri
gigantesco cawr
gijón Gijón
gil Gil
gimnasia gymnasteg
ginebra gin
giovanni Giovanni
gira taith
girar dro
giro dro
global byd-eang
globales byd-eang
globalización globaleiddio
globo balŵn
gloria gogoniant
glucosa glwcos
gobernación llywodraethu
gobernador llywodraethwr
gobernadores llywodraethwyr
gobernante pren mesur
gobernantes prennau mesur
gobernar rheol
gobierno llywodraeth
gobiernos llywodraethau
gol nod
goles nodau
golf golff
golfo gagendor
golpe ergyd
golpes curo
goma rwber
gómez Gomez
gonzález González
gonzalo Gonzalo
gorbachov Gorbachev
gorda fenyw braster
gordo fraster
gota gollwng
gotas diferion
goya Goya
goza mwynhau
gozar mwynhau
grabación cofnodi
grabado cofnodi
grabados cofnodi
grabar record
gracia gras
gracias Diolch yn fawr
grado gradd
grados graddau
gradual graddol
gráfica graff
gráfico graphic
gráficos graffeg
gramos gram
gran mawr
granada Granada
grand grand
grande mawr
grandes mawr
grandeza mawredd
granja fferm
grano grawn
granos grawn
grasa fraster
grasas fraster
grasos brasterog
gratis rhad ac am ddim
gratuita Fi
grave difrifol
gravedad disgyrchiant
gravemente o ddifrif
graves difrifol
grecia Gwlad Groeg
gregorio Gregory
gremio urdd
griega Groeg
griego Groeg
griegos Groegiaid
gris llwyd
grises llwyd
grita gweiddi
gritaba gwaeddodd
gritando sgrechian
gritar gweiddi allan
grito gweiddi
gritó efe a lefodd
gritos gweiddi
gruesa gros
grueso trwchus
grupo grŵp
grupos grwpiau
guadalajara london
guadalupe GUADALUPE
guantes menig
guapa hyfryd
guapo golygus
guarda gard
guardaba cadw
guardan harbed
guardar arbed
guardia gard
guardias gwarchodwyr
guatemala Guatemala
guayaquil Guayaquil
gubernamental lywodraethol
gubernamentales llywodraeth
guerra rhyfel
guerras rhyfeloedd
guerrero rhyfelwr
guerrilla gerila
guerrillero gerila
guerrilleros herwfilwyr
guevara Guevara
guía arwain
guías Guides
guillermo Bill
guión sgript
guitarra gitâr
gusta ei hoffi
gustaba hoffi
gustado Roeddwn i'n hoffi
gustan hoff bethau
gustaría byddai
gustavo Gustavo
gusto blas
gustó hoffi
gustos hoff bethau
gutiérrez Gutiérrez
guzmán Guzmán
h h
ha Mae gan
habana Havana
habéis chwi
haber cael
haberle cael
haberlo Mae gen i
haberse cael
había Roedd gan
habíamos Cawsom
habían Roedd gan
habías byddech yn
habido Rwyf wedi bod
habiendo cael
habilidad gallu
habilidades sgiliau
habitación ystafell
habitaciones ystafell
habitantes pobl
hábitat cynefin
hábito arfer
hábitos arferion
habitual cyson
habituales arferol
habitualmente Fel arfer,
habla lleferydd
hablaba Siaradodd
hablaban Siaradodd
hablado llafar
hablamos sgwrs
hablan siarad
hablando siarad
hablar sgwrs
hablaron Siaradodd
hable siaradais
hablé siaradais
hablo llafar
habló Siaradodd
habrá bydd
habrán Bydd yn rhaid i
habría byddai
habrían byddent
hace yn ôl
hacemos rydym yn ei wneud
hacen maent
hacer wneud
hacerla yn ei gwneud yn
hacerle iddo
hacerlo wneud
hacerme fy hun
hacernos ein hunain
hacerse yn dod yn
haces chi ei wneud
hacia tuag
hacía gwneud
hacían gwneud
hacienda ranch
haciendo yn ei wneud
haciéndose dod yn
haga gwneud
hagan gwneud
hagas chi ei wneud
hago Rwy'n gwneud
haití haiti
hall neuadd
halla darganfyddiadau
hallaba safodd
hallado Rwy'n dod o hyd
hallan yn
hallar dod o hyd i
hallazgo dod o hyd i
hallazgos canfyddiadau
hambre newyn
han cael
hans Hans
hará bydd
harán byddant
haré byddaf
haremos bydd
haría byddai
harían byddai
harina blawd
harto llond bol
has chi
hasta hyd nes y
hay mae
haya ffawydd
hayan cael
haz trawst
hb HB
he Mae gen i
hecha gwneud
hechas gwneud
hecho Da
hechos gweithredoedd
hectáreas hectarau
héctor Hector
hegemonía hegemoni
helado hufen iâ
helicóptero hofrennydd
helicópteros hofrenyddion
helms Helms
hembra benywaidd
hembras menywod
hemisferio hemisffer
hemos rydym wedi
henry henry
herald herald
heredero etifedd
herencia etifeddiaeth
herida clwyf
heridas clwyfau
herido glwyfo
heridos glwyfo
hermana chwaer
hermanas chwiorydd
hermano brawd
hermanos brethren
hermosa Beautiful
hermosas Beautiful
hermoso hardd
hernán Hernan
hernández Hernández
hernando Hernando
héroe arwr
héroes arwyr
heroína heroin
herramienta offeryn
herramientas offer
herrera Herrera
herrero smith
hervir berwi
hice gwnaeth
hiciera gwneud
hicieran gwneud
hicieron gwnaeth
hicimos gwnaethom
hidalgo uchelwr
hidrógeno hydrogen
hielo
hierba glaswellt
hierbas Perlysiau
hierro haearn
hígado afu
higiene hylendid
hija merch
hijas merched
hijo mab
hijos epil
hilo edafedd
hilos edafedd
himno anthem
hincapié pwyslais
hipertensión pwysedd gwaed uchel
hipótesis ddamcaniaeth
hispano Sbaenaidd
historia hanes
historiador hanesydd
historiadores haneswyr
historias straeon
histórica hanesyddol
históricamente yn hanesyddol
históricas hanesyddol
histórico hanesyddol
históricos hanesyddol
hitler hitler
hizo gwneud
hogar cartref
hogares cartrefi
hoja taflen
hojas dail
hola Hi
holanda Holland
holandés dutch
hollywood hollywood
hombre dyn
hombres dynion
hombro ysgwydd
hombros ysgwyddau
homenaje deyrnged
homicidio lladdiad
homo homo
homosexuales hoyw
honda sling
hondo dwfn
honduras Honduras
honestidad gonestrwydd
hong hong
hongos madarch
honor anrhydedd
hora amser
horacio Horacio
horario atodlen
horarios amserlenni
horas oriau
horizontal llorweddol
horizonte gorwel
hormonas hormonau
horno popty
hornos ffwrneisi
horrible erchyll
horror arswyd
hortalizas llysiau
hortensia hydrangea
hospital ysbyty
hospitales ysbytai
hostil gelyniaethus
hotel gwesty
hoteles gwestai
hoy heddiw
hubiera Roedd gan
hubieran oedd ganddynt
hubiese roedd
hubiesen oedd ganddynt
hubo roedd
hueco gwag
huele arogleuon
huelga streic
huelgas streiciau
huella ôl-troed
huellas olion traed
huerta pherllan
hueso esgyrn
huesos esgyrn
huevo wy
huevos wyau
hugo Hugo
huida hedfan
huir rhedeg i ffwrdd
humana dynol
humanas dynol
humanidad ddynoliaeth
humano dynol
humanos dynol
humberto Humberto
húmeda gwlyb
humedad lleithder
húmedo gwlyb
humildad gostyngeiddrwydd
humilde ostyngedig
humo mwg
humor hiwmor
hungría Hwngari
huracán corwynt
i ff
iba byddai
íbamos byddem
iban Roeddent yn
ibáñez Ibáñez
ibarra IBARRA
iberia IBERIA
ibérica Iberia
iberoamérica iberoamérica
ida mynd
idea syniad
ideal ddelfrydol
ideales ddelfrydol
ideas syniadau
idéntica union yr un fath
idéntico union yr un fath
identidad hunaniaeth
identifica nodi
identificación adnabod
identificado nodwyd
identificados nodwyd
identificar nodi
ideología ideoleg
ideologías ideolegau
ideológica ideolegol
ideológicas ideolegol
ideológico ideolegol
idioma iaith
idiomas ieithoedd
idiota moron
ido wedi mynd
iglesia eglwys
iglesias eglwysi
ignacio Ignacio
ignora yn anwybyddu
ignorancia anwybodaeth
ignorar diystyru
igual gyfartal
igualdad cydraddoldeb
iguales gyfartal
igualmente chi hefyd
ii ii
iii iii
ilegal anghyfreithlon
ilegales anghyfreithlon
iluminación goleuadau
iluminado eu goleuo
ilusión dwyll
ilusiones rhithdybiau
ilustración darlun
ilustre enwog
imagen llun
imágenes delweddaeth
imagina dychmygu
imaginaba dychmygu
imaginación dychymyg
imaginar dychmygu
imaginario dychmygol
imagino Amcana
impaciencia diffyg amynedd
impacto effaith
impecable impeccable
impedía atal
impedir atal
imperial imperial
imperio ymerodraeth
impide yn atal
impiden atal
impidió atal
implacable implacable
implantación mewnblannu
implica awgrymu
implicaciones goblygiadau
implicados cymryd rhan
impone yn gosod
imponer gosod
imponerse a osodwyd
importa mater
importaba gofal
importación mewnforio
importaciones mewnforion
importancia pwysigrwydd
importante bwysig
importantes bwysig
importar mewnforio
importe swm
imposibilidad amhosibilrwydd
imposible amhosibl
imposibles amhosibl
imposición gosod
impotencia impotence
imprenta argraffu
imprescindible hanfodol
impresión print
impresionante anhygoel
impresiones print
impuesta a osodwyd
impuesto treth
impuestos trethiant
impulsar hwb
impulso momentwm
impulsos Pulse
impunidad gael eu cosbi
impuso a osodwyd
in en
inauguración agor
inauguró inaugurated
incapaces methu
incapacidad anallu
incapaz methu
incendio tân
incendios Tân
incertidumbre ansicrwydd
incidencia achosion
incidente digwyddiad
incidentes digwyddiadau
incipiente incipient
inclinación tuedd
incluía cynnwys
incluida Gan gynnwys
incluidas Gan gynnwys
incluido cynnwys
incluidos Gan gynnwys
incluir cynnwys
inclusión cynhwysiant
inclusive gynhwysol
incluso hyd yn oed
incluye cynnwys
incluyen cynnwys
incluyendo Gan gynnwys
incluyó cynnwys
incómodo anghyfforddus
inconsciente anymwybodol
inconveniente drawback
inconvenientes anfanteision
incorpora ymgorffori
incorporación ymgorffori
incorporado ymgorffori
incorporar ymgorffori
incorporarse eistedd i fyny
incorporó ymgorffori
increíble anhygoel
incrementa cynnydd
incrementar cynyddu
incremento cynyddu
incumplimiento torri
indemnización iawndal
independencia annibyniaeth
independiente annibynnol
independientemente yn annibynnol
independientes annibynnol
india ferch indian
indias Indiaidd
indica yn dangos
indicación arwydd
indicaciones arwyddion
indicado nodir
indicador dangosydd
indicadores dangosyddion
indican yn dangos
indicando nodi
indicar yn dangos
indicaron nodir
índice mynegai
índices mynegeion
indicios tystiolaeth
indicó nodir
indiferencia difaterwch
indiferente ddifater
indígena Indiaidd
indígenas cynhenid
indignación llid
indio Indiaidd
indios Indiaid
indirecta awgrym
indirectamente anuniongyrchol
indiscutible diamheuol
indispensable anhepgor
individual unigol
individuales unigol
individuo unigol
individuos unigolion
índole natur
indudable indubitable
indudablemente yn ddi-os
industria diwydiant
industrial diwydiannol
industriales diwydiannol
industrialización diwydiannu
industrias diwydiannau
inercia inertia
inés Agnes
inesperada annisgwyl
inesperado annisgwyl
inestabilidad ansefydlogrwydd
inevitable anochel
inevitablemente yn anochel
infancia plentyndod
infantil babanod
infantiles plentyn
infarto infarct
infección haint
infecciones heintiau
inferior is
inferiores is
infierno uffern
infinita ddiddiwedd
infinito anfeidredd
inflación chwyddiant
influencia dylanwad
influencias dylanwadau
influir dylanwad
influye dylanwadau
influyen dylanwad
informa llywio
información gwybodaeth
informaciones newyddion
informado gwybod
informal anffurfiol
informar llywio
informaron gwybod
informática cyfrifiadura
informativa ffaith
informativo llawn gwybodaeth
informativos addysgiadol
informe adroddiad
informes gwybodaeth
informó adroddwyd
infraestructura seilwaith
infraestructuras seilwaith
ing ing
ingeniería peirianneg
ingeniero peiriannydd
ingenieros peirianwyr
ingenio ffraethineb
ingesta cymeriant
ingestión llyncu
inglaterra Lloegr
inglés Saesneg
inglesa Prydeinig
ingleses Prydeinig
ingredientes cynhwysion
ingresar llofnodi i mewn
ingreso mynediad
ingresó cofnodi
ingresos incwm
inicia dechrau
iniciación cychwyn
iniciada cychwyn
iniciado cychwyn
inicial cychwynnol
iniciales llythrennau cyntaf
inicialmente yn y lle cyntaf
inician cychwyn
iniciar cychwyn
iniciará cychwyn
iniciaron cychwyn
iniciarse dechrau
iniciativa fenter
iniciativas mentrau
inicio cychwyn
inició dechrau
inicios gynnar
injusticia anghyfiawnder
injusto annheg
inmediaciones cyffiniau
inmediata ar unwaith
inmediatamente hawl i ffwrdd
inmediato ar unwaith
inmediatos ar unwaith
inmensa enfawr
inmenso enfawr
inmigración mewnfudo
inmigrantes mewnfudwyr
inminente ar fin digwydd
inmóvil llonydd
inmueble eiddo
innovación arloesedd
innovaciones arloesol
innumerables di-ri
inocencia diniweidrwydd
inocente diniwed
inocentes diniwed
inolvidable fythgofiadwy
inquietante aflonyddu
inquieto aflonydd
inquietud aflonyddwch
inquietudes pryderon
inscripción cofrestru
insectos pryfed
inseguridad ansicrwydd
inserción mewnosod
insiste mynnu
insistencia mynnu
insistió mynnu
insistir mynnu
insólito anarferol
insomnio anhunedd
insoportable annioddefol
inspección arolygu
inspector arolygydd
inspectores arolygwyr
inspiración ysbrydoliaeth
inspirado ysbrydoli
instalación installation
instalaciones cyfleusterau
instalada gosod
instalado gosod
instalar gosod
instaló gosod
instancia enghraifft
instancias achosion
instante hyn o bryd
instantes eiliadau
instinto greddf
institución sefydliad
institucional sefydliadol
institucionales sefydliadol
instituciones sefydliadau
instituto sefydliad
institutos sefydliadau
instrucción cyfarwyddyd
instrucciones cyfarwyddiadau
instrumental offerynnol
instrumento offeryn
instrumentos offer
insuficiencia annigonolrwydd
insuficiente annigonol
insulina inswlin
insultos cam-drin
integra integreiddio
integración integreiddio
integrada integredig
integrado integredig
integrados integredig
integral annatod
integran integreiddio
integrante cyfansoddol
integrantes aelodau
integrar integreiddio
integridad uniondeb
intelectual deallusol
intelectuales deallusol
inteligencia cudd-wybodaeth
inteligente smart
inteligentes smart
intención bwriad
intenciones bwriadau
intensa dwys
intensamente ddwfn
intensidad dwysedd
intenso dwys
intensos dwys
intenta ceisiwch
intentaba ceisio
intentado rhoi cynnig
intentan ceisiwch
intentando ceisio
intentar ceisiwch
intentaron ymgais
intento ymgais
intentó ymgais
intentos ymdrechion
interacción rhyngweithio
intercambio cyfnewid
intercambios Cynlluniau Cyfnewid
interés diddordeb
interesa Worth
interesaba diddordeb
interesada diddordeb
interesado diddordeb
interesados diddordeb
interesan diddordeb
interesante diddorol
interesantes diddorol
intereses diddordebau
interior tu mewn
interiores tu
interlocutor interlocutor
intermedio canolradd
interminable diddiwedd
interna mewnol
internacional rhyngwladol
internacionales rhyngwladol
internas mewnol
internet rhyngrwyd
interno mewnol
internos mewnol
interpreta dehongli
interpretación dehongli
interpretaciones dehongliadau
interpretado dehongli
interpretar dehongli
intérprete cyfieithydd
intérpretes dehonglwyr
interrogantes cwestiynau
interrumpe ymyriadau
interrumpió torri ar draws
intervalo cyfwng
intervalos cyfyngau
intervención ymyrraeth
intervenciones ymyriadau
intervenir ymyrryd
interviene yn ymyrryd
intervienen cymryd rhan
intervino ymyrryd
intestino coluddyn
íntima intimate
íntimamente agos
intimidad preifatrwydd
íntimo intimate
introducción cyflwyniad
introduce cyflwyno
introducido mewnosod
introducir cyflwyno
introdujo cyflwyno
intuición greddf
inútil ddiwerth
inútiles ddiwerth
invasión goresgyniad
invención ddyfais
inventado dyfeisio
inventar dyfeisio
invento ddyfais
inversa Reverse
inversión buddsoddiad
inversiones buddsoddiadau
inversionistas buddsoddwyr
inversores Buddsoddwyr
invertido buddsoddi
invertir buddsoddi
investiga yn ymchwilio
investigación ymchwiliad
investigaciones ymchwil
investigador ymchwilydd
investigadores ymchwilwyr
investigar ymchwilio
invierno gaeaf
invisible anweledig
invita gwahoddiadau
invitación gwahoddiad
invitado gwestai
invitados gwesteion
invitó Gwahoddwyd
involucrados cymryd rhan
inyección pigiad
ir fynd
ira dicter
irá bydd yn
irak Irac
irán Iran
iraquí Irac
irene Irene
iría byddai'n
iris iris
irlanda iwerddon
irme gadael
ironía eironi
irregular afreolaidd
irregulares afreolaidd
irregularidades afreoleidd-dra
irreversible anghildroadwy
irse gadael
isabel Isabel
isidro ISIDRO
isla ynys
islas ynysoedd
israel israel
israelí Israel
israelíes Israel
italia Yr Eidal
italiana Eidaleg
italiano Eidaleg
italianos Eidaleg
itinerario itinerary
iu iu
iv iv
iva iva
iván Ivan
ix ix
izquierda Gadawodd
izquierdas Chwith
izquierdo Gadawodd
j j
ja ja
jabón sebon
jacinto hyacinth
jackson jackson
jacques Jacques
jaime Jaime
jamás byth
james james
jamón ham
janeiro Janeiro
japón Japan
japonés Siapan
japonesa Siapan
japoneses Siapan
jardín gardd
jardines tiroedd
jaula cawell
javier Xavier
jazz jazz
jean jean
jefatura arweinyddiaeth
jefe prif
jefes Penaethiaid
jerarquía hierarchaeth
jerez sieri
jerusalén Jerwsalem
jesús Iesu
jiménez Jiménez
jinete beiciwr
joan Joan
joaquín Joaquín
joe joe
john john
johnny Johnny
johnson johnson
jones jones
jordi Jordi
jorge Jorge
jornada diwrnod
jornadas diwrnod
josé Joseff
jose jose
josefina JOSEFINA
josep Josep
joseph Joseff
joven ifanc
jóvenes ifanc
joyas jewelry
juan john
juana Joanne
juanito juanito
juárez Juárez
jubilación ymddeol
jubilados wedi ymddeol
júbilo llawen
judicial barnwrol
judiciales barnwrol
judío Iddewig
judíos Iddewon
jueces beirniaid
juega dramâu
juegan chwarae
juego chwarae
juegos gemau
jueves Dydd Iau
juez barnwr
jugaba chwarae
jugada symud
jugado Wedi chwarae
jugador chwaraewr
jugadores chwaraewyr
jugando chwarae
jugar chwarae
jugará Bydd chwarae
jugo sudd
jugó chwarae
juguetes teganau
juicio treial
juicios dyfarniadau
julia Julia
julián Julian
julio Gorffennaf
junio Mehefin
junta bwrdd
juntas byrddau
junto gyda'i gilydd
juntos gyda'i gilydd
jurado rheithgor
jurídica cyfreithiol
jurídicas cyfreithiol
jurídico cyfreithiol
jurídicos cyfreithiol
jurisdicción awdurdodaeth
juro Rwy'n tyngu
justa deg
justamente yn unig
justicia cyfiawnder
justifica cyfiawnhau
justificación cyfiawnhad
justificar cyfiawnhau
justo yn unig
juvenil ieuenctid
juveniles ieuenctid
juventud ieuenctid
juzgado Barnwyd
juzgados Barnwyd
juzgar barnwr
k k
kant Kant
kennedy Kennedy
kg kg
kilo kilo
kilómetro cilometr
kilómetros cilomedr
kilos kilo
km km
kohl kohl
kong kong
l l
la y
laberinto ddrysfa
labios gwefusau
labor llafur
laboral llafur
laborales llafur
laboratorio labordy
laboratorios labordai
labores gwaith
lado ochr
lados ochrau
ladrillos gwaith brics
ladrón lleidr
ladrones lladron
lago llyn
lagos llynnoedd
lágrimas dagrau
laguna lagŵn
lagunas bylchau
lamentable druenus
lamentablemente yn anffodus
lamento Gresynaf
lámina taflen
láminas taflenni
lámpara lamp
lana gwlân
lanza lance
lanzado hyrddio
lanzamiento lansio
lanzar lansio
lanzó lansio
lápiz pensil
lapso treigl
larga hir
largamente hir
largas hir
largo hir
largos hir
las y
lástima cywilydd
lata tun
lateral ochrol
laterales ochr
latín Lladin
latina latin
latino Lladin
latinoamérica America Ladin
latinoamericana Lladin
latinoamericano Lladin Americanaidd
latinoamericanos Lladin
laura laura
laurel llawryf
lavado golchi
lavar ymolchi
lázaro Lasarus
lazos cysylltiadau
le chi
leal ffyddlon
lealtad teyrngarwch
lección gwers
lecciones gwersi
leche llaeth
lecho gwely
lector darllenydd
lectores cynulleidfa
lectura darllen
lecturas darlleniadau
lee darllen
leer darllen
legado etifeddiaeth
legal cyfreithiol
legales cyfreithiol
legalidad cyfreithlondeb
legalmente yn ôl y gyfraith
legislación deddfwriaeth
legislador deddfwr
legisladores deddfwyr
legislativa deddfwriaethol
legislativas deddfwriaethol
legislativo deddfwriaethol
legislatura deddfwrfa
legitimidad cyfreithlondeb
legítimo cyfreithlon
leí Rwyf yn darllen
leía darllen
leído darllen
lejana bell
lejano bell
lejanos bell
lejos i ffwrdd
lema arwyddair
leña coed tân
lengua iaith
lenguaje iaith
lenguas ieithoedd
lenta araf
lentamente araf
lentes lensys
lentitud arafwch
lento araf
leo Rwyf yn darllen
león llew
leonardo Leonardo
leones Llewod
leonor Leonor
leopoldo I Leopoldo
les nhw
lesión anaf
lesiones anafiadau
letra llythyr
letras llythyrau
levanta eu codi
levantaba codi
levantado godwyd
levantamiento codi
levantar lifft
levantarse sefyll i fyny
levante ddwyrain
levantó codi
leve bach
levemente mildly
leves ysgafn
ley gyfraith
leyenda chwedl
leyendo darllen mwy
leyes ddeddfau
leyó Darllenodd
liaño Liano
líbano Lebanon
liberación rhyddhau
liberado rhyddhau
liberal rhyddfrydol
liberales rhyddfrydwyr
liberalismo rhyddfrydiaeth
liberalización rhyddfrydoli
liberar rhyddhau
libertad rhyddid
libertades rhyddid
libra punt
libras bunnoedd
libre rhad ac am ddim
libremente llac
librería siop lyfrau
libres rhad ac am ddim
libro llyfr
libros llyfrau
licencia trwydded
licenciado raddedigion
licencias trwyddedau
licitación tendr
líder arweinydd
liderazgo arweinyddiaeth
líderes arweinwyr
lidia bullfight
lienzo cynfas
liga cynghrair
ligada cysylltu
ligado rhwymo
ligas suspenders
ligera golau
ligeramente ychydig
ligero golau
lima calch
limita cyfyngedig
limitación cyfyngiad
limitaciones cyfyngiadau
limitada Limited
limitado cyfyngedig
limitar terfyn
límite terfyn
límites ffiniau
limitó cyfyngodd
limón lemon
limpia glanhau
limpiar glanhau
limpias glân
limpieza glanhau
limpio glân
linares LINARES
linda cute
lindo cute
línea lein
lineal llinol
líneas llinellau
lingüística ieithyddiaeth
lío llanast
liquidación anheddiad
líquido hylif
líquidos hylifau
lírica lyric
lisa lisa
lisboa Lisbon
lista rhestr
listas rhestrau
listo barod
literalmente llythrennol
literaria llenyddol
literarias llenyddol
literario llenyddol
literarios llenyddol
literatura llenyddiaeth
litoral arfordir
litro litr
litros litr
llama fflam
llamaba gelwir
llamaban gelwir
llamada galwad
llamadas galwadau
llamado gelwir
llamados gelwir
llamamiento apêl
llamamos galwad
llaman galwad
llamando galw
llamar galwad
llamaron gelwir
llamarse gelwir
llamas fflamau
llame gelwais
llamo Rwy'n galw
llamó gelwir
llano fflat
llanto crio
llave wrench
llaves allweddi
llega cyrraedd
llegaba cyrraedd
llegaban cyrraedd
llegada cyrraedd
llegado Wedi cyrraedd
llegados ddyfodiaid
llegamos cyrraedd
llegan cyrraedd
llegando dod
llegar i gael
llegará dod yn
llegara dod
llegaría byddai
llegaron cyrraedd
llegó Daeth
llegue cyrraedd
llegué ges
lleguen cyrraedd
lleida Lleida
llena llenwi
llenar llenwi
llenas llenwi
lleno llenwi
llenó llenwi
llenos llenwi
lleva arwain
llevaba gwisgo
llevaban gynhaliwyd
llevada gynhaliwyd
llevado Born
llevamos cario
llevan arwain
llevando cario
llevar arwain
llevara cymryd
llevará cymryd
llevaría arwain
llevarlo cario
llevaron arweinir
llevarse cael
lleve cymryd
llevó cymerodd
llevo Mae gen i
llora crio
llorando mewn dagrau
llorar galaru
lluvia glaw
lluvias cawodydd
lo mae'n
lobo blaidd
loca crazy
local lleol
locales lleol
localidad ardal leol
localidades lleoliadau
localización lleoliad
localizar o hyd
loco crazy
locos crazy
locura gwallgofrwydd
lógica rhesymeg
lógicamente rhesymegol
lógico rhesymegol
logra Cyflawnwyd
lograba gallai
logrado Cyflawnwyd
logran cyflawni
lograr cyflawni
lograron reolir
logro cyflawniad
logró reolir
logros cyflawniadau
lola Lola
lomo yn ôl
londres London
longitud hyd
lope lope
lópez Lopez
lorca Lorca
lord arglwydd
lorenzo Lawrence
los y
louis louis
lozano Lusty
lucas lucas
luces goleuadau
lucha frwydr
luchando ymladd
luchar frwydr
luchas brwydrau
lucía Lucia
luciano Luciano
lucidez lucidity
lucio penhwyad
luego yn ddiweddarach
lugar fan a'r lle
lugares lleoedd
luis Luis
luisa leslie
lujo moethus
luminoso llachar
luna lleuad
lunar lleuad
lunes Dydd Llun
luxemburgo Lwcsembwrg
luz golau